velikost textu

Regulace exprese proteinů nespecifické imunity u Caenorhabditis elegans.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace exprese proteinů nespecifické imunity u Caenorhabditis elegans.
Název v angličtině:
Regulation of protein expression non-specific immunity in Caenorhabditis elegans
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Iva Kaštánková
Vedoucí:
MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.
Id práce:
83775
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lipopolysacharid, Caenorhabditis elegans, nespecifická imunita, genová exprese, metabolismus lipidů, vývoj
Klíčová slova v angličtině:
lipopolysaccharide, Caenorhabditis elegans, nonspecific immunity, gene expression, metabolism of lipids, development
Abstrakt:
Abstrakt Lipopolysacharidy, molekuly tvořené lipidy s kovalentně navázanými sacharidy, jsou charakteristickou složkou buněčné stěny gramnegativních bakterií. Je přičinou těžkých septických stavů u člověka a tím i komplikací v humánní medicíně Lipopolysacharid je konstantní součástí infekce gramnegativních bakterií, proto předpokládáme evolučně zachovalou nespecifickou imunitní odpověď a ochrany. Otázkou je, zda existuje tato imunitní odpověď u modelového organismu Caenorhabditis elegans. Pokud ano, jakým mechanismem je řízena a regulována. Mnohobuněčnému organismu Caenorhabditis elegans jsme podali lipopolysacharid bakterie Pseudomonas aeruginosa 10 v kombinaci s bakteriemi Escherichia coli. Pozorovali jsme vliv lipopolysacharidu na expresi vybraných genů. Dále jsme sledovali metabolismus a vývoj organismu. Prokázali jsme vliv lipopolysacharidu na expresi genů z rodin C-typy lecitinů, clec-60 a clec-71, dále na lys-5, hsp-60 a F44G.3.2.1. Po inkubaci Caenorhabditis elegans na komponentách lipopolysacharidu jsme zjistili regulaci těchto vybraných genů hydrofobní lipidní složkou lipopolysacharidu, lipidem A. Překvapivě regulaci sacharidovými složkami, glukosou a galaktosou jsme neprokázali. Změnil se metabolismus lipidů. Prokázali jsme snížení neutrálních tuků a změny v zastoupení některých mastných kyselin. Vývoj organismu je závislý na dávce endotoxinu. Se zvyšující koncentrací lipopolysacharidu se mění vitalita, vývoj se zpomaluje, objevují se defekty v morfologii organismu a někteří jedinci v krátké době hynou. Naše experimenty potvrdili význam biologicky aktivní molekuly lipopolysacharidu, který se běžně vyskytuje u gramnegativních bakterií a který je součástí dalších živých systémů. Klíčová slova: Lipopolysacharid Caenorhabditis elegans nespecifická imunita genová exprese metabolismus lipidů vývoj 5
Abstract v angličtině:
Abstract Lipopolysaccharides are composed of covalently bound saccharides. They are a characteristic component of the cell wall of gram-negative bacteria. They are the cause of severe sepsis in humans and complications in human medicine. Lipopolysaccharides are a constant part of the infections of gram-negative bacteria. We expect an evolutionarily conserved non-specific immune response and protection. The question is whether there is an immune response in the model organism Caenorhabditis elegans. If so, what mechanism is controlled and regulated. We submitted lipopolysaccharides from the bacteria Pseudomona aeruginosa with the bacteria Escherichia coli OP50 and observed the influence of lipopolysaccharides on the expression of selected genes. We examined metabolism and development. We have shown the influence of lipopolysaccharides on gene expression of C-type lectine clec-60 a clec-71, nextna lys-5, hsp-60 a F44G.3.2.1 genes. We incubated Caenorhabditis elegans on some components of lipopolysaccharide. We found regulation of these selected genes with hydrophobic components of lipopolysacharide, lipid A. We did not observe regulation with saccharide components of lipopolysaccharide, glucose and galatose. The metabolism of lipids had changed. We demonstrated a reduction of neutral lipids and changes in the representation of some fatty acids. The development of this organism is dependent on an amount of endotoxin. With an increasing concentration of lipopolysaccharide vitality chages, development slows, there are defects in the morphology of the organism and some individuals die within a short time. Our experiments confirmed the importance of the biologically active molecule, lipopolysaccharide, which is commonly found in gram-negative bacteria and is a part of other living systems. Key words: lipopolysaccharide Caenorhabditis elegans nonspecific imunity gene expression metabolism of lipids development 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Kaštánková 6.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Iva Kaštánková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Kaštánková 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Kaštánková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. 1.77 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.68 MB