velikost textu

Postavení Soudního dvora EU v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení Soudního dvora EU v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
Název v angličtině:
Standing of the Court of Justice of the EU in the Area of the Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Lucia Shepard
Školitel:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
Konzultant:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
83747
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EVROPSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Soudní dvůr Evropské unie, policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, třetí pilíř, judikatura, řízení o předběžné otázce, rámcová rozhodnutí
Klíčová slova v angličtině:
Court of Justice of the European Union, police and judicial cooperation in criminal matters, third pillar, case law, preliminary ruling, framework decisions
Abstrakt:
Anotace Tato disertační práce se zabývá postavením Soudního dvora v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, která byla do rámce Evropské unie formálně zahrnuta až s Maastrichtskou smlouvou počátkem devadesátých let. Spolupráce v této oblasti však byla vyčleněna mimo komunitární rámec, což se odrazilo i na postavení a působnosti Soudního dvora. Přes omezení spojená s tehdejší úpravou zvolenou členskými státy však Soudní dvůr využil příležitosti a prostřednictvím své judikatury korigoval některé nedostatky spojené s povahou tzv. třetího pilíře upravujícího tuto oblast. Další vývoj nastal s Lisabonskou smlouvou, která odstraňuje pilířovou strukturu a uplynutím přechodného období odpadla další omezení spojená s předchozí úpravou. Dosavadní judikatura je úzce provázaná s rámcovým rozhodnutím o evropském zatýkacím rozkazu založeném mimo jiné na zásadě vzájemného uznávání a vzájemné důvěře mezi členskými státy, které se stávají významnou součástí judikatury Soudního dvora. S ohledem na předmět úpravy tohoto rámcového rozhodnutí se Soudní dvůr opakovaně zabýval i otázkou základních práv, jejichž ochrana na unijní úrovni neustále posiluje. Klíčová slova Soudní dvůr Evropské unie, policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, třetí pilíř, judikatura, řízení o předběžné otázce, rámcová rozhodnutí 5
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation examines the standing of the Court of Justice of the European Union in the area of police and judicial cooperation in criminal matters, which was formally included under the umbrella of the European Union as a result of the Maastricht Treaty in the early nineties. Yet this area was excluded from the Community framework, which had a significant impact on the jurisdiction and competencies of the Court of Justice. Despite limitations arising from the construct of the third pillar, the Court of Justice took an opportunity through case law to overcome some of these limitations. The most recent milestone in the development of this area is the entry into force of the Lisbon Treaty which removed the so-called pillar structure and further limitations disappeared with the end of the transitional period. Further, existing case law of the Court of Justice in this area has been closely linked to the framework decision on the European arrest warrant, which is based upon the principle of mutual recognition and mutual trust between the EU Member States, and thus became an important part of the case law of the Court of Justice. Given the scope of this framework decision, the Court of Justice has also been frequently dealing with the issue of fundamental rights, the protection of which plays an ever-increasing role in the European Union. Keywords Court of Justice of the European Union, police and judicial cooperation in criminal matters, third pillar, case law, preliminary ruling, framework decisions 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucia Shepard 2.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucia Shepard 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucia Shepard 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB