velikost textu

Vegetation of fir- and calcicolous beech forests of the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vegetation of fir- and calcicolous beech forests of the Czech Republic
Název v češtině:
Vegetace jedlin a vápnomilných bučin České republiky
Název v angličtině:
Vegetace jedlin a vápnomilných bučin České republiky
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Karel Boublík
Školitel:
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
Oponenti:
Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
Prof.Dr. Jörg Ewald
Helge Walentowski
Id práce:
83858
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Souhrn Boublik K. (2009):vegetacejedlina v6pnomilnjchbudin ieskd republiky.- Ms., 104p. pr6ce; depon.in: Knihovna katerdy botaniky, piF UK v prazel lDisertadni Pnice ptini5i u./sledky lrtocenologickt klasifikace v6pnomilnlich budin ajedlin desk6 republiky. Fyocenologick6 snimky vfpnornilnjch budin s dominanci buku lesniho (Fagion, Cephalinthero- _ Fagmion) byly rybniny pomoci dvou metod: (i) na zikladd piitornnosti druhri iexpertnE definovand skupiny druhri a (ii) formalizovanou m€todou cocktail. V piipad€ metody cockLil byly definice frtocgnotogjgtic! jednotek vytvgf.eny kombinaci sociologiilcfih skupin druhrl pomoci iogiclcyctr openitoru.V definicich byla pouZitarovndZdominancedruhrl. Byla-rozli5ena jen jedna a-sociace vipnomilnfch b.oEin(cephalanthero-Fagetum).Tato se vyskltuje oboykl" nu u,ip"n"i.t, v6pnifjch piskovc(ch a opuMch. Mtz€me se s nl vsak setkat takd na baziltech'a zndlcicb- V nimci Seshjch uipnomilnjch budin byly pomoci anallizy TWINSPAN rozliseny fii vegetadni rypy, kier6 jsou interpretovanyjako subasociace Cephalanthero-Fageum:(1) cephalantheri-Fageai-seslerietosum caeruleae s dominanci Sesleia caemlea a s vfskytem petrofftri najdeme na .idff"l;"f,, kamenifjch prid6ch. (ii) cephalanthuo-Fagetum wicum se ryskytuje na iuchfcl a mdlkjch prid6ci a obsahuie iadu svdtlomilnly'ch, teplomilnfch a v.ipnomilnjch druhri. (iiD cephalanthui-ragetum actaeetosum spicatae se vymaduje piitormosti mezofilnich, nitrofilnich a acidofilnich drihri v podrostu a ryskytuje se na hlubSich, vodou dostatednd zisobenfch prld6ch. Nejvjaamndj3imi fakory ovlivfiujicimi variabilitu vegetacev6pnomilnfch budinjsou obsahzivin v pnai,laani vdrnost,teplotni a svdtelnd pomdry (faktory vyjridien6 pomoci Ellenbergor_/chindikadnich hodnot). ,klon'ruihu o expozice stanovi5t' jihu. k Jehlidnatd lesy s dominanci jedle bdlokor6 v iesk6 republice byly klasifikovdny pomoci formalizovani metody cocktail. Byly rozliseny tii asociace v ramci dvou u"g.turni.il trid, 1i; Yaccinio vitis-idaeae-Abietetum albae (Yaccinio-Piceetea,Piceion ucelsae) piedslwje oligotrolili, druhovd chudoujedlinu s piimdsi smrku a borovice ve stromovdmpafe a s dominanci biruvlri v paue bylinndm. Najdemeji vdtsinouna podzolecha kryptopodzolech.(ri) Luzulo-Abietetun albae (eu)rco- Fagetea,Luzulo-Fagion) zahmtje oligo-mezotrofni smrkojedlovdiesy typicki dominanci gr;;nnoidt v bylinndm patie (Luzula lwuJgides, calamagrostis arundinacia).'Lzn ji najit piiv6znd na kambizemich. (iii) Galio rotmdifolii-Abietetum albae (euerco-Fagetea, Fagion sylviticae, Galio rotundifolii-Abietenion) je druhovd bohatri mezotroftri jedlina s vjznamnjm Lstoupenim ni zi-ny n6rodnfch druhri. vyskytuje se pievdZnd na kambizemich. obsair zivin i pridni reakce (vyj6dieni p-omociEllenbergovjch indikadnich hodnot) byly odhalenyjako hlavni ekologickd fakrory ;viivnujici floristickd sloZenijedlin. Humusov6forma a stupei ovlivndni prid po&emni-vodou (hydromorfismus prid) zaznamenan6 plimo v terinu vyznarmd ovliviuji druhovdsloZenijedlin,jak'bylo uk6z6nov regioniilni studii z jihovfchodnich eech. Geobotanici lesnicidlouhodiskutujio prlvodujedlovfchlesri.Ndkter6studienazraduji,Zejedhny i mohol piedstavovatvegetacipodmindnoujak piirodnimi podminkami,tak prlsobe*m elovika.Lidstg aktivity, jako hrab6ni steliva, fragrn€ntace lest a lesni pasiva,byly pravd€podobnd hlavnimi piidinamr potladenibuku a zd.rovefl vznistajici obnory jedle. pledbdhrdvliiledky^studie zaloZene i fi*eni minuldho vyuZiti ltrajiny na mistd souiasn;ichftocenologickfch snimkri- naznaduj Ze nEktere {, j"edliny vznikly na opultdnfch pol{ch a pastvinach a ze se jedliny v porovndni s buiinami vyslrytuji urze lidslcfm sidhlm.Molni poloplirozenfptvodjedlovfch leifi vSaknijak nesniZujejejictr octrrinarsty v1laq fgdliny naopak piedstawji cennou souCristhistorick6 stfidoewopski ta.liny a Uyto Uy je chftiLnit - vhodnd podobnE, jako to dinime v piipadd druhovdbohafich duboh;brin di luk.
Abstract v angličtině:
Abstract Boublík K. (2009): Vegetation of fir- and calcicolous beech forests of the Czech Republic. – Ms., 104 p. [PhD thesis; depon. in: Library of the Department of Botany, Faculty of Sciences, Charles University, Prague] The thesis proposes Braun-Blanquet phytosociological classification of calcicolous beech forests and fir forests of the Czech Republic. Calcicolous forests dominated by Fagus sylvatica (Fagion, Cephalanthero-Fagenion) were defined with the help of two approaches: (i) selection on the basis of correspondence of species composition with an expert delimited species group and (ii) the formalized and supervised Cocktail method. In the case of the Cocktail method, the definitions of associations were created by combinations of sociological species groups using logical operators. Dominance of single species was included in the definitions of associations. Only one association (Cephalanthero-Fagetum) was distinguished. This association usually occurs on limestone, calcareous sandstone and calcareous sandy marlite. However, it can be found also on basalt and phonolite. TWINSPAN analysis distinguished three vegetation types within Czech calcicolous beech forests which are interpreted as subassociations of Cephalanthero- Fagetum: (i) Cephalanthero-Fagetum seslerietosum caeruleae occurring on shallow rocky soils with the frequent dominance of Sesleria caerulea and the presence of petrophytes, (ii) Cephalanthero- Fagetum typicum on dry, shallow soils with a significant proportion of light-demanding, thermophilous and calcicolous species and (iii) Cephalanthero-Fagetum actaeetosum spicatae on deeper, suffuciently moist soils with abundant mesophilous, nitrophilous and acidophilous species. The most important factors affecting the vegetation variability are nutrients, temperature, moisture, light (revealed by Ellenberg indicator values), slope and exposition of sites to the south. Coniferous forests dominated by Abies alba in the Czech Republic were classified with the help of the formalized and supervised Cocktail classification method. Three associations within two vegetation classes were distinguished: (i) Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum albae (Vaccinio-Piceetea, Piceion excelsae) is an oligotrophic, species-poor spruce-pine-fir forest dominated by Vaccinium myrtillus in the herb layer occurring mostly on podzols. (ii) Luzulo-Abietetum albae (Querco-Fagetea, Luzulo-Fagion) is an oligo-mesotrophic spruce-fir forest characterized by the dominance of graminoids (Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea) in the herb layer. It occurs especially on cambisols. (iii) Galio rotundifolii-Abietetum albae (Querco-Fagetea, Fagion sylvaticae, Galio rotundifolii-Abietenion) is a herb-rich mesotrophic fir forest with a significant proportion of nutrient- demanding species. Galio-Abietetum occurs mostly on cambisols. Soil nutrients and soil reaction (expressed by Ellenberg indicator values) were determined as the most important ecological gradients affecting the variation of the vegetation in these communities. Moreover, humus form and degree of soil hydromorphism recorded in field were revealed as important factors affecting the variability of vegetation in a regional study of fir forests from southeastern Bohemia. When considering the origin of fir forests, certain studies indicate that these forests probably represent a vegetation type determined both by natural conditions and human impact. Human activities, such as litter raking, forest fragmentation and forest grazing, are probably the main cause of the suppression of beech and, simultaneously, they encourage the regeneration of fir. Preliminary results of analysis based on historical maps and geographical positions of recent relevés indicate that certain fir forests originated on abandoned fields and pastures and that, in comparison with beech forests, they are situated closer to human settlements. Nevertheless, the potential importance of human activities in the origin of fir forests does not play down their nature conservation value. On the contrary, fir forests represent a valuable part of historical Central European rural landscape and it is essential to protect this heritage. Key words: Abies alba, broadleaved forests, Cocktail method, coniferous forests, ecological gradients, Fagus sylvatica, formalized classification, soil conditions Statement of Original Authorship I hereby declare that this thesis is my own work and that it contains no material previously published or written by another person. However, the papers included in this thesis are not only my work. In the preparation of these papers, I collaborated with David Zelený (Department of Botany and Zoology, Faculty of Sciences, Masaryk University, Brno), Petr Petřík, Jiří Sádlo, Tomáš Černý, Jiří Kolbek (Institute of Botany Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice), Radim Hédl (Institute of Botany Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno) and Wolfgang Willner (Vienna Institute for Nature Conservation and Analyses, Wien). My colleagues submitted their authorship statement to the Scientific Board for Botany of the Faculty of Sciences, Charles University, Prague. Karel Boublík Jindřichův Hradec June 2009
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Karel Boublík 9.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Karel Boublík 713 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Karel Boublík 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Roleček, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.Dr. Jörg Ewald 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Helge Walentowski 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.13 MB