velikost textu

Role selenu v pozdně hydrotermální fázi příbramského uranového rajónu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role selenu v pozdně hydrotermální fázi příbramského uranového rajónu
Název v angličtině:
Role of the selenium in the late hydrothermal phase of the Příbram uranium region
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Milan Drábek, CSc.
prof. Emil Makovický, Dr.
Konzultant:
Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.
Id práce:
83814
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
selen, selenidy, Příbram, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
selenium, selenides, Příbram, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Příbramský uranový revír je nejdůležitějším hydrotermálním žilným uranovým revírem ČR. Hlavní rudou zde byl uraninit, na který byly vázány výskyty selenidové mineralizace, za těžby ovšem prakticky nezjištěné. Největší rozvoj uran – karbonátové mineralizace byl zjištěn na ložisku Bytíz v centrální části revíru, kde byly také zatím potvrzeny jediné výskyty selenidů v Příbrami. Nově zde v materiálu pocházejícího z hald šachet 16 a 11A byly z primárních selenidů nalezeny minerály antimonselit, athabascait, bellidoit(?), berzelianit, brodtkorbit, bukovit, clausthalit, dzharkenit, eskebornit, eukairit, giraudit, hakit, kadmoselit, klockmannit, naumannit, permingeatit, sabatierit, tiemannit a umangit. Z nových, doposud nepojmenovaných minerálů byl zjištěn selenový analog chalkostibitu. Z minerálů hakitové skupiny je nejzajímavější Hg-extrémně bohatý hakit, který obsahuje až kolem 30 hm. % Hg. V rámci této práce byla ověřena příslušnost Hg-hakitu k tetraedritové skupině pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Nehojná recentní supergenní asociace je zastoupena molybdomenitem, munakataitem a piretitem. V asociaci s uraninitem a selenidy byla zjištěna řada doprovodných minerálů, někdy se zvýšeným obsahem selenu: arsen, arsenolamprit, covellín, cuprostibit, hessit, chalkopyrit, chalkozín, chalkostibit s vysokým obsahem Se, luzonit, tennantit a tetraedrit. Selenové minerály v příbramském uranovém revíru byly zjištěny jako jedny z nejmladších minerálů karbonát-sulfidického stádia v těsné asociaci s uraninitem kalcit – uraninitového stadia a jejich vznik probíhal za teplot okolo 100 ºC v neutrálním až slabě zásaditém prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract Příbram uranium and base-metal district is the most important vein uranium district in the Czech Republic. The main ore was represented by uraninite there and the occurrences of selenium mineralization are directly connected to it. The presence of selenides was not confirmed during the mining activities. Major development of the uranium-carbonate mineralization was found in the Bytíz deposit in the central part of the uranium district. All known occurrences of selenides have been found from this area only so far. Antimonselite, athabascaite, bellidoite (?), berzelianite, brodtkorbite, bukovite, clausthalite, dzharkenite, eskebornite, eucairite, giraudite, hakite, cadmoselite, klockmannite, naumannite, permingeatite, sabatierite, tiemannite and umangite, as well as the new unnamed selenium analogue of chalcostibite were newly identified from the dump material from the shafts No. 16 and 11A. The extremely Hg-rich hakite, which contains up to 30 wt.% of Hg, is the most remarkable mineral from the tetrahedrite group of minerals. The pertinence of the Hg-hakite was verified by means of the transmission electron microscopy. Uncommon recently formed supergene selenium association is represented by molybdomenite, munakataite and piretite. A large scale of associated minerals was found in association with uraninite and selenides, often with increased contents of selenium: native arsenic, arsenolamprite, covellite, cuprostibite, hessite, chalcopyrite, chalcocite, chalcostibite with high Se content, luzonite, tennantite and tetrahedrite. Selenium minerals in Příbram uranium district were found as one of the youngest minerals of the carbonate-sulphidic mineralization stage close associated with uraninite of the calcite-uraninite stage and their origin took place under the temperatures about 100°C in neutral or weakly alkaline conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Škácha, Ph.D. 8.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Škácha, Ph.D. 12.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Škácha, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Škácha, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavel Škácha, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milan Drábek, CSc. 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Emil Makovický, Dr. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1 MB