velikost textu

Miniinvazivní přístupy u aloplastiky kyčelního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Miniinvazivní přístupy u aloplastiky kyčelního kloubu
Název v angličtině:
Minimally-invasive approaches for the hip replacements
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Radovan Kubeš
Školitel:
Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.
Oponenti:
Doc. MUDr. Jan Poul, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
Id práce:
83762
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (14-410)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Současný svět i medicína jsou poznamenány obrovsky rychlým rozvojem miniaturizace, která se překvapivě nevyhnula ani endoprotetice a vzedmula díky značné mediální pozornosti obrovskou vlnu zájmu o možnost miniinvazivní operativy i mezi laickou veřejností. Ve sdělovacích prostředcích byla tato metoda prezentována jako převratná a takřka revoluční, první odborné publikace (zejména od průkopníků této techniky) byly také vesměs pozitivní, ale také již od počátku měla své odpůrce. Vlastní idea mini-invazivní operativy je nepochybně správným krokem do budoucnosti, teoretické výhody jsou nesporné a logické. Já jsem si ovšem položil otázku, lze-li i v praxi dosáhnout teoreticky proklamované mini- invazivity i očekávaných výsledků. Vzhledem k tomu, že jsem vstupoval pro mne na novou oblast, rozhodl jsem se nejprve posoudit dostupné literární zkušenosti, poté jsem přistoupil k vlastnímu praktickému ověření mini-invazivního přístupu na kadaveru a po této průpravě jsem poté velice obezřetně přistoupil k vlastní operativě. Ve snaze co nejvíce eliminovat učební křivku, jsem nejprve začal s mini-invazivní implantací pouze femorální komponenty - tedy CCEP, teprve po zhodnocení této skupiny a s nově nabyvšími zkušenostmi jsem přistoupil k vlastní MIS-TEP kyčelního kloubu, kdy jsem pak statisticky vyhodnotil výsledky prvních 40 implantovaných TEP z MIS přístupu oproti kontrolní skupině dvouvýběrovým t-testem. Naše konečné výsledky nás opravňují říci, že implantace TEP z MIS 1 antero-laterálního přístupu zcela nenaplňuje očekávané teoretické a ani praktické předpoklady, což je vcelku objektivně a jednoznačně zdokumentováno. Na druhou stranu ale musíme také objektivně konstatovat, že také žádný ze sledovaných parametrů není horší oproti standardnímu přístupu. Závěrem můžeme říci, že MIS přístup se ve světle těchto faktů jeví i nadále vhodný ke klinickému užívání - ovšem bohužel bez zřetelného benefitu pro pacienta, ale na druhou stranu musíme jednoznačně se vší odpovědností upozornit na to, že zatím žádné literární a ani vlastní zkušenosti nás neopravňují k podpoře všeobecného ústupu od standardní techniky. Dosud nikdo neprokázal jednoznačnou a časově neomezenou výhodu MIS přístupů. Z tohoto pohledu je tedy ALMIS spíše modifikací než inovací přístupu
Abstract v angličtině:
Summary Contemporary world and medicine are marked by very rapid development of miniaturization, which surprisingly not missed also endoprothetics and arised thankfully to the strong medial attention gigantic wave of public interest about possibility of mini - invasive operative. In public media was this method presented like revolutionary and almost like a nonstrum, first medical publications (especially from pioneers those techniques) were also generally positive, but also since the begginnig had this method also its non-supporters. Own idea of mini- invasive operative is without any doubt correct step into the future, theoretical benefits are indisputable and logical. In wiew of this facts, that it was for me „no man´s land“ , I decided as a first step to study all published facts and later than I began practical testing of mini-invasive approaches on cadavers studies and than finally after very carefully evaluation of all facts I started to perform mini-invasive approaches. In an effort to deprese maximally the learnig curve, I started my mini-invasive implantation with femoral component only – so cervicocapital endoprosthesis, only after estimation of this group and with newly acquired experiences I came up to perform MIS- THR .. Our statistically prooved final results tell us, that implantation THR from MIS antero - lateral approach fully did not reached expected theoretic and nor practical results, which is also well documented. On the other hand I must also say, that also any parameter isn't worse compared to standard approach. Finally we can openly say, that in the light of these facts MIS approach could be used in clinical practise - but unfortunately without any benefit for patients, but on the other hand we must say with all responsibility, that any literary and also own experience don´t force us to leave standard approaches. Till now there is not prooved any unique and timely unlimited benefit of MIS approaches. ALMIS is more modification then innovation of operation technique. .
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Radovan Kubeš 426 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Radovan Kubeš 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Radovan Kubeš 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Radovan Kubeš 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. 1.85 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Jan Poul, CSc. 1.61 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 1.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Bohumila Černá 75 kB