velikost textu

Sulfur-based reagents for nucleophilic and radical introduction of tetrafluoroethyl and tetrafluoroethylene groups

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sulfur-based reagents for nucleophilic and radical introduction of tetrafluoroethyl and tetrafluoroethylene groups
Název v češtině:
Sirné reagenty pro nukleofilní a radikálové zavedení tetrafluorethylových a tetrafluorethylénových skupin
Typ:
Disertační práce
Autor:
Yana Chernykh, Ph.D.
Školitel:
Ing. Petr Beier, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Ing. Vladimír Církva, Dr.
Konzultant:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Id práce:
83839
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
fluor, fluoralkylace, sulfid, sulfon, nukleofilní adice, radikalová adice, karbonylové sloučeniny, imidy, iminiové sole, heterocykly, tetrahydropyrany
Klíčová slova v angličtině:
fluorine, fluoroalkylation, tetrafluoroethylation, tetrafluoroethylenation, sulfide, sulfone, nucleophilic addition, radical addition, carbonyl compounds, imides, iminium salts, heterocycles, tetrahydropyrans
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra organické chemie Ing. Yana Chernykh Sirné reagenty pro nukleofilní a radikálové zavedení tetrafluorethylových a tetrafluorethylénových skupin Disertační práce Praha 2014 ABSTRAKT Tento projekt byl zacílen na vývoj nových metodologií (syntetických postupů) pro selektivní zavedení tetrafluorethylových a tetrafluorethylénových skupin do organických molekul. Výzkum byl zaměřen na reaktivitu fluorovaných sulfonů a sulfidů jako tetrafluoralkylačních reagentů. V části Úvod této disertační práce jsou nastíněny hlavní aspekty organofluorové chemie a je zde také ilustrován efekt fluoru na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti organických sloučenin. Jsou popsány obecné syntetické metody pro selektivní zavedení atomů fluoru a fluoralkylových skupin do organických molekul. Zvláštní pozornost je věnována reaktivitě a použití látek s CF2CF2 skupinou v souvislosti s obtížemi v syntetických přístupech při tetrafluoralkylaci. Část Výsledky a diskuze popisuje reaktivitu čtyřech nových fluorovaných organosirných reagentů jako tetrafluorethylových a tetrafluorethylénových stavebních bloků. Použití těchto reagentů jako různých karbaniontových a radikálových syntonů se ukázalo být výhodné při zavádění CF2CF2 skupin. Je popsána úspěšná syntetická strategie založená na nukleofilní a radikálové adici těchto reagentů na různé druhy substrátů jako např. karbonylové sloučeniny, enaminy a alkeny. Experimentální část obsahuje detailní postupy přípravy a kompletní charakterizaci produktů.
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Organic Chemistry Ing. Yana Chernykh Sulfur-Based Reagents for Nucleophilic and Radical Introduction of Tetrafluoroethyl and Tetrafluoroethylene Groups Ph.D. Thesis Prague 2014 ABSTRACT This project was aimed at developing new methodologies for selective introduction of tetrafluoroethyl and tetrafluoroethylene groups into organic molecules. The study was focused on reactivities of fluorinated sulfones and sulfides as tetrafluoroalkylation reagents. In the Introduction part of the thesis, main aspects of organofluorine chemistry are outlined, illustrating beneficial effects of fluorine atoms on physical, chemical and biological properties of organic compounds. General synthetic methods for the selective introduction of fluorine atoms and fluoroalkyl groups to organic molecules are described. Particular attention is given to reactivity and applications of CF2CF2-containing compounds, indicating challenges in synthetic approaches toward tetrafluoroalkylation. The Results and discussion part describes reactivities of four new fluorinated organosulfur reagents as tetrafluoroethyl and tetrafluoroethylene building blocks. The application of these reagents as various carbanionic or radical synthons proved to be effective for the incorporation of CF2CF2 moieties. The successful synthetic strategy based on nucleophilic and radical additions of these reagents is reported for different kinds of substrates, such as carbonyl compounds, enamines and alkenes. The Experimental section contains detailed synthetic procedures and full characterization of products.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Yana Chernykh, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Yana Chernykh, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Yana Chernykh, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Yana Chernykh, Ph.D. 658 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimír Církva, Dr. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 657 kB