velikost textu

Macrocyclic chelators for metal-radionuclides

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Macrocyclic chelators for metal-radionuclides
Název v češtině:
Makrocyklické ligandy pro kovové radionuklidy
Název v angličtině:
Macrocyclic chelators for metal-radionuclides
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Málková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.
Id práce:
83671
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Anorganická chemie (P1401)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Souhrn v češtině Byly studovány komplexotvorné vlastnosti strukturně příbuzných makrocyklických polyazachelatantů s různými kovovými ionty vhodnými pro medicínské použití. Předkládaná práce se zabývá studiem ligandů formálně odvozených od H4dota (1,4,7,10- tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová kyselina) nahrazením jedné nebo čtyř karboxylových skupin funkční skupinou odvozenou od kyselin fosforu. Byly studovány především tři nové ligandy: H4do3apABn (10-{[(4-aminobenzyl)hydroxyfosforyl]methyl}- 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7-trioctová kyselina), H5do3apPrA (10-{[(2-karboxyethyl)hydroxyfosforyl]methyl}- 1,4,7,10-tetraazacyckododekan-1,4,7-trioctová kyselina), H4dotpOEt [1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10- tetrakis(monoethylester kyseliny methylfosfonové)] Dále jsou prezentována nová data o konstantách stability komplexů H5do3ap, tj. [10-(dihydroxyfosforyl)methyl]-1,4,7,10- tetraazacyklododekan-1,4,7-trioctové kyseliny, s přechodnými kovy. Získané výsledky ukazují, že všechny studované ligandy tvoří s dvoj/trojmocnými ionty kovů komplexy o dostatečné termodynamické stabilitě a kinetické inertnosti pro případné použití v medicíně. Rychlost komplexace monofosfonátových a monofosfinátových ligandů je srovnatelná s rychlostí komplexace H4dota. Rychlost komplexace výrazně závisí na struktuře ligandů. Na rozdíl od výsledků získaných za "chemických" (vysoká celková koncentrace reaktantů) podmínek, kdy byly zaznamenány rozdíly v rychlosti komplexace mezi jednotlivými ligandy, za "radiochemických" (nízká celková koncentrace reaktantů) podmínek nebyly rozdíly pozorovány. Biodistribuce všech studovaných komplexů je srovnatelná s profilem komplexů H4dota. V žádných orgánech ani tkáních zdravých potkanů/myší nebylo zaznamenáno specifické vychytávání. 4
Abstract v angličtině:
Abstract in English Complexation properties of structurally related macrocyclic polyazachelators with different metal ions suitable for a medicinal use were studied. In the present work, a study of chelators formally derived from H4dota (1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10- tetraacetic acid) by replacement of one or four carboxylic groups with a phosphorus acid moiety(ies) was performed. Three new chelators were studied: H4do3apABn (10-{[(4-aminobenzyl)hydroxyphosphoryl]methyl}- 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid), H5do3apPrA (10-{[(2-carboxyethyl)hydroxyphosphoryl]methyl}- 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid), H4dotpOEt [1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10- tetrakis(methylphosphonic acid monoethylester)] In addition new data on stability constants of transition metal complexes of H5do3ap, 10-[(dihydroxyphosphoryl)methyl]- 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, are presented. The achieved results suggest that all studied chelators form complexes with di- and trivalent metal ions with sufficient thermodynamic stability and kinetic inertness for the potential medicinal applications. The formation rate of complexes of the monophosphonic/inic chelators is comparable to that of the H4dota complexes. The formation rate of the complexes depends highly on chelator structure. Unlike the situation obtained under "chemical" (a high overall concentration of the reactants) conditions where differences between the chelators were observed, no differences were found under "radiochemical" (a low overall concentration of the reactants) conditions. The biodistribution of all studied complexes is comparable with the profile of the H4dota complexes. No specific uptake in any organ and tissue of healthy rats/mice was found. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Málková, Ph.D. 14.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Málková, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Málková, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 211 kB