velikost textu

The Combination of Organometallic, Transition-Metal Catalyzed, Radical and Carbocationic Reaction Steps to Domino Processes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Combination of Organometallic, Transition-Metal Catalyzed, Radical and Carbocationic Reaction Steps to Domino Processes
Název v češtině:
Propojení organokových činidel, katalýzy přechodnými kovy, radikálových a karbokationických procesů v dominových reakcích
Typ:
Disertační práce
Autor:
Pratap Ramling Jagtap, Ph.D.
Školitel:
doc. Ullrich Jahn, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.
Doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
Id práce:
83865
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt V této práci je představena metodika, spojující reaktivní meziprodukty ve více oxidačních stavech do tandemových sekvencí. Zkoumaná sekvence se skládá z 1,2-adice organokovů/izomerizace katalyzované přechodnými kovy/Michaelovy adice/jednoelektronové (SET) oxidace/radikálové cyklizace/oxygenace vedoucí k vysoce funkcionalizovaným karbocyklickým sloučeninám. Byla studováno použití katalytického množství SET oxidantu. Tandemovou 1,2-adicí/rutheniem katalyzovanou redoxní izomerizací/oxidací vzniklých enolátů/radikálovou dimerizací byly připraveny 1,4-diketony a výsledky byly porovnány s přípravou 1,4-diketonů oxidativním kaplinkem enolátů ketonů. Byla provedena totální syntéza vybraných lignanů s tetrahydrofuranovým jádrem z 1,4-diketonů připravených tandemovou adicí/izomerizací/dimerizací.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the development of methodology, which couples reactive intermediates of varying oxidation states, in tandem sequences comprising 1,2-organometallic addition/transition metal catalyzed isomerization/Michael addition/SET oxidation/radical cyclization/oxygenation steps in the synthesis of highly functionalized carbocycles. Implementation of this sequence being catalytic in the SET oxidant was studied. 1,4-Diketones were synthesized in a tandem 1,2-addition/ruthenium-catalyzed redox isomerization/enolates oxidation/radical dimerization reaction and results were compared with 1,4-diketones formation via oxidative coupling of ketone enolates. The total synthesis of selective tetrahydrofuran lignans from 1,4-diketones obtained in a tandem addition/isomerization/dimerization reaction is also documented
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pratap Ramling Jagtap, Ph.D. 9.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pratap Ramling Jagtap, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pratap Ramling Jagtap, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Pratap Ramling Jagtap, Ph.D. 3.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D. 4.03 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 650 kB
Stáhnout Errata Pratap Ramling Jagtap, Ph.D. 430 kB