velikost textu

Distribution patterns and habitat requirements of the species of the family Cobitidae in Slovakia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Distribution patterns and habitat requirements of the species of the family Cobitidae in Slovakia
Název v češtině:
Rozšíření a habitatové nároky druhů čeledi Cobitidae na Slovensku
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Miroslav Švátora, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.
Id práce:
83851
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
RozSfienfa habitatov6niroky druhrfiieledi Cobitidae Slovensku na Mgr. LadislavPek6rik (souhmk dizertadnipr6ci Distribution pattemsandhabitatrequirements the species the family Cobitidaein Slovakiav of of deskdmjazyce) V5echnytii druhydelediCobitidaejsouv soudasnosti Slovensku na relativnESiroce roz5iien6(s vjjimkou Baltskdho je jak rimoii). Cobitiselongatoides nejroz5iienEj5inejpodefirdjBi v distdform6tak a i v hybridnich diploidnE-polploidnich komplexech. $s$rtuje sev iekdchi v primrirnfch a sekund6rnich akvatic[fch habitatech niLin.Z primrirnichbiotopripreferujeiidni koryto a tEZiStE rnjslqrtuv sekundr{rnich typechbiotoptije v melioradnich kan6lechat1ilebnichjam6ch. porovnrinfs Pii roky 1955-1965 nedoSlo kvlraznf zmEnE roz5iieni v tohotodruhu.Typick6druhovdspoledenstvo pro tentoreofilni druhtvoii eurytopnfa limnofilni druhy.Sabanejewia balcanicasevyskytujevdt5inouv sdednich risecich vodnichtokt, v prvni iaddv povodiBodrogu(ieky Laborec, Ondava Topl'a) a na v'-ichodnim Slovensku. zhpadni Y ddstiSlovenska (povodiDunaje)setentodruhvyskytujev men5i miie a spi5e osfi:rivkovitd. Av5akv poslednich letech byli objeveny populace zhpadni daltsi v d6sti Slovenska pravdEpodobndjeji roz5iieni t5rto a je v oblastipodhodnoceno. Distribuce druhuje omezena jenom na primrirni biotopy, a to ieky s twdBim substr6tem. Tentodruh byl dlovdkemv minulosti nejvice ovlivnEna to znediStdnim vody, budovrinim jezri, piehradi regulacivodnichtokri. Vfslcyt druhu Misgtrnusfossilis je omezen niiinn6 oblasti Slovenska. na Tyto oblastipro5lyqfrazrou melioracia ptvodni mokiady zmizely spolednd tfmto druhem.Vhodndpodmfnkyale naiel v um6levytvoienfch s melioradnich kan6lech, t6iebnichjam6chneborybnicich.C. elongatoides M. fossilispreferuji a jemnf substr6t, je piidemZ moZn6 najft maldrozdilyv jejich ekologii.C. elongatoides preferuje vdt5izrnitost jako piseksmi5enfs bahnem, detritem s vegetaci M.fossilis preferuje a a substritjako bahnosmi5en6 s detritema odumielou vegetaci. Na 5k6lemesohabitatu S. balcanlcavdttsinou se vyslcytuje risecichtokri, kterdje moZn6zaiaditmezi v epipotamril nebohyporik6l. Klidovjmi druhy pro grto risekytoku v nrimi zkoumandm modelov6m tzemitoku Udavyna qfchodnim Slovensku Leuciscus jsou cephalus, Alburnoides bipunctatus, Barbus caprathicus S. balcanica. a Distribuce tdchtodruhtina lokalitdv modelovdm fzemf je ovlivioviino vzdilenost(od pramene, spidemtoku, prumdrnou hloubkouvody a vegetadnim krytem. Tyto faktory determinuji morfologiitoku, ovliviuji lok6lnfteplotrf podmlnkya dal5fdrileZit6 faktoryjako je obsah rozputstdn6ho kysliku ve vodE.Proto je kombinace tdchtofaktoru pro S. balcanicaa cel6spoledenstvo druhriklidov6.Prostorovou distribuci druhfi na Skdle mikrohabitatuv modelov6m fzemi tokri Udavaa Ulidka na vfchodnim Slovensku ovlivriuje ndkolik vyramlch mikrohabitatoqichcharakteristik. Mezi nejvfznamn6j5i patii hloubkavody nad40 cm, fkryty typu krimen d6sttoku pod6lbieht. Tyto a charakteristtlcy dophuji v men5imiie substr6ty typu pisek,kamenya balvany,26dn|rikryty, tkyty typu dievo,hloubkado 10 cm aLLdnE proudEni. balcanica vyskytujev mikrohabitatech S. se spolednd s druhem Phoxinus phoxinusa tohorodnimi jedinci dal5ich druhriryb. Podlernisledkfi indexuelektivity preferujemikrohabitatycharakteristickd slablfmproud6nim vody,jemn;im subsh6tem (piseka organic\i materiil) a hlub5i vodou.Na druh6strandsevyhfbf mikrohabitatum hrubjm substr6tem, s s pi(tomnostitkrytu a s vysokfm prouddnfm vody. V porovn6nfs druhemC. elongatoidessevyslcytuje ve vySS(ch risecich tokfi a preferuje v(cereofilni podmfnky. druhdstranE Na jsou preference mikrohabitatuS. balcanicavelice podobnd publikovan;fm- ridajfrmo preferencich mikrohabitatriC. elongatoides.S tim jsou v kontrasturozd{lyv preferencich 5k6lehabitatuzminEn6 na v'.fie. Protojsou pofrebn6dal5istudie,kter6 by sem6ly zablvatpreferencemi sympatrickya alopaticky se vyslrytujfcichdruht rodl Cobitsa Sabanejewia, protoi,e velice podobnd preference mikrohabitatu mohoubjt vfsledkemtoho,Zevelk6 Ehst anallzpreferenci rcduCobitisbyla provedena rizemi kde na senevyskytujesympatuicky Z6dn;imdruhemz rodu Sabanejewia. se
Abstract v angličtině:
Abstract Distribution patterns and major environmental correlations of the species of the family Cobitidae are presented here. All three species are still relativem widely distributed in Slovakia. Comparing with the past, no rapid ganges have been found. However, river regulation, pollution and the lowland amelioration affected the distribution of these species. Following the results of the occurrence of Balkan spined loach (Sabanejewia balcanica) within the mesohabitat scale, distance from source, slope, water depth and vegetation cover are the most influential variables in the proposed model. All these variables that contribute to our model explanation determine the stream morphology that affects the consequences of local temperature conditions and other abiotic factors as oxygen amount. Switching to microhabitat spatial scale, several microhabitat variables significantly influence the spatial distribution of analysed species. Depth more than 40 cm, refuges stones and point near bank (<15% of river width) are the most influential ones supplemented with substratum sand, substratum cobbles, substratum boulders, no refuges, refuges woody, depth 0-10 cm and maximum velocity none. Balkan spined loach occurs in the microhabitats occupied also by young-of-the-year (YOY) individuals and common minnow (Phoxinus phoxinus). Based on the results of electivity indices, Balkan spined loach prefers microhabitats with low water velocity, fine substratum (sand and organic matter) and deeper water. Avoided microhabitats are as follows: rough substratum, present of refuges and higher water velocity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D. 9.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 697 kB