velikost textu

Vodomilovití brouci (Coleoptera: Hydrophiloidea): taxomomie, fylogeneze a fosilní záznam vybraných skupin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vodomilovití brouci (Coleoptera: Hydrophiloidea): taxomomie, fylogeneze a fosilní záznam vybraných skupin
Název v angličtině:
Taxonomy, phylogeny and fossil record of selected groups of water scavenger beetles (Coleoptera: Hydrophiloidea)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Oponenti:
prof. Dr. Michael Engel
Dr. Michael Balke
Id práce:
83676
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Souhrn Předložená disertační práce sestává ze dvou částí, z nichž první se týká fosil- ního záznamu vodomilovitých brouků. Úvodní kapitola této části shrnuje sou- časné znalosti autora o této problematice založené na rešerši veškeré dostupné literatury a publikovaných i nepublikovaných údajích autora. Součástí kapito- ly je souhrn historie studia této skupiny, stručný výčet problémů týkajících se studia fosílií vodomilovitých brouků a diskuze o významu fosilního záznamu této skupiny. Jsou přiloženy dva publikované články a dva rukopisy týkající se systematiky a taxonomie vybraných vodomilovitých brouků z evropských třetihorních lokalit. Tyto výsledky poukazují na diverzifikaci vývojové větve velkých vodomilů podtribu Hydrophilina ve středním eocénu a na výskyt tro- pického rodu Hydrobiomorpha v Evropě během eocénu až pozdního oligocénu. Z pozdně oligocenního naleziště Aix-en-Provence je popsána první známá fosí- lie rodu Limnoxenus (podtribus Hydrobiusina), pomocí fylogenetické analýzy kombinující morfologická data recentnách a fosilních druhů je testována její taxonomická pozice a je diskutován význam tohoto nálezu. Druhá část práce se týká vybraných skupin suchozemských vodomilů podčeledi Sphaeridiinae. Úvodní kapitola shrnuje současné představy o vzniku suchozemského způsobu života u zástupců nadčeledi Hydrophiloidea a krátce charakterizuje jednotlivé triby podčeledi Sphaeridiinae. Je přiloženo pět článků a čtyři rukopisy týkající se taxonomie, biogeografie a fylogeneze gondvanských rodů tribu Megasternini (Oosternum, Sacosternum, Cetiocyon, Kanala), taxonomie a rozšíření vybraných rodů příbuzných rodu Megasternum (Emmidolium a Cyrtonion) a revize zástupců podčeledi Sphaeridiinae Nové Kaledonie. Získané výsledky mimo jiné ukazují, že neotropické rody Oosternum a Sacosternum jsou druhově mnohem početnější, než se předpokládalo, a že u rodu Sacosternum lze navíc předpokládat soužití s nájezdnými mravenci rodů Eciton a Labidius. Fylogenetická analýza zástupců rodu Cetiocyon prokázala, že tento rod, známý dosud pouze z Nové Guineje, se vyskytuje i v severní části Jižní Ameriky (Surinam); význam tohoto disjunktivního rozšíření je diskutován. Revize fauny Nové Kaledonie ukázala vysoký podíl endemitů: bylo zjištěno 15 endemických druhů, jeden původní ale široce rozšířený druh a 3 až 4 zavlečené nepůvodní druhy; výsledky navíc ukazují, že fauna Nové Kaledonie je směsí orientálních, australských a pacifických prvků a lze tedy usuzovat na její relativně nedávný původ.
Abstract v angličtině:
Summary The presented PhD thesis consists of two parts. The first part concerns the fos- sil record of the hydrophiloid beetles. Its introductory chapter summarizes the current author’s knowledge of the topic, based on the review of all available literature and his published and unpublished data. Historical review is provided, problems concerning the study of the hydrophiloid fossil taxa and the relevance of the fossil record are discussed. Two published papers and two manuscripts concerning the systematics and taxonomy of selected hydrophilid beetles from European Cenozoic deposits are attached. As a part of these results, the diver- sification of the greater hydrophilines lineage of the subtribe Hydrophilina is dated back to the middle Eocene and the occurrence of the currently tropical ge- nus Hydrobiomorpha in Europe is proved from Eocene to the latest Oligocene. The first fossil of the genus Limnoxenus (subtribe Hydrobiusina) is recorded from the late Oligocene locality of Aix-en-Provence, its taxonomic placement is tested by the phylogenetic analysis combining modern and fossil taxa and its relevance is discussed. The second part concerns selected taxa of the terrestrial hydrophilids of the subfamily Sphaeridiinae. Its introductory chapter briefly summarizes the current idea about the evolution of terrestrial habits within the Hydrophiloidea and includes short characteristics of the tribes of the subfamily Sphaeridiinae. Five published papers and four manuscripts concerning the taxonomy, biogeography and phylogeny of the ‘Gondwanan’ genera of the tribe Megasternini (Oosternum, Sacosternum, Cetiocyon, Kanala), the taxonomy and distribution of selected genera of the Megasternum group (Emmidolium and Cyrtonion), and a review of the subfamily Sphaeridiinae of New Caledonia are attached. As a part of these results, the Neotropical genera Oosternum and Sacosternum are shown to be by far more speciose in the tropical and mountain humid forests than it was supposed originally, and the association with the ecitonine army ants is moreover hypothesized for the genus Sacosternum. The genus Cetiocyon known so far from New Guinea only is recorded from northern South America (Suriname); phylogenetic analysis of its species is performed and the relevance of its distribution is discussed. Fauna of the terrestrial Hydrophilidae is found highly endemic in the New Caledonia island, consisting of 15 endemic taxa, one indigenous but widely distributed species, and 3-4 introduced taxa; the composite character of the fauna (containing Oriental, Australian and Pacific elements) suggests its relatively recent origin.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. 61.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Michael Engel 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Michael Balke 486 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 732 kB