velikost textu

Vyhodnoceni vlivů vybraných technologií OZE na životní prostředí v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyhodnoceni vlivů vybraných technologií OZE na životní prostředí v ČR
Název v angličtině:
The Assessmentof of Environmental Impacts of Representative Renewable Eenergy Technologies in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Pavlica, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Id práce:
83902
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obnovitelné zdroje energie, životní prostředí, Česká republika, emise skledníkových plynů, elektrická energie
Klíčová slova v angličtině:
renewable technologies, environmental, the Czech Republic, greenhouse gas emission, electricity
Abstrakt:
Abstrakt Klíčovým cílem předložené disertační práce nazvané Vyhodnocení vlivů vybraných technologií obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí v České republice bylo posoudit technologie využívající obnovitelné zdroje energie z multikriteriálního pohledu, vyhodnotit jejich efektivnost z hlediska redukce emisí skleníkových plynů a posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice v období let 2005 až 2010. Reprezentativní technologie, které využívají obnovitelné zdroje k výrobě elektrické energie, byly poté porovnány s jadernými a uhelnými elektrárnami nejlepší dostupné technologie. Cílem porovnání bylo vyhodnotit nejvhodnější technologii k výrobě elektrické energie. Specifická pozornost byla věnována větrným, fotovoltaickým, malým vodním a geotermálním elektrárnám. Koncepce této disertační práce byla založena na dílčích analýzách a meta-analýzách, které byly zaměřeny na zpracování parciálních aspektů s podmínkou zachování ohledu na celý životní cyklus posuzovaných technologií. V rámci vypracování disertační práce byl aplikován základní rámec metodiky posuzování životního cyklu, který umožnil vzájemné porovnání výsledků mezi odlišnými technologiemi vyrábějícími elektrickou energii. Klíčová vstupní data byla získána formou meta-analýzy. Ostatními zdroji vstupních dat byly databáze GEMIS 4.81 a reporty Energetického regulačního úřadu, Evropského statistického úřadu, Mezinárodní energetické agentury a Českého hydrometeorologického ústavu. Ústředními ukazateli, které byly použity ke komplexnímu vyhodnocení, byly: měrné náklady na redukci emisí skleníkových plynů, emisní faktor pro skleníkové plyny, energetická náročnost životního cyklu (life-cycle energy requirements) a měrná spotřeba vody. Výsledky komplexního posouzení a závěry dílčích analýz potvrdily vhodnost využívání jaderných a větrných elektráren v podmínkách České republiky. Naopak nejméně vhodnými technologiemi k výrobě elektrické energie byly fotovoltaické a geotermální elektrárny. Výsledky analýzy efektivity redukce emisí skleníkových plynů potvrdily, že nejefektivnější variantou pro snižování emisí skleníkových plynů v České republice byly v letech 2005 až 2010 jaderné elektrárny. Měrné náklady redukce emisí skleníkových plynů byly v případě jaderných elektráren o 126 až 535 €∙tCO2-eq-1 nižší ve srovnání s technologiemi využívajícími obnovitelné zdroje. Nejméně efektivní variantou k redukci emisí byly fotovoltaické elektrárny. Analýza trendu produkce elektřiny a vyplácení finanční podpory na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie prokázala, že poskytnutá finanční podpora na elektřinu vyrobenou ve větrných a fotovoltaických elektrárnách nebyla z hlediska efektu na redukci emisí skleníkových plynů efektivní. Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů vedla k výraznému nárůstu produkce elektřiny, ale neměla zásadní vliv na snížení emisí skleníkových plynů v ČR v období let 2005 až 2010.
Abstract v angličtině:
The Abstract The main objectives of the presented thesis - The Assessment of Environmental Impacts of Representative Renewable Energy Technologies in the Czech Republic were complex assessment of representative renewable energy technologies within different criterions, assessment of their greenhouse gas mitigation effectiveness and evaluation of usefulness of financial incentives aimed on renewable electricity in the Czech Republic in the period 2005-2010. Thereafter representative technologies were compared with nuclear and best available techniques coal-fired power plants in order to determine the best convenient electricity generating technology. Wind, photovoltaic, small hydro-electricity and geothermal power plants were appraised in particular. The thesis was based on partial analysis and meta-analysis aiming on particular aspects and the entire life cycles of the technologies was taken under consideration. The basic methodology framework of life-cycle assessment, which was useful for a comparison of different electricity-generating technologies, was applied within the thesis. The key input data were gathered via meta-analysis. The database GEMIS 4.81, reports by Energy regulatory office, European statistics office, International energy agency and Czech hydrometeorology institute were used to acquire additional input data. The complex assessment was made via four key indicators: greenhouse gas emission abatement cost, greenhouse gas emission factor, life-cycle energy requirements and water footprint. The results of the complex assessment confirmed the suitability of nuclear and wind power plants using in the Czech Republic, whereas the use of photovoltaic and geothermal power plants was unsuitable. The results of greenhouse gas mitigation analysis indicated that nuclear power plants were the most effective variant in the Czech Republic in the period 2005-2010. According to results the photovoltaics were the least effective mitigation variant. The analysis of electricity production and financial incentives on renewable electricity trends proved the inefficiency of the financial incentives for photovoltaic and wind power plants if greenhouse gas mitigation is considered. Financial incentives for renewable electricity led to significant increase of electricity production, but the decrease of greenhouse gas emission via renewables was not provably confirmed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Pavlica, Ph.D. 46.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jaroslav Pavlica, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Pavlica, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Pavlica, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jaroslav Pavlica, Ph.D. 566 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 584 kB