velikost textu

Vliv obhospodařování na diverzitu a uchycování rostlin v Krkonoších

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv obhospodařování na diverzitu a uchycování rostlin v Krkonoších
Název v angličtině:
Effect of management on the diversity and establishment of plants in the Giant Mountains
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Trejbalová
Vedoucí:
prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Oponent:
Mgr. Stanislav Březina, Ph.D.
Konzultant:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Id práce:
83811
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mulčování, kosení, hnojení, diverzita, biomasa, uchycování rostlin, krkonošská louka, Sněžné Domky
Klíčová slova v angličtině:
Mulching, mowing, fertilization, diversity, biomass, establishment of plants, Giant Mountains meadow, Sněžné Domky
Abstrakt:
Abstrakt Louky, jako nedílná součást Krkonoš, jsou závislé na pravidelném obhospodařování, bez toho dochází k jejich degradaci. Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv různých typů obhospodařování (mulčování, kosení spolu s hnojením nebo nehnojením) na změnu pokryvnosti, množství biomasy a uchycování rostlin. Pokus probíhal v letech 1997-2011 na lokalitě Sněžné Domky v Krkonoších na třech vlhkostně a troficky odlišných stanovištích. Vliv obhospodařování na změnu pokryvnosti vegetace měl statisticky průkazný vliv. Mulčování nejvíce podporovalo druh Geranium sylvaticum, mulčování + hnojení zejména druhy Holcus mollis, Alopecurus pratensis a Crepis conyzifolia a mulčování + nehnojení druh Achillea millefolium. Kosení preferoval zejména druh Avenella flexuosa, kosení + hnojení vyhovovalo druhům Festuca rubra, Luzula luzuloides, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Veronica officinalis a Hieracium lachenalii. Kosení + nehnojení preferoval zejména druh Potentilla erecta. Vliv obhospodařování na množství biomasy vyšel statisticky neprůkazný (až na množství stařiny). Biomasa je spíše korelovaná s počasím a trofií stanoviště než typem obhospodařování. Vliv obhospodařování na uchycování rostlin druhů Camapanula rotundifolia, Luzula luzuloides, Leontodon autumnalis, Silene dioica a Silene vulgaris měl statisticky neprůkazný vliv pro všechny plochy dohromady (pro každou plochu zvlášť byl průkazný až na dolní bližší plochu). U druhu, které byly po 15 letém pokusu podporovány kosením, došlo i k podpoře uchycování rostlin. To samé platilo i pro mulčování. Mulčování není vhodný způsob dlouhodobého obhospodařování pro krkonošskou louku při snaze zachování druhově bohatých stanovišť. Klíčová slova: Mulčování, kosení, hnojení, diverzita, biomasa, uchycování rostlin, krkonošská louka, Sněžné Domky.
Abstract v angličtině:
Abstract Meadows, as an integral part of the Giant Mountains, depend on regular management, without it they can get degraded. The aim of this thesis was to evaluate the impact of different types of management (mulching, mowing with or without fertilization) on change in coverage, biomass and establishment of plants. The experiment took place in years 1997-2011 on the site called Sněžné Domky in Giant Mountains on 3 sites which differ in humidity and trophy. The effect of management on vegetation change was statistically conclusive. Mulching was preffered the most by Geranium sylvaticum, mulching and fertilization was preffered especially by these species: Holcus mollis, Alopecurus pratensis and Crepis conyzifolia. Mulching and no fertilization: Achillea millefolium. Avenella flexuosa preferred particularly mowing. Mowing and fertilization was preffered by Festuca rubra, Luzula luzuloides, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Veronica officinalis and Hieracium lachenalii. Mowing without fertilizazion was preffered by Potentilla erecta. The effect of management on the amount of biomass appeared statistically inconclusive (except for amount of old biomass). Biomass is more correlated by the weather and the trophy of the site than the type of management. The effect of management on establishment of plant species Camapanula rotundifolia, Luzula luzuloides, Leontodon autumnalis, Silene dioica and Silene vulgaris was statistically inconclusive for all areas together (separately for each area was the effect conclusive except for one site - dolní bližší plocha). Species that have been supported by 15 years of mowing experiment were also supported in establishment of plants. The same was true for mulching. Mulching is not a suitable method for long-term management of Giant meadow in an effort to maintain species-richhabitats. Keywords: Mulching, mowing, fertilization, diversity, biomass, establishment of plants, Giant Mountains meadow, Sněžné Domky.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Trejbalová 2.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Trejbalová 824 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Trejbalová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Trejbalová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. František Krahulec, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Březina, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB