velikost textu

Synthesis, reactivity and biological activity of C5 substituted uracil analogues

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Synthesis, reactivity and biological activity of C5 substituted uracil analogues
Název v češtině:
Syntéza a studium reaktivity a biologické aktivity C5 substituovaných analog uracilu
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.
Oponenti:
Ing. Ivan Rosenberg, CSc.
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
Id práce:
83869
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Uracil, biologická aktivita, protinádorová aktivita.
Klíčová slova v angličtině:
Uracil, biological activity, cytotoxic activity.
Abstrakt:
Bibliografická identifikace: Jméno a příjmení autora: RNDr. Lucie Brulíková (roz. Spáčilová) Název práce: Syntéza a studium reaktivity a biologické aktivity C-5 substituovaných analog uracilu Typ práce: doktorská Pracoviště: Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Školitel: prof. RNDr. Antonín Holý, Dr.Sc., Dr.hc. mult. Školitel-konzultant: doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. Rok obhajoby práce: 2011 Abstrakt: Předložená disertační práce je zaměřena na syntézu 5-substituovaných derivátů uracilu, jejich reaktivitu a studium biologické aktivity, především aktivity protinádorové. V úvodní části je vytvořen přehled dosud popsaných výsledků vybraných C-5 substituovaných derivátů uracilu na poli jejich syntézy a studia biologické aktivity. Druhá část je věnována designu nových C-5 modifikovaných analog uracilu, vývoji a optimalizaci postupů vedoucích k cílovým sloučeninám, studiu biologické aktivity a odvození vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou (SAR studie). V této části je prezentována syntéza série derivátů odvozených od 5- [alkoxy(4-nitrofenyl)methyl)]uracilu a 5-alkoxymethyluracilu a rozsáhlá SAR studie v závislosti na typu substituce methylenového můstku bezprostředně navázaného do polohy C-5 a dále v závislosti na délce alkoxylového řetězce. V poslední části disertační práce je popsána syntéza dvou typů oligodeoxynukleotidů, z nichž první skupina je modifikována fenoltriazolovým skeletem navázaným do polohy C-5 a druhá skupina obsahuje v poloze C-5 bromofenylethynylový zbytek. Cílem takovéto modifikace je najít termicky stabilní sekvence použitelné v antisense terapii jako prostředek kontroly genové exprese. Klíčová slova: Uracil, biologická aktivita, protinádorová aktivita. Počet stran: 141 Počet příloh: 1 Jazyk: anglický
Abstract v angličtině:
Bibliographical identification: Author´s first name and surname: RNDr. Lucie Brulíková (nee Spáčilová) Title: Synthesis, reactivity and biological activity of C-5 substituted uracil analogues Type of thesis: Ph.D. thesis Department: Department of Organic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University Olomouc Advisor: prof. RNDr. Antonín Holý, Dr.Sc., Dr.hc. mult. Advisor-consultant: doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. The year of presentation: 2011 Abstract: The presented thesis is focused on the synthesis of various C-5 modified uracil analogues, the study of their reactivity and biological activity, especially cytotoxic activity. In the first part, the brief survey of described results for selected 5-alkoxymethyluracil analogues is performed. The second part of the presented thesis deals with the synthesis of novel uracil analogues modified at the C-5 position, the development and optimizing of procedure leading to the desired compounds, the study of biological activity and the evaluation of structure- activity relationship (SAR). This part presents the synthesis of a series of 5-[alkoxy(4- nitrophenyl)methyl)]uracil and 5-alkoxymethyluracil analogues and extended SAR studies depending on a substitution of metylene bridge directly attached at the C-5 position as well as alkoxy chain length. The last part of the presented work is focused on synthesis of pyrimidine oligodeoxynucleotides containing either substituted phenyltriazole or substituted phenylethynyl moiety at position C-5. The synthesis of such a modified oligodeoxynucleotides follows antisense approach that involves targeting of RNA within cells as a means of control of gene expression. Keywords: Uracil, biological activity, cytotoxic activity. Number of pages: 141 Number of appendixes: 1 Language: English
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 1.6 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 6.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ivan Rosenberg, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 975 kB