velikost textu

Význam monitorování návštěvnosti pro chráněná území na příkladové studii v NPR Vůznice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam monitorování návštěvnosti pro chráněná území na příkladové studii v NPR Vůznice
Název v angličtině:
Visitors Monitoring Importance for Protected Areas on the NPR Vůznice Case Study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Skalková
Vedoucí:
RNDr. Zdeněk Patzelt
Oponent:
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
Konzultant:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Id práce:
83812
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Monitoring turismu, NPR Vůznice, cennost vegetace
Abstrakt:
Abstrakt Chráněná území, která dnes pokrývají 11 % plochy zemského povrchu (Rodrigues et al., 2004), hrají zásadní roli v cestovním ruchu a navštěvuje je čím dál více návštěvníků (Buckley, 2003). Řada chráněných území byla vyhlášena pro ochranu druhů a přírodních stanovišť, aby se zabránilo disturbanci a degradaci stanovišť návštěvníky (Kelly et al., 2002; Boo, 1990). Tato diplomová práce pojednává o monitoringu turismu a hodnocení vlivu ilegální návštěvnosti na Národní přírodní rezervaci Vůznice. Proto jsem se v této studii zaměřila na 3 hlavní celky. Za prvé na vegetaci - kdy jsem zmapovala zvláště chráněné druhy rostlin a vyhodnotila cennost biotopů v ArcGis. Za druhé na zhodnocení vlivu na ptactvo a dále na monitoring turismu. Cennost biotopů se zde prolíná a velmi cenné biotopy se nachází především v údolí NPR Vůznice, tedy i kolem cest. Naproti tomu méně cenné biotopy jsou nepravidelně rozprostřeny. Při monitorování zvláště chráněných rostlin jsem v oblasti nalezla 11 druhů rostlin chráněných zákonem. Ze zvláště chráněných druhů se v oblasti kolem cest nachází bledule jarní Leucojum vernum, měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva, či lilie zlatohlavá Lilium martagon a větší podíl významných druhů se nachází mimo cesty ve svazích, a to např. tařice skalní Aurinia Saxatilis, třemdava bílá Dictamnus albus a další. Ze studie je patrné že k rušivému vliv turistů může docházet především u větších druhů ptáků, jako je např. jestřáb lesní Accipiter gentilis, luňák červený Milvus milvus, čáp černý Ciconia nigra a další. Z ručního monitoringu návštěvnosti je patrné, že podíl ilegálních průchodů pod Jinčovem na průchodech legálních na Jinčově byl za rok 2010 – 34,15 % a za rok 2011 – 15,8 %. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 58 % turistů ví, že do údolí Vůznice nelze vstupovat. Z monitorovacích turniketů vyplývá, že k největším průchodům došlo v oblasti pod Jinčovem, kam na okraj NPR Vůznice vede značená turistická stezka. Z porovnání zjištěných počtů návštěvníků s údaji o výskytu chráněných druhů a jejich citlivosti na rušivé vlivy jsem zjistila, že neřízená návštěvnost zde může mít nepříznivý vliv na vývoj některých zvláště citlivých druhů ptáků.
Abstract v angličtině:
Abstract Protected areas, which now cover 11 % of the earth's surface (Rodrigues et al., 2004), play a vital role in tourism and they are being visited by more and more people (Buckley, 2003). These areas have been declared to protect species and habitats from being disturbed by visitors and from habit degradation (Kelly et al., 2002; Boo, 1990). This thesis deals with the monitoring and evaluation of tourism impact of illegal traffic to the National Nature Reserve Vůznice. In this study I have focused on three main units: firstly the vegetation - we mapped the specially protected plant species and habitats assessed valuables in ArcGIS, secondly the evaluation of the impact on bird and finally the monitoring of tourism. Valuable habitat is mixed and very valuable habitats are mainly located in the valley of NPR Vůznice, including roadsides. In contrast, less valuable habitats are spread irregularly. I found 11 kinds of plants protected by law while monitoring endangered plants in the area. Among specially protected species in the area surrounding roads are spring snowflake Leucojum vernum (Spring Snowflake), Lunaria Rediviva (Perennial Honesty), Lilium martagon (Martagon Lily) and a greater proportion of important species is located off roads on slopes, e.g. Aurinia saxatilis (Basket of Gold), Dictamnus albus (Burning Bush) and more. The study shows that the disturbing influence of tourists can occur especially for larger birds, such as the Accipiter gentilis (Goshawk), Milvus milvus (Red Kite), Ciconia nigra (Black Stork) and more. For manual traffic monitoring shows that the proportion of illegal passes area under Jinčov on legal passages in Jinčov was in 2010 – 34,15 % and for 2011 – 15,8 %. The survey showed that 58 % of travelers know that the valley Vůznice is closed to the public. The turnstile monitoring shows that the greatest passages are in the area under Jinčov where the edge of the reserve is touched by a marked hiking trail. By comparing observed numbers of visitors with information on the occurrence of protected species and their susceptibility to interference I found out that uncontrolled visitors might have an adverse effect on the development of some particulary sensitive bird species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Skalková 10.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Skalková 11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Skalková 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Skalková 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zdeněk Patzelt 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB