velikost textu

Věc nemovitá

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věc nemovitá
Název v angličtině:
Immovable Thing
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Kašparová
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Id práce:
84166
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Věc, Věc nemovitá, Stavba, Pozemek
Klíčová slova v angličtině:
Thing, Immovable thing, Construction, Parcel of land
Abstrakt:
Cílem této práce je poskytnutí komplexního pohledu na legislativní úpravu věci nemovité a její roli v českém právním řádu. Práce shrnuje právní úpravu věci nemovité dle předpisů práva soukromého (občanský zákoník) a částečně též práva veřejného (předpisy stavebněprávní a katastrální). Přehled legislativy je doplněn o shrnutí právního výkladu pojmu věc nemovitá podávaného právní teorií a judikaturou. Práce zahrnuje pojednání o aktuálním právním stavu (stěžejní část), širší historický exkurz pro 20. století a část věnující se návrhu nového občanského zákoníku. Součástí je i nástin veřejných seznamů nemovitých věcí vedených státem v jednotlivých obdobích 20. a 21. století. Práce je řazena chronologicky. Každé právní úpravě účinné v daném období včetně příslušného veřejného seznamu je věnována samostatná kapitola, která se dále dělí na podkapitoly, části a podčásti. Práce obsahuje osm stěžejních kapitol včetně úvodu a závěru, kapitoly IX.- XIV. obsahují přílohy, seznam zkratek a další administrativní součásti. Výsledkem je přehledně řazené shrnutí právněhistorického vývoje pojmu věc nemovitá a nastínění problémů daných nejednotnou aktuální právní úpravou.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to provide a summary of contemporary legislation related to the immovable thing and its position in Czech law. The paper involves legal basis of the term “immovable thing” according to the private law (mainly code of civil law) and partially according to the public law (cadastral and building code). The study focuses on crucial legislation and gives summary of interpretation of this term given by case law and legal theory. The thesis highlights contemporary regulation but there are also parts dedicated to previous legislations effective in 20th century and part related to the bill of a new civil law code. The paper also includes a summary of the public registers of immovables provided by state in 20th and 21st century. The thesis presents the topic chronologically. It consists of chapters divided into subchapters and than to parts and subparts. Each chapter focuses on legal regulation and land register effective and used in particular time period. There are crucial eight chapters including introduction and conclusion and other six chapters concerning administration (addendums, list of abbreviations, abstract, resumé and other). The paper gives transparent outline of legal and historical developement of the term “immovable thing” as well as analysis of the serious interpretative problems caused by diferring contemporary legislation as a result.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Kašparová 8.35 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Lenka Kašparová 6.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Kašparová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Kašparová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 701 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB