velikost textu

Příprava 64Cu a jejich perspektivních nosičů pro nukleární medicínu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava 64Cu a jejich perspektivních nosičů pro nukleární medicínu.
Název v angličtině:
Preparation of 64Cu and its prospective carriers for nuclear medicine.
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Mgr. Ján Kozempel, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Doc. Ing. Jan John, CSc.
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Id práce:
83940
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Résumé       Tato  práce  se  zabývá  přípravou  mědi  64Cu  reakcí  64Zn(d,2p)64Cu,  včetně  její  radiochemické  separace  a  přípravou  značených  nosičů,  potenciálně  využitelných  v nukleární medicíně. Byla vyvinuta nová metoda separace beznosičové 64Cu pomocí  duální  iontoměničové  sloupcové  chromatografie.  U  výsledné  radiochemikálie  bylo  dosaženo  poměrně  vysoké  specifické  ativity  a  přijatelné  radionuklidové  čistoty,  pouze s radionuklidovou nečistotou  61Cu, což dovoluje její použití jak pro laboratorní  experimenty in vitro, tak i pro značení a použití v in vivo preklinických testech.   Jako  nové  nosiče  byli  studovány  polymerní  nosiče  (kumulace  ve  vaskulatuře  některých  tumorů)  a  různě  substituované  biacetyl  bis‐(alkylthiosemikarbazonové)  komplexy  mědi  (selektivní  záchyt  v  hypoxických  tkáních),  zamýšlené  pro  radiodiagnostiku a lokální radioterapii.   Vodorozpustné  polymerní  nosiče  64Cu  na  bázi  NIPAM,  HPMA  a  GM  byly  připraveny  zakomponováním  různých  chelatujících  funkčních  skupin,  buď  modifikací  polymerního  řetězce  nebo  kopolymerizací  monomeru  nesoucího  tuto  funkční skupinu.   Jako  druhý  typ  nosičů  byla  připravena  sada  stericky  stíněných  biacetyl  bis‐ (N4‐alkylthiosemikarbazonových)  komplexů  64Cu,  reakcí  příslušných  thiosemikarbazidů  s biacetylem  a  [64Cu]CuCl2.  Příprava  thiosemikarbazidů  byla  provedena  dvěma  metodami,  z alkylaminů  a  z isothiokyanátů  jako  výchozích  reagencií. Metoda přípravy z isothiokyanátů se ukázala jako schůdnější. Byly rovněž  stanoveny  rozdělovací  koeficienty  označených  komplexů.  Výtěžky  značení  byli  u obou typů nosičů dobré a rovněž jejich stabilita in vitro byla přijatelná.        4
Abstract v angličtině:
Summary      The preparation of 64Cu including it´s radiochemical separation and the preparation  of its novel radiolabelled tracers intended for the use in nuclear medicine is described  in this work. A novel method for the preparation of no carrier added 64Cu, based on  the  64Zn(d,2p)64Cu  reaction  and  consecutive  dual  ion  exchange  chromatography  was  developed.  The radiochemical  product  was  of  high  specific  activity  and  with  only  61Cu radionuiclidic impurity, which allows it´s use for in vitro laboratory experiments  or in vivo preclinical tests of labelled tracers.   We  have  focused  on  the  preparation  of  several  64Cu  labelled  tracers.  Two  different  types  ‐  water  soluble  polymer  carriers  and  hypoxia  selective  biacetyl  bis‐ (N4‐alkylthiosemicarbazone) complexes of 64Cu were prepared.   The  water  soluble  polymer  carriers  based  on  the  copolymers  of  NIPAM,  GM  and  HPMA  bearing  various  chelating  groups  were  prepared.  The  polymeric  chain  was modified by copolymerization of a monomer with chelating functional group or  modified after polymerization. Two standard polyacidic chelators (DOTA, DTPA) as  well  as  three  non‐common  copper  chelators  (dipicolylamine,  thiosemicarbazide,  Ag  ionophore  II)  were  used.  Their  potential  use  in  nuclear  medicine  for  local  radio‐  or  combined  radiochemotheraphy  and  diagnosis  based  on  so  called  EPR  (enhanced  permeation and retention) effect is possible.    A  set  of  sterically  hindered  biacetyl  bis‐(N4‐alkylthiosemicarbazone)  complexes  of  64Cu  was  prepared.  Compared  to  the  route  from  alkylamines,  the synthesis  from  corresponding  isothiocyanates  was  shorter  in  one  reaction  step  and  without  the  need  of  excesive  separation  procedures.  Labelling  yields  of  tracers  were high for both types of carriers.       5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Mgr. Ján Kozempel, Ph.D. 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Mgr. Ján Kozempel, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Mgr. Ján Kozempel, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. 1.54 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Jan John, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 626 kB