velikost textu

Využití imunoregulačních vlastností mezenchymálních kmenových buněk a jejich terapeutický potenciál

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití imunoregulačních vlastností mezenchymálních kmenových buněk a jejich terapeutický potenciál
Název v angličtině:
The use of immunoregulatory properties of mesenchymal stem cells/ and their therapeutic potential
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Javorková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.
Id práce:
83895
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Imunologie (P1517)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezenchymální kmenové buňky, imunomodulace
Klíčová slova v angličtině:
mesenchymal stem cells, immunomodulation
Abstrakt:
Abstrakt Mezenchymální kmenové buňky (mesenchymal stem cells – MSC) mají schopnost diferencovat v různé buněčné typy a zároveň disponují rozsáhlými imunomodulačními vlastnostmi, jejichž prostřednictvím mohou ovlivňovat řadu funkcí různých buněk imunitního systému. Protože imunoregulační vlastnosti MSC mohou být ovlivněny působením cytokinů, porovnávali jsme účinek neovlivněných MSC a MSC stimulovaných interleukinem 1 (interleukin – IL), interferonem-Ȗ (interferon – IFN), transformujícím růstovým faktorem-ȕ (transforming growth factor – TGF) a IL-10 na vývoj regulačních T (regulatory T cells – Treg) a pomocných T17 (helper T cells – Th) lymfocytů in vitro a na rozvoj časného zánětu v oku in vivo. MSC mohou produkovat významná množství TGF-ȕ a IL-6. Tyto dva cytokiny představují klíčové faktory, které recipročně regulují vývoj naivních T lymfocytů v Treg nebo Th17 buňky. Nestimulované MSC produkují TGF-ȕ, ale neprodukují IL-6. Produkce TGF-ȕ může být dále zesílena působením IL-10 a TGF-ȕ na MSC. V přítomnosti prozánětlivých cytokinů naopak MSC produkují významná množství IL-6 a zároveň konstitutivně produkují TGF-ȕ. MSC produkující TGF-ȕ indukovaly přednostně expresi Foxp3 a aktivaci Treg lymfocytů, zatímco supernatanty z MSC obsahující TGF-ȕ i IL-6 podporovaly expresi RORȖt a vývoj Th17 lymfocytů. Ukázali jsme, že MSC a jimi produkované cytokiny účinně kontrolují vývoj Treg a Th17 lymfocytů v populaci myších slezinných buněk stimulovaných aloantigeny. Dále jsme studovali účinek systémově podaných MSC na časnou fázi zánětu v oku poškozeném hydroxidem sodným. Zjistili jsme, že intravenózně podané MSC cíleně migrují do poškozeného oka a že MSC stimulované IFN-Ȗ jsou nejúčinnější v potlačení akutní fáze rohovkového zánětu, ve snižování leukocytární infiltrace a v ovlivnění zánětlivého prostředí. Rovněž jsme prokázali, že nanovlákna připravená z polymeru polyamid 6/12 nebo obsahující cyklosporin A představují vhodný nosič pro růst MSC a jejich následný přenos na poškozený povrch oka.
Abstract v angličtině:
Abstract Mesenchymal stem cells (MSCs) have the potential to differentiate into various cell types, possess potent immunomodulatory properties and can influence various functions of immune cells. Since the immunomodulatory properties of MSCs can be modified by cytokines, we compered the effect of unstimulated MSCs and MSCs pretreated with interleukin (IL)-1, interferon (IFN)-Ȗ, transforming growth factor (TGF)-ȕ and IL-10 on the development of regulatory T cells (Treg) and T helper 17 (Th17) cells in vitro and on the inflammatory environment in the eye. MSCs can produce significant levels of TGF-ȕ and IL-6. These cytokines represent the key factors that reciprocally regulate the development of naive T cells into Treg and Th17 cells. Unstimulated MSCs produce TGF-ȕ, but not IL-6, and the production of TGF-ȕ can be further enhanced by IL-10 or TGF-ȕ. In the presence of IL-1, MSCs secrete significant levels of IL-6, in addition to spontaneous production of TGF-ȕ. MSC producing TGF-ȕ induced preferentially expression of Foxp3 and activation of Treg lymphocytes, whereas MSCs supernatants containing TGF-ȕ together with IL-6 supported RORȖt expression and development of Th17 cells. We demonstrated that MSCs and their products effectively control the development of Tregs and Th17 cells in a population of alloantigen-activated mouse spleen cells. We also investigated the effects of systemically administered MSCs on the early acute phase of inflammation in the alkali-burned eye. The results show that intravenously injected MSCs specifically migrate to the damage eye and that IFN-Ȗ pretreated MSCs are superior in inhibiting the acute phase of inflammation, decreasing leukocyte infiltration, and attenuating the early inflammatory environment. We also show, that nanofibers prepared from polymer PA6/12 or containing Cyclosporine A represent a conventional scaffold for growth of MSCs and for their transfer to treat ocular surface injuries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Javorková, Ph.D. 8.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Javorková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Javorková, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. 372 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc. 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 183 kB