velikost textu

The basic composite section in the Barrandian Lower Devonian succession of the beds using magnetic susceptibility stratigraphy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The basic composite section in the Barrandian Lower Devonian succession of the beds using magnetic susceptibility stratigraphy
Název v češtině:
Opěrný profil barrandienským spodním devonem s použitím magnetosusceptibilitní stratigrafie
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Leona Chadimová
Školitel:
Doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Aleš Kapička, CSc.
Dr. Charles VerStraeten
Id práce:
83639
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Opěrný referenční profil spodnodevonskými vápencovými sledy v pražské synformě pomocí magnetické susceptibility (MS) byl sestaven celkem z pěti jednotlivých profilů reprezentující jak relativně hlubokovodní, tak mělkovodní prostředí karbonátových svahů. Byly získány jak normální pozaďové hodnoty, tak data napříč významnými eventy a hraničními intervaly mezi stratigrafickými jednotkami s důrazem na získání co nejkompletnějšího záznamu. Natolik podrobný a multidisciplinárně pojatý datový set dosud nebyl v pražské synformě shromážděn. Sestává z petrofyzikálních (MS, gamaspektrometrie – GRS), litologických, mineralogických a geochemických parametrů, je provázán s již existujícími biostratigrafickými škálami a nabízí nyní komplexní informaci využitelnou pro regionální, interregionální a globální korelaci s přesností až na několik centimetrů (vyjádřeno časově až s přesností 1 – 10 ka). Toto rozlišení je zhruba 10 až 100krát vyšší než jaké poskytuje jakákoliv biostratigrafická škála devonu v rámci pražské synformy. Nejvýznamnější změny v MS, GRS záznamu a minerálním složení hornin jsou koncentrovány do těsné blízkosti hranice stupňů lochkov a prag (v blízkosti hranice mezi lochkovským a pražským souvrstvím). Pražské souvrství je charakterizováno stabilním záznamem se zvýšenými hodnotami MS a GRS ve srovnání s podložním lochkovským a nadložním zlíchovským souvrstvím (ems). V úrovni této hranice je významným fenoménem zvrat v průběhu poměru Th/U. V pražském souvrství je celková radioaktivita řízena obsahy Th, zatímco v lochkovském a zlíchovském souvrství dominují obsahy U. Lochkovské a pražském souvrství zachycuje transgresní trend, který je vystřídán významnou regresní událostí v blízkosti hranice lochkov–prag. Následuje transgresní pulz 3. řádu, zpomalení sedimentační rychlosti a snížení karbonátové produkce. Pozice maxim v obsazích K, Th, MS a množství barytu jsou zde interpretovány jako důsledek zvýšeného přínosu nekarbonátového materiálu (materiál s paramagnetickými vlastnostmi). To může odrážet změnu v atmosférické cirkulaci (změny ve větrném proudění – směrů či intenzit). Ve svrchní části pražského souvrství nastupuje opět regresní trend, který pokračuje až do zlíchovského souvrství. Fe-oxidy a oxyhydroxidy (magnetit, hematit, goethit), pyrhotin, ilmenit, pyroxen, amfibol, olivín, chlorit, biotit, glaukonit, jílové minerály (illit, kaolinit, montmorillonit), ankerit, dolomit s obsahem Fe, pyrit, chalkopyrit, epidot byly identifikovány jako nositelé MS signálu. Mezi diamagnetickými fázemi byly identifikovány křemen, muskovit, dolomit, živce (ortoklas, mikroklin, albit), zirkon, baryt, apatit, rutil. Jako hlavní nositelé MS signálu dominují minerály s paramagnetickými vlastnostmi. Lochkovské (do jisté míry i zlíchovské souvrství) je charakterizováno zvýšeným množstvím pyritu, pyrhotinu a nízkými obsahy Fe- oxidů a oxyhydroxidů, zatímco Fe-oxidy dominují v pražském souvrství. Geochemické parametry (distribuce stopových prvků a REE) ukazují velmi jednotné vzory v průběhu celého referenčního kompozitního profilu a indikují eolický původ vápencových nečistot. Dobře korelovatelné MS a GRS vzory byly nalezeny v ems–eifelských sledech v úrovni bazálního chotečského eventu (BCE) jak v regionálním (v rámci pražské synformy), tak globálním měřítku (korelace mezi kontinenty, napříč někdejšími oceány) – zvrat v průběhu Th/U a náhlý pokles hodnot MS vystřídaný oscilacemi. Bylo navrženo propojení různých paleogeografických prostředí: Portugalska (zóna Ossa-Morena), České republiky (pražská synforma), USA (Nevada, centrální Velká pánev), Maroka (Anti-Atlas) a Uzbekistánu (oblast Zeravšanského a Gissarského hřbetu, jižní Ťan-Šan). BCE byl interpretován jako transgresní puls spojený s výstupem hlubinných vod (upwellingem). Původ minerálních fází v nerozpustných zbytcích je pravděpodobně eolický. Záznam MS je řízen spíše paramagnetickými fázemi.
Abstract v angličtině:
Abstract The composite reference section in the Lower Devonian succession was established using the magnetic susceptibility (MS) and gamma-ray spectrometric (GRS) logs from 5 sections representing both deep- and shallow-water environment of carbonate slope systems in the Prague Synform. Both background data and data across the boundaries of geological units or event intervals were acquired with the emphasis on obtaining continuous data series. Such a complex, detailed and multidisciplinary data set (petrophysical, lithological, mineralogical and geochemical parameters) has never been collected here. They were linked to the existing biostratigraphical scales and offer complex information for interregional and global correlations now with the precision of a few centimetres, which is a resolution 10 to 100 fold higher than in any established biostratigraphic scale in the Devonian of the Prague Synform. Major changes in the MS, GRS logs and mineralogy concentrate to the proximity of the Lochkovian–Pragian boundary (close to the Lochkov–Praha Fm. boundary). At this level, a reversal point in Th/U ratios is observed (dominant Th concentrations in the Praha Fm. vs. dominant U concentrations in the underlying Lochkov Fm. and overlying Zlíchov Fm. There is a general transgressive trend for the Lochkov and Praha Fm. followed by a significant regression close to the Lochkovian–Pragian boundary. Then 3rd-order transgressive pulse, a drop in sedimentation rate and a decrease in carbonate productivity follow. The position of K, Th, MS maxima and barite enrichment in the Praha Fm. is interpreted here as an increase in the flux of non-carbonate impurities (mostly of paramagnetic character). It might reflect a major change in the atmospheric circulation (changes in wind directions or intensities). A regressive trend toward the Zlíchov Fm. commences in the upper parts of the Praha Fm. Fe-oxides and oxyhydroxides (magnetite, hematite, goethite), pyrrhotite, ilmenite, pyroxene, amphibole, olivine, chlorite, biotite, glauconite, clay minerals (illite, kaolinite, montmorillonite), ankerite, Fe-rich dolomite, pyrite, chalcopyrite, epidote were identified in insoluble residues as the MS carriers. Quartz, muscovite, dolomite, feldspars (orthoclase, microcline, albite), zircon, barite, apatite, rutile were identified as diamagnetic phases. To sum up, minerals with paramagnetic characteristics were revealed as dominant MS carriers. The Lochkov Fm. (to a certain extent also the Zlíchov Fm.) is characterized by an elevated abundance of pyrite–pyrrhotite assemblages and a low abundance of Fe-oxides (goethite prevailing over hematite or magnetite) whereas the Praha Fm. is dominated by Fe-oxides. Geochemical parameters (mostly the REE and trace elements distributions) show very uniform patterns across the entire reference composite section, and are indicative aeolian origin of the limestone impurities. The correlative MS and GRS patterns (a point of reversal in the Th/U ratio, a drop in MS values followed by oscillations) through the Emsian–Eifelian successions were found regionally but also on very distant places around the world. Tentative global links of the MS pattern across the Basal Choteč Event interval (BCE) were outlined across different palaeogeographical settings between Portugal (Ossa-Morena Zone), Czech Republic (Prague Synform), USA (Nevada, Central Great Basin), Morocco (Anti-Atlas), Uzbekistan (Zeravshan-Gissar Mountain Region). The BCE interval was interpreted as a transgressive pulse connected with upwelling. Mineral assemblages in insoluble residues might be of aeolian origin. MS record is driven rather by grains of paramagnetic characteristics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Leona Chadimová 7.89 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Leona Chadimová 20.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Leona Chadimová 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Leona Chadimová 25 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Leona Chadimová 544 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Aleš Kapička, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Charles VerStraeten 890 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 962 kB