velikost textu

Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních a klinicky významných látek.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních a klinicky významných látek.
Název v angličtině:
Application of Mass Spectrometry for Analysis of Biologically Active and Clinically Significant Compounds.
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Doc. RNDr.Ing. Petr Tůma, PhD.
Id práce:
84134
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hmotnostní spektrometrie, rhenium, komplexy, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, biomarker, žlučová barviva, bilirubin, urobilinoidy, sukcinát dehydrogenáza, apoptóza, nabumeton, farmakokinetika, kyselina 6-methoxy-2- naftyloctová, tramadol, O-Desmethyltramadol, enantiomerní separace, rilmenidin
Klíčová slova v angličtině:
Mass spectrometry, high performance liquid chromatography, rhenium, complexes, biomarkers, bile pigments, bilirubin, biliverdin, urobilinoids, succinate dehydrogenase, apoptosis, nabumeton, pharmacokinetics, 6-methoxy-2-naphtylacetic acid, tramadol, rilmenidine
Abstrakt:
ABSTRAKT (CZ) Předložená práce je komentovaným souborem devíti publikací dokumentujících možnosti využití hmotnostní spektrometrie v oblasti strukturní charakterizace vybraných organometalických komplexů, analýz léčiv a jejich metabolitů a monitorování významných biomarkerů metabolických poruch a onemocnění V průběhu práce na tématice disertační práce byly úspěšně realizovány následné dílčí projekty: * Návrh a realizace postupu mikropreparace vybraných rheniových komplexů s aromatickými ligandy za použití tetrabutylammonium tetrachlorooxorhenátu jako výchozí látky; příprava oxorhenium(V) komplexů s 1,2-dihydroxybenzenem, 1,2,3- trihydroxybenzenem a 2,3-dihydroxynaftalenem jako ligandy a jejich strukturní charakterizace s pomocí ESI/MS, APPI-MS a LDI-MS; ESI/MS a UV/Vis studie kinetického chování komplexů vznikajících při reakci tetrabutylamonium tetrachlorooxorhenátu s pyrogallolem a katecholem jako ligandy. Zvláštní pozornost byla věnována studiu následných chemických transformací primárně vzniklých Re(V) komplexů; strukturní charakterizace vybraných komplexů ferrocenu s mědí zlatem a stříbrem technikami ESI/MS. * V rámci spolupráce na grantovém projektu zaměřeném na metabolismus cholesterolu byla navržena metodologie strukturní charakterizace rozkladných produktů katalytického rozkladu hemu a prostudována možnost chromatografické separace a strukturní charakterizace fotoizomerů bilirubinu s pomocí hmotnostní spektrometrie. * Pro potřeby molekulárně biologické studie mechanizmů buněčné apoptózy byla úspěšně vyvinuta a prakticky využita metoda stanovení velmi nízkých intracelulárních koncentrací sukcinátu s pomocí LC-ESI/MS. * Vývoj a validace metody stanovení rilmenidinu metodou LC–MS/MS , příprava a validace LC-MS metody stanovení nabumetonu a jeho metabolitu kyseliny 6- methoxy-2-naftyloctove (6-MNA) při úpravě vzorku lidského séra pomoci extrakce na pevné fázi (SPE) a eneantioselektivní stanovení tramadolu a O- desmethyltramadolu v lidské moči pomocí GC/MS. Všechny tyto postupy byly následně využity v reálných farmakokinetických studiích. -7-
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (EN) The thesis is submitted as a commented set of reviewed publications documenting and depicting the possibilities of mass spectrometry in the field of chemical, biological and pharmaceutical research; namely for the purposes of structure elucidation of selected organometallic complexes, analyses of drugs and their metabolites, monitoring of important biological markers. In course of experimental work, the following objectives were studied and solved: * Proposal and realization of micro-scale preparation of selected rhenium complexes with aromatic ligands, utilizing tetrabutyammonium tetrachlorooxorhenate as a starting material; preparation and structure characterization of oxorhenium(V) complexes with 1,2-dihydroxybenzene, 1,2,3-trihydroxybenzene, and 2,3- dihydroxynaphtalene as ligands by means of ESI/MS, APPI/MS and LDI-MS; ESI/MS and UV/Vis study of kinetic behavior of complexes arising from the reaction of tetrabutylamonnium tetrachlooxorhenate with pyrogallol and catechol as ligands. Special aim was devoted to the study of subsequent chemical transformation of primarily formed Re(V) complexes; structure characterization of selected ferrocene complexes with copper, gold and silver by means of ESI/MS. * Proposal of methodology of structure characterization and quantification of the products of catalytic degradation of haem, proposal of the methodology aimed at chromatographic separation and structure elucidation of bilirubin photo isomers; both above mentioned projects utilized mass spectrometer with selected soft ionization techniques, alone or in combination with suitable separation technique. * For the purposes of biological study of the mechanisms of cell apoptosis, LC-ESI/MS assay of trace amount of intracellular succinate was developed and practically utilized. * Development and validation of LC–MS/MS assay of rilmenidine and nabumeton with the main metabolite 6-methoxy-2-naphtylacetic acid (6-MNA) in human serum by solid phase extraction (SPE); development and validation of enantioselective assay of tramadol and O-desmethyl tramadol in human urine by means of GC/MS. All of that assays were practically utilized in real pharmacokinetic studies. … -8-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Štícha, Ph.D. 10.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Štícha, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Štícha, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 1.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr.Ing. Petr Tůma, PhD. 474 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 540 kB