velikost textu

Nepůvodní druhy rostlin a biotická rezistence kolonizovaných společenstev

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepůvodní druhy rostlin a biotická rezistence kolonizovaných společenstev
Název v angličtině:
Alien species of plants and biotic resistence of invaded communities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Kubátová
Vedoucí:
Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
Oponent:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Id práce:
83810
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biologické invaze, nepůvodní druhy rostlin, biotické interakce, rezistence společenstev, zpětná vazba půdy
Klíčová slova v angličtině:
biological invasion, alien plants, invasive plants , biotic interaction, resistance of communities, plant - soil feedback
Abstrakt:
Abstrakt Michaela Kubátová Nepůvodní druhy rostlin a biotická rezistence kolonizovaných společenstev Tato diplomová práce se zabývá problematikou nepůvodních rostlin a jejich vztahu k původním společenstvům. Ekologové si stále více uvědomují, že půdní organismy mohou mít vliv na rostlinná společenstva, protože jsou součástí procesů, které je ovlivňují. U nepůvodních druhů půdní organismy mohou ovlivnit úspěšnost invaze. Každý druh rostlin se liší v interakce s půdními organismy, tyto interakce mohou způsobit specifické zpětné vazby, které pak ovlivňují budoucí růst dalších rostlin. Podle Darwinovy naturalizační hypotézy by příbuzné druhy měli mít podobné nepřátele. To předpokládá menší úspěšnost invaze u nepůvodních rostlin příbuzných s domácími. Praktická část se skládá ze dvou pokusů, kde jsem v kontrolovaných podmínkách zkoumala pomocí zpětné vazby význam příbuznosti původních rostlin a jejich půdních organismů na růst tří druhů nepůvodních rostlin Impatiens, parviflora, Stenactis annua a Epilobium ciliatum. Byly použity vzorky půdy z lokalit s příbuzným a nepříbuzným druhem, tato půda byla použita jako inokulum pro pěstování první generace rostlin, kde byly původní příbuzné, nepříbuzné i nepůvodní rostliny. V druhé fázi se pěstovaly již jen nepůvodní druhy. Část vzorků půdy byla v obou pokusech upravena sterilizací, v druhém pokusu navíc rozdělena na frakce s odlišnou půdní biotou. Jednotlivé nepůvodní rostliny byly stimulovány jak samy sebou, tak domácími druhy, které s nimi rostou společně na stanovištích. Nenašla jsem žádný vliv příbuznosti původních druhů na růst nepůvodních druhů, nepodařilo se tedy prokázat Darwinovu naturalizační hypotézu. Výsledky naznačují, že rozdíly v úspěchu invaze mohou alespoň u některých druhů být ovlivněné druhově specifickými interakcemi mezi půdní biotou a rostlinou. Klíčová slova: biologické invaze, nepůvodní druhy rostlin, biotické interakce, rezistence společenstev, zpětná vazba mezi rostlinami a půdní biotou
Abstract v angličtině:
Abstract Michaela Kubátová Alien species of plants and biotic resistence of invaded communities This study is about problems and questions of alien plants and their relation to native communities in their new range. Ecologists are increasingly aware that soil organisms may affect plant communities because they are part of the processes that affect them. The soil organisms may affect the success of alien species invasion. Each species of plants differ in interaction with soil organisms, these interactions can result in specific feedback that will influence the future growth of other plants. According to Darwin's naturalization hypothesis related species should have similar enemies. This implies less successful invasion of alien plants at home with relatives. The practical part consists of two experiments. Using plant-soil feedback I studied under controlled conditions the importance of kinship of native plants and their soil organisms on the growth of three species of alien plants Impatiens, Parviflora, Stenactis annua and Epilobium ciliatum. There were used soil samples from localities with related and unrelated species; the soil was used as inoculums for growing first-generation plants, where there were original related, unrelated and alien plants. In the second phase only alien species were grown. Part of the soil samples was sterilized in both experiments, in the second experiment also split into fractions with different soil biota. Individual alien plants were stimulated both by themselves and native species that grow together with them on the sites. I found no effect of relatedness of native species on the growth of alien species, thus failed to prove Darwin's naturalization hypothesis. The results suggest that differences in invasion success at least in some species can be affected by species-specific interactions between soil biota and plant. Keywords: biological invasions, alien plant species, invasive plant, biotic interactions, community resistance, plant - soil feedback
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Kubátová 2.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Kubátová 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Kubátová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Kubátová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Dostál, Ph.D. 881 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB