velikost textu

Local people and national parks: Šumava and Pelister in comparative perspective

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Local people and national parks: Šumava and Pelister in comparative perspective
Název v češtině:
Místní lidé a národní parky: srovnání na příkladu Šumavy a Pelisteru
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Saška Petrova
Školitel:
RNDr. Martin Čihař, CSc.
Oponenti:
Ing. Jan Těšitel, CSc.
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Id práce:
83748
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ochrana přírody; místní obyvatelé; udržitelný turismus; Evropa
Klíčová slova v angličtině:
nature protection, local people, sustainably tourism; Europe
Abstrakt:
ABSTRAKT Percepce a postoje místních obyvatel k národním parkům se stále měnily a preformovaly od doby prohlášení prvního národního parku Yellowstone. Správy mnoha národních parků se musejí každodenně vyrovnávat s výzvou jak zabezpečit účinnou ochranu přírody s nedostatečnými finančními a lidskými zdroji. Tato situace jasně ukazuje, že zapojení místních obyvatel do managementu parků je nutnost. Navíc determinace hlavních faktorů způsobujících změny v postojích a percepcích místních obyvatelů se stává prioritní aktivitou k tvorbě a realizaci managmentových strategií v národních parcích. Chování a postoje místních obyvatel v určité oblasti by mohla být ovlivněna jednak jejím stupněm vázanosti nebo také senzibilitou. Vazby lidé-prostor jsou definovány jako: prostorová vázanost, prostorová senzibilita a topofilia. V této studii byl použit termín prostorová vázanost. Tento výzkum zkoumá percepce a postoje místních obyvatel k ochraně přírody a místnímu rozvoji ve dvou národních parcích: Národní park Pelister v Makedonii a Národní park Šumava v České Republice. Analýza stupně důležitosti vázanosti místních obyvatel na park ve vytváření jejich percepcí a postojů je také částí výzkumu. Tato studie navazuje a doplňuje výzkům realizován v Národním parku Šumava v roku 2003 a na výzkum realizován v roku 2006 v Národním parku Pelister a jako takový se zabývá případnými trendy a změnami vybraných indikatorů ochrany přírody, místního rozvoje a turismu v těchto dvou parcich. Do výzkumu jsou zapojeny i analýzy způsobů a intenzity ùčasti místního obyvatelstva v managementu parků. Sbírání dat je realizováno pomocí standardizovaného dotazníku a řízenými rozhovory provedené v periodu 2008-2009. Výsledky ze statistických analýz dat ukázaly že navzdory socio-demografickým rozdílům, respondenti si především vnímali Šumavu respektivě Pelister jako své bydliště. Většina z respondentů z obou parků se vyjádřilo, že by se nepřestěchovali kdesi jinde i když by měli takovou možnost. Navíc, respondenti, kteří měli předkové z regionu Šumavy či Pelister měli silnější vazbu k těmto obastem. Ukázalo se také, že přísnost či mírnost režimu ochrany přírody a hospodaření parků nemají vliv na hodnocení parků respondenty jako jejich místo bydlení a na jejich rozhodnutí odstěchovat se z nich. Klíčová slova: národní park, ochrana přírody, vztah k místu, turismus, Centrální a Východní Evropa, Makedonie, Česká republika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT People’s views towards national parks have been reshaped since the designation of Yellowstone, the first national park in the world. Faced with the necessity to protect nature, on the one hand, and the lack of financial and human resources, on the other, national park administrations are forced to find creative ways to improve local resident participation in park management. Thus, determining the factors responsible for the changes in people’s perceptions and attitudes has become one of the priority activities in the creation and implementation of the management strategies in national parks. This research investigates the local residents’ perception of, and attitudes towards, nature protection and local development in two national parks: Pelister National Park in Macedonia and Šumava National Park in the Czech Republic. It analyses the significance of the residents‘ place attachment as a factor in creation of their attitudes and perceptions. The study supplements previous similar research carried on in these two parks and as such explores potential trends and changes in their management practices, especially the issues related to residents‘ involvement. Data are collected with the aid of a standardised questionnaire undertaken in two years in each park. The strength of people’s connections to, or sensitivity about, a particular area might influence their way of behaviour in and attitudes towards it. The relationships between humans and space is defined in many ways, including ‘place attachment’, ‘place sensitivity’, and ‘topophilia’. In this study, I use the term place attachment. The overall results from the statistical analysis of data have indicated that, despite socio- demographic differences, respondents have a significant place attachment to both national parks Šumava and Pelister. This is evidenced by the high number of respondents who state that they feel at home in Šumava and Pelister and by their wish not to move somewhere else. Moreover, it has transpired that ancestral links to the area have a significant influence on the intensity of place attachment, as well as on the evaluation of the management of both national parks. The other overarching finding emerging from my two case studies is that local residents maintain a strong place attachment to the protected areas in which they live, regardless of the strictness and quality of the environmental management regime in them. Key words: national parks, nature protection, place attachment, tourism, Central and Eastern Europe, Macedonia, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Saška Petrova 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Saška Petrova 54 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Saška Petrova 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Saška Petrova 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Těšitel, CSc. 3.59 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 820 kB