velikost textu

Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve
Název v angličtině:
Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Mencl, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Slawomir Florjan, Dr.
Id práce:
83880
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zkřemenělé stonky, svrchní paleozoikum, podkrkonošská pánev, vnitrosudetská pánev, přesličky, kordaity, konifery, paleoekologie
Klíčová slova v angličtině:
Silicified stems, upper Paleozoic, Krkonoše Piedmont Basin, Intrasudetic Basin, calamitaleans, cordaitaleans, conifers, palaeoecology
Abstrakt:
Svrchnopaleozoické pánve České republiky jsou proslulé hojnými výskyty zkřemenělých zbytků rostlin. Přestože jsou tyto zkameněliny často popisovány a mezi odborníky i sběrateli dobře známy, jejich modernímu výzkumu se věnuje jen málo pozornosti. Tato práce shrnuje výsledky studia zkřemenělých stonků ze dvou pánví Českého masívu, kde je jejich bohatý výskyt historicky zdokumentován. Na základě revize materiálu z veřejně dostupných i soukromých sbírek a novým nálezům z terénních sběrů se podařilo prokázat přítomnost zkřemenělých stonků v jedné stratigrafické úrovni ve vnitrosudetské pánvi a několika úrovních v pánvi podkrkonošské. Tato data lze korelovat s nálezy z dalších pánví stejného stáří. Z hlediska systematické příslušnosti byla věnována pozornost zejména stonkům přesličkovitých a některých nahosemenných rostlin. Na základě anatomického studia druhot-ného dřeva a dalších znaků byly mezi zkřemenělými přesličkami, vyskytujícími se v ploužnickém obzoru podkrkonošské pánve, prokázány dva druhy: Arthropitys cf. bistriata a Calamitea striata. Dřeva nahosemenných rostlin typu Agathoxylon byla rozdělena do dvou skupin, náležejících kordaitům, resp. koniferám. Terénním měřením a statistickým zpraco-váním poměrů kordaitů vůči koniferám v jednotlivých fosiliferních jednotkách byla provedena částečná rekonstrukce prostředí a podmínek během sedimentace v pánvích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The late Paleozoic deposits of the Czech Republic are famous for their rich occurence of silicified stems. Despite the fact they have been often described and are well-known among scientists and collectors, their modern evaluation is lacking. This work summarizes results of recent anatomical and paleoenvironmental studies of silicified stems of the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins, where are these fossils found very frequently. Based on field research and review of public and private collections, the presence of silicified remnants was proved in several stratigraphic units. Firstly, this work deals with silicified stems of calamitaleans, which are known from the Ploužnice Horizon of the Krkonoše Piedmont Basin, and some gymnosperms. Based on anatomical studies of the secondary xylem and other related features there were found two species of calamitaleans: Arthropitys cf. bistriata and Calamitea striata. Secondly, the more abundant Agathoxylon – type of wood was divided into two groups, which are assigned to cordaitaleans, and conifers. The palaeoenvironmental conditions were partly reconstructed according to sedimentary structures and also according to cordaitaleans – conifers ratio in each wood-bearing layer. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Mencl, Ph.D. 31.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Mencl, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Mencl, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Václav Mencl, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta Slawomir Florjan, Dr. 1.6 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 706 kB