velikost textu

Modification of Isoprenoids.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modification of Isoprenoids.
Název v češtině:
Modifikace isoprenoidů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jan Kvíčala, Ph.D.
RNDr. Alexander Kasal, DrSc.
Id práce:
83823
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra organické a jaderné chemie MODIFIKACE ISOPRENOIDŮ Autoreferát dizertační práce Mgr. Barbara Eignerová Praha 2010 Školitel: Prof. Martin Kotora Úvod Tato dizertační práce je zaměřena vývoj nové metodiky, která umožňuje zavedení perfluoralkylového řetězce do různých typů sloučenin. Syntéza perfluoralkylovaných sloučenin je, vzhledem k jejich zajímavým biologickým vlastnostem, stále častým cílem v organické chemii.1 V poslední době bylo vyvinuto mnoho různých metod, které připojení perfluoralkylového řetězce umožňují. Ke klasickým způsobům patří postupy založené na nukleofilních, elektrofilních či radikálových reakcích.2 Je zajímavé, že zatim bylo publikováno pouze několik málo příkladů perfluoralkylací katalyzovaných přechodnými kovy.3 Dále je třeba připomenout, že tyto metody navzdory mnoha aplikacím nejsou univerzální a že hledání nových je stále žádoucí. Jednou z metod přípravy perfluoralkylovaných sloučenin, jíž dosud nebyla věnována příliš velká pozornost, je cross-metathese alkenů katalyzovaná komplexy ruthenia. Touto reakcí by mělo být možné připravit interní, více substituovaný alken z libovolného terminálního alkenu a alkenu nesoucího perfluoralkylový řetězec. Vhodnou sloučeninu s perfluoralkylovým řetězcem by mohly představovat (perfluoralkyl)propeny, které lze snadno připravit z komerčně dostupných výchozích látek. Vzhledem k tomu, že dostupná literatura výše uvedenou metodu nezmiňuje, představovala ideální příležitost pro výzkum v této oblasti organické syntézy. Prvním cílem práce bylo vyvinout perfluoralkylační metodiku založenou na rutheniem katalyzované cross-metathesi vhodných terminálních alkenů se snadno dostupnými (perfluoralkyl)propeny a prostudovat její reakční mechanismus a omezení. Druhým cílem bylo použití této metodiky v syntézách potenciálně biologicky aktivních sloučenin: a) perfluoralkylovaných karboranů b) perfluoralkylovaných brassinosteroidů c) perfluoralkylovaných derivátů estronu Většina připravených sloučenin měla být otestována na různé biologické aktivity. Očekávalo se, že perfluoralkylovaná analoga či deriváty přírodních sloučenin by mohly vykazovat zajímavé a žádoucí biologické vlastnosti včetně vyšší metabolické stability, lipofilicity atd.
Abstract v angličtině:
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Organic and Nuclear Chemistry MODIFICATION OF ISOPRENOIDS Synopsis of PhD Thesis Mgr. Barbara Eignerová Prague 2010 Supervisor: Prof. Martin Kotora Introduction This PhD work is focused on the development of a new methodology aiming at the introduction of the perfluoroalkylated side-chains into various types of molecules. Synthesis of perfluoroalkylated compounds, owing to their biological properties, is a frequent target of organic chemistry.1 During the last couple of decades a number of different methods enabling the perfluoroalkylation have been developed. Among the classical methods belong procedures based on nucleophilic, electrophilic, or radical reactions.2 Interestingly, only a few examples of a transition metal catalyzed perfluoroalkylation reactions have been reported.3 Despite the fact that many of these methods have wide synthetic applicability, they are not general and search for new procedures is a desirable target. One of the possible and hitherto unexplored methods for the synthesis of perfluoroalkylated compounds is a ruthenium-complex catalyzed alkene cross-metathesis. Potentially, a reaction of a suitable terminal alkene reactant bearing a perfluoroalkylated moiety with the second terminal alkene could give rise to a new and more complex internal alkene. Regarding perfluoroalkylated alkenes suitable for the cross-metathesis reactions, (perfluoroalkyl)propenes can be considered as convenient substrates that can be easily prepared from the commercially available starting material. Interestingly and luckily, prior to this work, the above mentioned strategy has not been pursued and thus it constituted an ideal opportunity for the exploratory research in this area. The first aim of this work was the development of a perfluoroalkylating methodology including the studies of the scope and the limits of a ruthenium complex catalyzed cross- metathesis (CM) between suitable terminal alkenes and easily accessible (perfluoroalkyl)propenes. The second aim was to specifically apply the developed methodology in syntheses of biologically active compounds e.g.: a) perfluoroalkylated carboranes b) perfluoroalkylated brassinosteroids c) perfluoroalkylated derivatives of estrone The majority of the prepared compounds were subjected to the biological tests. It was expected that the prepared perfluoroalkylated compounds – analogues or derivatives of natural or biologically active compounds – could exhibit interesting and perhaps desirable biological properties (e.g. metabolic stability, increased lipophilicity, etc.)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D. 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Kvíčala, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Alexander Kasal, DrSc. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 464 kB