velikost textu

Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere
Název v češtině:
Akusticko-gravitační vlny troposférického původu pozorované v ionosféře
Název v angličtině:
Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Šindelářová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
Dr. Elisabeth Blanc
Id práce:
83849
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Akusticko-gravitační vlny troposférického původu pozorované v ionosféře Tereza Šindelářová Práce se zabývá pozorováním jevů v ionosféře, jejichž zdrojem jsou konvekční bouře v troposféře, zejména pozorováním akusticko-gravitačních vln s periodami 1-30 min. Konvekční bouře jsou zdrojem širokého spektra vln. Část vln se šíří do horní atmosféry, kde přispívají ke změnám struktury, dynamiky a složení atmosféry. Výsledky pozorování v České republice byly srovnány s pozorováními, jež se prováděla zejména v 60. a 70. letech 20. stol. v Severní Americe v oblasti Centrálních rovin. Konvekční bouře se ve Střední Evropě a v oblasti Centrálních rovin vyvíjejí v odlišných podmínkách, a proto mohou ovlivňovat horní atmosféru různým způsobem. Dalším cílem bylo hledání možnosti, jak odlišit akusticko-gravitační vlny vyvolané meteorologickou aktivitou v troposféře od vln emitovaných jinými zdroji. Vlny v ionosféře jsou často vyvolány fluktuacemi geomagnetického pole. K odlišení akusticko-gravitačních vln a vln geomagnetického původu zde byla použitá metoda založená na současné analýze ionosférických měření a měření fluktuací geomagnetického pole na observatoři Budkov. Ionosférický infrazvuk vyvolaný konvekčními bouřemi byl v České republice pozorován zřídka. Infrazvukové vlny s periodami 2-5 min se objevily jen ve dvou přídech mimořádně silné meteorologické aktivity v troposféře. V prvním případě se jednalo o intenzivní letní konvekční bouře (29.7.2005), v druhém případě byl infrazvuk v ionosféře pozorován při přechodu výrazné studené fronty v zimě (18.1.2007). V obou dnech byla rovněž pozorována zvýšená vlnová aktivita v oblasti ~5-30 min vln. V ostatních studovaných případech se vlnová aktivita buď výrazně nelišila od klidných dní, nebo se vlny objevily současně s geomagnetickými fluktuacemi. Výsledky měření v České republice se významně liší od pozorování v Severní Americe, kde během konvekčních bouří byly infrazvukové vlny v ionosféře opakovaně zaznamenány. Výsledky se mohou lišit z důvodu (1) použití odlišných sondovacích frekvencí v ČR a v USA, a tedy pozorování v odlišných výškách v ionosféře, (2) na rozdíl od centrální části USA se ve Střední Evropě se vhodné podmínky pro silnou konvekci vyvinou jen zřídka a silné konvekční bouře, které jsou považované za zdroj infrazvukových vln, se objevují málokdy.
Abstract v angličtině:
Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere Tereza Šindelářová The study deals with observations of ionospheric effects of convective storms in the troposphere, particularly with observations of acoustic-gravity waves in the period range 1-30 min. Convective storms are a source of a broad wave spectrum. The waves propagate partly into the upper atmosphere where they contribute to changes of the structure, dynamics, and composition of the atmosphere. The results of observations in the Czech Republic were compared with the results obtained in the 1960s and 1970s in the central part of the USA. Convective storm develop in both regions under different conditions and thus may act different as far as their influence on the upper atmosphere is considered. Acoustic gravity waves generated by severe tropospheric weather do not carry any label which would help to identify them. One of the ways to distinguish acoustic-gravity waves of tropospheric origin is to recognize waves generated by other sources. Here, a method was proposed that could help to find waves generated by fluctuations the geomagnetic field which is one of the most common sources of ionospheric waves. Ionospheric infrasound generated by convective storms was rarely observed in the Czech Republic. Infrasonic waves of periods ~2-5 min occurred in only two cases when exceptionally strong meteorological activity occurred in the troposphere. The first event was an example of intense convective storms in summer (29 July 2005); in the second case, infrasonic waves occurred during the passage of a distinct cold front in winter (18 January 2007). Increased wave activity was also observed in the period range ~5-30 min on these two days. During the other analysed events, wave activity which could be unambiguously attributed to tropospheric meteorological processes was not found in the analysed period range. The results in the Czech Republic significantly differ from those obtained in North America. Here, occurrence of infrasound was frequently reported during convective storms. The results may differ (1) due to different sounding frequencies used in the Czech Republic and in the USA leading to observations in different ionospheric regions, (2) in Central Europe, contrary to the central USA, suitable conditions for a strong convection develop infrequently and strong convective storms considered a source of infrasound occur rarely.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Šindelářová, Ph.D. 2.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Šindelářová, Ph.D. 10.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Šindelářová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Šindelářová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Laštovička, DrSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Elisabeth Blanc 20 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 810 kB