velikost textu

Domácí násilí z pohledu trestního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí z pohledu trestního práva
Název v angličtině:
Domestic Violence from the perspective of criminal law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Lord
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
83879
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, oběť domácího násilí, vykázání, náhrada škody poškozené osobě, procesní práva poškozené osoby
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, victim of domestic violence, expulsion, compensation to the injured person, the procedural rights of injured person
Abstrakt:
Abstrakt v češtině Úvodní kapitoly rigorózní práce pojednávají o pojmu, druzích či teoriích domácího násilí, dále se zabývají možným vlivem genderových aspektů na domácí násilí a samostatná kapitola je pak věnována oběti domácího násilí. Na úvodní kapitoly rigorózní práce pak navazuje kapitola zabývající se trestními činy souvisejícími s domácím násilím, přičemž není opomenuta ani související judikatura. Z hlediska trestněprocesního je věnována pozornost zejména dizpozičnímu právu oběti, institutu vazby či náhradě škody osobě poškozené v trestním řízení. Tuto část pak uzavírá kapitola pojednávající o policejních a občanskoprávních intervencích v souvislosti s případy domácího násilí. Poslední část rigorózní práce se zabývá domácím násilím z hlediska mezinárodního práva, přičemž pro srovnání byl zvolen právní řád Slovenské republiky.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v angličtině The first few chapters of the rigorous discuss the definition, types and theories of domestic violence. I explore potential gender-specific aspects of domestic violence, with a separate chapter devoted to victims of domestic violence. Building on the introductory chapters I proceed to analyze criminal offences related to domestic violence, including related verdicts. In the procedural area I focus in particular on custody, victims’ property rights, and the payment of damages to the plaintiff. This section is closed off by a discussion of police and civil interventions in cases of domestic violence. The final part of the dissertation analyzes domestic violence in the context of international law, providing a comparison with the legal order of the Slovak Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Lord 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Lord 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Lord 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB