velikost textu

Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů
Název v angličtině:
Source apportionment of atmospheric aerosol fraction using by highly time resolved characterisation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Pokorná, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Vladimír Havránek, CSc.
Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.
Id práce:
84027
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Environmentální vědy (P3931)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atmospherický aerosol, elementární složení, odhad zdrojů
Klíčová slova v angličtině:
atmospheric aerosol, source apportionment, high time resolution elemental composition
Abstrakt:
Abstrakt Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření, které poskytuje informace potřebné k identifikaci zdrojů znečištění. Cílem disertační práce bylo získat a využít data hmotnostní koncentrace, časové a prostorové variability, elementárního složení, OC/EC a velikostní distribuce karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků vybraných velikostních frakcí atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením pro stanovení jeho zdrojů. Odběry vzorků a měření byly provedeny v rámci krátkodobých zimních a letních kampaní v obci Březno u Chomutova, v městském obvodu Ostrava – Radvanice a Bartovice a v Mladé Boleslavi v letech 2008 – 2010, 2012 a 2013. Stanovili jsme hmotnostní koncentraci velikostních frakcí PM10, PM1-10, PM1,15-10 a PM0,15-1,15 a jejich vzájemný podíl. Z podílu jednotlivých velikostních frakcí vyplývá důležitost identifikace zdrojů jemné frakce atmosférického aerosolu (PM0.15-1.15) se zaměřením na frakci PM0.34-1.15. Vyšetřili jsme sezonní a prostorovou variabilitu velikostních frakcí PM10, PM2,5, PM1 a PM1-10. Na základě šetření jsme získali data podrobné charakteristiky aerosolu s vysokým časovým rozlišením, reprezentativní pro danou část ročního období, roční období a místo odběrové lokality. Hodnotili jsme dynamiku velikostní distribuce osmi karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků. Z výsledků vyplývá důležitost identifikace zdrojů velikostní frakce PM0.34-1.15. Identifikovali jsme zdroje velikostních frakcí PM1-10, PM1,15-10 a PM0,15-1,15. Spalování uhlí a biomasy v zimě byly dominantní zdroje PM0,15-1,15 v Mladé Boleslavi a Ostravě – Radvanicích a Bartovicích, PM1-10 v Březně u Chomutova a PM1,15-10 v Mladé Boleslavi. Resuspenze silničního prachu byla v zimních měsících dominantním zdrojem v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích pro frakci PM1,15-10. V létě byly hlavními zdroji velikostní frakce PM1-10 v Březně u Chomutova resuspenze půdy a bioaerosol. Z výsledků vyplývá potřeba přísnější regulace provozu všech typů spalovacích zdrojů, častější čistění komunikací a obezřetnější způsob nakládání se skrývkou. V městském obvodu Ostrava – Radvanice a Bartovice bude přesné rozlišení podílu technologií spalujících fosilní paliva předmětem dalšího zkoumání, jež bude vyžadovat komplexnější přístup k měření. V práci uvedený postup identifikace velikostně segregovaného atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením je součástí nové metodiky 34840/ENV/14 schválené Ministerstvem životního prostředí České republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract The effective air quality management in the heavy polluted areas has to be based on high-quality monitoring with properly designed monitoring network and targeted measurements, which provided information required to source apportionment. The thesis aim was to apportion sources of atmospheric aerosol based on highly time resolved data of mass concentration of size segregated aerosol, its temporal and spatial variability, elemental composition, OC/EC and size distribution of carcinogenic polyaromatic hydrocarbons. Sampling campaigns went during winter and summer in small settlement Březno by Chomutov, residential area Ostrava – Radvanice a Bartovice and Mladá Boleslav in the years 2008 – 2010, 2012, 2013. We determined mass concentrations of PM10, PM1-10, PM1.15-10 and PM0.15-1.5 and their size fraction ratios. Based on the size ratios, the source apportionment of fine fraction (PM0.15-1.15) with focus on PM0.34-1.15 is crucial. We examined seasonal and spatial variability of PM10, PM.2.5, PM1 and PM1-10. Based on the examination, we obtained representative highly-time resolved data with regards to season and sampling locality. We analysed dynamic of size distribution of particle-bond eight carcinogenic polycyclic hydrocarbons. Based on the results the source apportionment of PM0.34-1.15 is crucial. We identified PM1-10, PM1.15-10 a PM0.15-1.15 sources. Coal combustion and biomas burning were in winter dominant sources of PM0.15-1.15 in Mladá Boleslav and Ostrava – Radvanice Bartovice, of PM1-10 in Březno by Chomutov, and of PM1.15-10 in Mladá Boleslav. Road dust re-suspension was a dominant source during winter season of PM1.15-10 Ostrava – Radvanice Bartovice. In summer the main PM1-10 sources in Březno by Chomutov were soil re-supension and primary biological aerosol – bioaerosol. Based on previous results, we conclude that stringent regulation of all type combustion sources and consistent landfill technology application may help to improve air quality in the region. The resolving different sources of fossil combustion ratio in Ostrava – Radvanice a Bartovice require a comprehensive measurement approach. The source apportionment method cited in the PhD thesis is part of the methodology 34840/ENV/14 authorized by Ministry of Environment of Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Pokorná, Ph.D. 13.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Pokorná, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Pokorná, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Havránek, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Schwarz, CSc. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 557 kB