velikost textu

Význam chromozomálních aberací pro hodnocení genetického rizika expozice karcinogenům.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam chromozomálních aberací pro hodnocení genetického rizika expozice karcinogenům.
Název v angličtině:
Role of chromosomal aberrations to evaluate genetic risk of exposure to carcinogens.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Oponenti:
prof. MVDr. Jiří Rubeš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Id práce:
84199
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
znečištění ovzduší, biomarkery, chromozomální aberace, mikrojádra
Klíčová slova v angličtině:
air pollution, biomarkers, chromosomal aberrations, micronuclei
Abstrakt:
Abstrakt Znečištěné ovzduší představuje celosvětově vážný problém spojený s riziky zejména nádorových onemocnění. Hodnocení negativních vlivů polycyklických aromatických uhlovodíků (k-PAU), reprezentovaných především benzo[a]pyrenem (B[a]P), na zdravotní stav obyvatelstva je analyzováno s využitím specifických biomarkerů, mezi něž patří i cytogenetické biomarkery časného účinku. Tato práce shrnuje výsledky cytogenetických analýz, prováděných s využitím fluorescenční in situ hybridizace (FISH) (celochromozomové barvení chromozomů #1 a #4) a automatické obrazové analýzy mikrojader (MN). V průběhu studií bylo provedeno celkem 1304 analýz metodou FISH a 885 automatických obrazových analýz MN. Modelové skupiny, kterými byli městští strážníci, řidiči autobusů, pracovníci garáží, administrativní pracovníci, matky, novorozenci, zdravé děti a děti s astma bronchiale a pracovníci laboratoří, pocházely především z Prahy, ale i z Ostravy a Českých Budějovic. Studované lokality se významně lišily v koncentracích studovaných polutantů a celkovým typem znečištění. Expozice účastníků studií byla hodnocena s využitím personálního a stacionárního monitoringu. Ve studiích byl rovněž hodnocen vliv dalších faktorů, jako je věk, kouření či příjem vitaminů. Výsledky získané metodou FISH ukázaly v Praze na vliv sezonních výkyvů koncentrací k- PAU na frekvenci chromozomálních aberací, stejně tak jako na významný negativní vliv koncentrací prachových částic o aerodynamickém průměru < 2,5 µm (PM2,5). Dílčí výsledky upozornily na změny v poměrech zastoupení stabilních a nestabilních chromozomálních aberací s věkem a riziko vyššího věku matek na zvýšené zastoupení stabilních aberací u zdravých novorozenců. V laboratoři byla zavedena automatická obrazová analýza MN, která se ukázala jako vhodná pomůcka pro aplikaci v biomonitorovacích studiích při hodnocení vlivu nízkých koncentrací k-PAU. Získané výsledky ve vztahu k dalším faktorům, jako je věk, pohlaví a kouření, odpovídaly mezinárodním výsledkům z manuálního hodnocení MN. Nově bylo započato hodnocení vlivu vysokých koncentrací k-PAU, kde se ukazuje, že míra poškození genetického materiálu souvisí s konkrétní hladinou genové exprese jednotlivých genů v organismu. Dílčí výsledky práce posloužily WHO pro stanovení rizikové hladiny B[a]P, která může indukovat poškození DNA.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) Air pollution is a serious worldwide problem associated with the risk of cancer. The negative effect of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (c-PAHs), including benzo[a]pyrene (B[a]P), on human health is analyzed using specific biomarkers. Among them biomarkers of early effect play an important role. This work summarizes the results of cytogenetic analyses performed by fluorescence in situ hybridization (FISH) (whole chromosome painting of chromosomes #1 and #4) and automated image analysis of micronuclei (MN). During the analyses a total set of 1304 samples was analyzed by the FISH method and 885 samples by the automated image analysis of MN. Studied groups including city policemen, garage men, bus drivers, administrative workers, mothers, newborns, healthy children and children with bronchial asthma and laboratory workers were from Prague, Ostrava and Ceske Budejovice. The locations significantly differed in levels of air pollutants and the type of air pollution. The exposure of participants of the study was assessed by personal and stationary monitoring. The impact of other factors including age, smoking or intake of vitamins was also evaluated in these studies. The results obtained by the FISH method in Prague showed the impact of seasonal variability of concentrations of c-PAHs on the frequency of chromosomal aberrations as well as a negative impact of particulate matter of aerodynamic diameter < 2.5 µm (PM2.5). The results demonstrated that the ratio of stable and unstable chromosomal aberrations differed between newborns and mothers and that higher mother’s age had a negative impact on the level of stable aberrations in newborns. The automated image analysis was set up in the laboratory as a sensitive method for assessment of the impact of low concentrations of c-PAHs. The frequency of MN in relation to age, gender and smoking was in agreement with international data obtained by visual scoring. The impact of high concentrations of c-PAHs on genetic damage suggested the important role of the level of expression of individual genes in the organism. The results were used by the WHO to specify the level of B[a]P that possesses the risk of induction of DNA damage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. 4.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MVDr. Jiří Rubeš, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1 MB