velikost textu

Stanovení vzorců selektivního chování rybářů ve statistikách českého rekreačního rybolovu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení vzorců selektivního chování rybářů ve statistikách českého rekreačního rybolovu
Název v angličtině:
Detecting patterns of angler selective behaviour in the Czech recreational fishery statistic
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Jankovský, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
Mgr. Martin Adámek
Id práce:
83891
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
úlovkové statistiky, synchronní fluktuace druhů, analýza úlovkových lístků, Canoco
Klíčová slova v angličtině:
catch statistics, synchronous species fluctuations, logbook analyses, Canoco
Abstrakt:
ABSTRAKT V disertační práci jsou prezentovány metody detekce selektivního chování rybářů v dlouhodobých statistikách českého rekreačního rybářství. Práce je motivována myšlenkou, že především různé rybářské preference nebo postoje vůči lovu konkrétních druhů ryb brání širší aplikaci rybářských dat. Poznání selektivity rybářů je proto především z pohledu ichtyologického výzkumu chápáno jako klíčové. Metody postihující chování rybářů mají navíc potenciál sloužit i v dalších, např. sociálně vědních oborech. Práce sestává z pěti článků z nichž dva jsou publikované (paper 1, 2), další dva přijaté k publikování (paper 3, 4) a poslední (paper 5) je ve stadiu rukopisu před postoupením recenznímu řízení. První dva články jsou věnované roli masivního lovu kapra. Za použití mnohorozměrných metod je studováno, zda zvýšený výlov tohoto druhu zvyšuje výlov dalších rybích druhů. Časové řady výlovu kapra jsou tak analyzovány jako vysvětlující proměnná, výlov ostatních druhů za stejné období jako závislé proměnné. Dle očekávání, pozitivní vliv úlovků kapra na úlovky ostatních druhů byl prokázán v říčním úseku s nejvyšší očekávanou hustotou kapří násady (paper 1) nebo v údolní nádrži vyznačující se nejlepší dostupností a podmínkami pro vícedenní rybářské výlety (paper 2). V dalším příspěvku (paper 3) je věnována pozornost rybářským preferencím vůči všem častěji loveným druhům. Mezi dvacetiletými časovými řadami úlovků přibližně sedmi druhů byly hledány signifikantně pozitivní i negativní korelace a tyto byly následně analyzované jako možný signál selektivního rybolovu. Takto byla zpracována data ze čtyř velmi odlišných nádrží a přijatelná vysvětlení všech pozorovaných mezidruhových korelací byla v souladu s hypotézou nalezena v různých rybolovných opatřeních, přístupnosti břehové linie nebo násadovém hospodářství. Vybrané konkrétní závěry byly kvantitativně dokládány v navazující analýze individuálních dat v článcích 4 a 5 (paper 4, 5). V těchto článcích byly analyzovány sumární roční úlovky jednotlivých rybářů (paper 4) či dokonce jednotlivé úlovky z odevzdaných lístků (paper 5) s cílem prokázat, zda pozitivní korelace mají alespoň teoretický základ v selektivním chování rybářů. Toto bylo skutečně v jednom z obou článků (paper 4) prokázáno, neboť se podařilo identifikovat dostatečně početnou skupinu rybářů, kteří se během roku zaměřují na lov právě vzájemně korelujících různých druhů. Nicméně, hypotéza, že tato skupina rybářů sestává z prázdninových návštěvníků s nízkou specializací a selektivitou byla v zamítnuta (paper 5).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Methods for detecting patterns of angler selective fishing behaviour in the long term recreational fishery statistics are presented in this Ph.D. Thesis. The motivating idea is that mainly different anglers’ fishing preferences or attitudes towards particular fish species obstruct applying anglers’ catches data for ongoing use in ichthyology research. Better recognising angler selectivity is therefore judged to be the key point from the viewpoint of fish and fishery sciences. Methods affecting angler behaviour can be directly applied by other specialists, e.g. social scientists. The thesis consists of five papers two of which are published (paper 1, 2), other two of which are accepted for publishing (paper 3, 4) and the last of which (paper 5) is in the status of manuscript before submitting. In the first two papers the role of common carp catches is focused. By using multivariate techniques it is studied if the increased exploitation of carp increases also the exploitation of other fish species. Time series of carp catches serve as an explanatory variable, other species catches through the same time are processed as independent variables. According to expectations the positive effect of carp catches on those of the other species was approved at the river section with the highest expected density of stocked carps (paper 1) or at a reservoir with best conditions for several days fishing trips (paper 2). In paper 3, not only common carp, but all frequently caught species are focused. Twenty year time series of such species were processed to find either positive or negative correlations, which were hypothesised to be the signals of angler selective behaviour. Datasets from four very different reservoirs were analysed and most likely explanations of the observed correlations were found in various management restrictions, shoreline accessibility or stocking activities. Several of these potential explanations were further tested in the logbook analyses in papers 4 and 5. In these two papers, individual angler (paper 4) or even individual catches (paper 5) data were analysed to approve, if the positive correlations have at least a theoretical background in angler selective fishing. This was confirmed in paper 4 where a good-sized group of anglers focusing during a year at each other fluctuating species was identified. Nevertheless, the hypothesis that this angler group consists of holiday takers being not so selective and specialized was disproved in paper 5.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Jankovský, Ph.D. 545 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Martin Jankovský, Ph.D. 4.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Jankovský, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Jankovský, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Martin Jankovský, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Adámek 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 830 kB