velikost textu

Vliv latentní toxoplasmózy na pohlavní index a průběh gravidity - hledání proximátní příčiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv latentní toxoplasmózy na pohlavní index a průběh gravidity - hledání proximátní příčiny
Název v angličtině:
Influence of latent toxoplasmosis on sex ratio and pregnancy progression - search for proximate cause
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Id práce:
83976
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Teoretická a evoluční biologie (P1526)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
toxoplasmóza, parazit, manipulační hypotéza, těhotenství, pohlavní index, imunosuprese, Rh faktor
Klíčová slova v angličtině:
toxoplasmosis, parasite, manipulation hypothesis, pregnancy, sex ratio, immunosuppression, RhD
Abstrakt:
Abstrakt Poměr chlapců a dívek při narození (sekundární poměr pohlaví) je u většiny populací okolo 1,06. Poměr pohlaví může být ovlivněn mnoha faktory, jako je například stres, imunosuprese, věk rodičů, počet těhotenství a počet předešlých sourozenců. Toxoplasma gondii je nejrozšířenějším lidským parazitickým prvokem v rozvinutých zemích (prevalence 20% - 80%). Je známo, že mění chování infikovaných mezihostitelů, čímž zvyšuje pravděpodobnost přenosu do definitivního hostitele prostřednictvím predace. Výsledky naší retrospektivní kohortové studie ukazují, že latentní infekce prvokem Toxoplasma gondii může ovlivnit sekundární pohlavní index u lidí. V závislosti na koncentraci protilátek může vzrůst pravděpodobnost narození syna až k hodnotě 0,72 u žen s nejvyššími titry anti-toxoplasmických protilátek, což znamená, že na každých 260 narozených synů zde připadá pouze 100 narozených dcer. V souladu s výsledky na lidech, také laboratorní myši s toxoplasmózou vykazovaly v rané fázi latentní infekce vyšší poměr pohlaví než myši kontrolní. Naše další výsledky ukázaly, že myši v rané fázi latentní infekce produkovaly více interleukinu (IL)-12 a současně méně IL-10. Dále jsme u myší zaznamenali sníženou produkci IL-2, oxidu dusnatého a sníženou proliferaci (syntéza DNA) ve smíšené lymfocytární kultuře v časné a také v pozdější fázi latentní infekce. Výsledky získané na infikovaných myších jsou v souladu s hypotézou, že zvýšená pravděpodobnost narození samčího potomka u toxoplasma-infikovaných myší a lidí by mohla být neadaptivní vedlejší účinek toxoplasmou indukované imunosuprese. Podobně by imunosuprese mohla být zodpovědná také za delší těhotenství pozorované u matek s latentní toxoplasmózou, ať už kvůli oddálení okamžiku implantace oplozeného vajíčka u imunosuprimované ženy nebo kvůli vyšší pravděpodobnosti přežití plodů s genetickými či vývojovými vadami. Je možné, že imunosuprese by mohla být také zodpovědná za námi pozorovaný vliv latentní toxoplasmózy na přírůstek hmotnosti během těhotenství u Rh-negativních žen. Protože přibližně 30 % světové populace je infikováno T. gondii, mohla by mít imunosuprese provázející latentní toxoplasmózu vážné následky pro veřejné zdraví.
Abstract v angličtině:
Abstract The boy-to-girl ratio at birth (secondary sex ratio) is around 1.06 in most populations. The sex ratio may be influenced by many factors, such as stress and immunosuppression, age of parents, parity and sex of preceding siblings. The most common human protozoan parasite in developed countries, Toxoplasma gondii (prevalence 20% - 80%), is known to change the behaviour of its intermediate hosts, thereby increasing the probability of transmission to its definitive host (the cat) by predation. The results of our retrospective cohort study suggest that the presence of Toxoplasma gondii, can influence the secondary sex ratio in humans. Depending on the antibody concentration, the probability of the birth of a boy can increase up to a value of 0.72, which means that for every 260 boys born, 100 girls are born to women with the highest concentration of anti-Toxoplasma antibodies. In accordance with results on human subjects, laboratory mice with toxoplasmosis produced a higher sex ratio than controls, in the early phase of latent infection. Our further results showed that mice in the early phase of latent infection exhibited temporarily increased production of interleukin (IL)-12 and decreased production of IL-10. The mice showed decreased production of IL-2 and nitric oxide and decreased proliferation reaction (synthesis of DNA) in the mixed lymphocyte culture in the early and also in the late phases of latent toxoplasmosis. The results for the infected mice are in accordance with the hypothesis that the increased probability of birth of male offspring in Toxoplasma-infected mice and humans might be just a nonadaptive side effect of Toxoplasma-induced immunosuppression. Similarly, the immunosuppression could also be responsible for the observed longer pregnancy of mothers with latent toxoplasmosis, either due to reduced implantation potential of the fertilized ovum in immunosuppressed females or due to higher probability of survival of fetuses with genetic or developmental defects. It can only be speculated whether the observed immunosuppression could be also responsible for the effect of latent toxoplasmosis on weight gain during pregnancy in Rh-negative women. Since about 30 % of the world population are latently infected by T. gondii, the toxoplasmosis-associated immunosuppression might have serious public health consequences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB