velikost textu

Kvízy, rébusy a další podobné hry jako motivační prostředky v chemii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvízy, rébusy a další podobné hry jako motivační prostředky v chemii
Název v angličtině:
Quizzes, Puzzles and Other Similar Games as a Tool of Motivation in Chemistry
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Petrů, Ph.D.
Školitel:
Doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Oponenti:
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D.
Id práce:
83637
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
základní vzdělávání, výuka chemie, oblíbenost chemie, interdisciplinarita, motivace, didaktické hry, učební úlohy, dotazníkové šetření, didaktický test
Klíčová slova v angličtině:
lower secondary school education, teaching chemistry, popularity of chemistry, interdisciplinarity, motivation, educational games, educational exercises, questionnaire survey, didactic test
Abstrakt:
Abstrakt Diserta ní práce se zabývá problematikou efektivity využití motiva ních prvk typu rohá ek, křížovka, doplň ova ka, hádanka, rébus apod. ve výuce chemie na základní škole. Nejprve byla vytvořena databáze motiva ních úloh. Úlohy jsou ur ené pro procvi ování u iva chemie základní školy v kombinaci s u ivem vždy jednoho dalšího vyu ovacího předm tu: matematika, fyzika, přírodopis nebo zem pis. Díl í data ze sbírky kombinující u ivo chemie se zem pisem, resp. přírodopisem jsou dostupné na adrese http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/cidlova/index.html, zbývající dv sbírky jsou přílohou této diserta ní práce. Tyto úlohy byly následn využity pro rok a p l trvající výzkum vlivu jejich využití ve výuce na vztah žák k chemii a na výsledky jejich vzd lávání v chemii na základní škole. Výzkum byl zapo at s celkem 886 žáky 8. ro ník základních škol. Tito žáci vyplnili na za átku 2. pololetí úvodní dotazník zamř ený na vztah žák k chemii a sou asn řešili test z u iva chemie, odpovídající svým obsahem jejich stupni vzd lání. P lro ní odstup zahájení experimentu od za átku výuky chemie byl zvolen z toho d vodu, aby si žáci stihli vytvořit vlastní úvodní představu o předm tu chemie, v etn p sobení jejich konkrétního u itele. Na základ výsledk obou t chto výzkumných nástroj vybráno cca 200 žák pro experiment trvající rok a p l (vždy celé třídy z odlišných škol, přesný po et žák i složení vzorku se b hem výzkumu mírn lišily v závislosti na aktuální přítomnosti žák ve výuce) tak, aby kontrolní i experimentální skupina m ly navzájem co nejpodobn jší úvodní vlastnosti. U itelé experimentální skupiny využívali sbírky zábavných interdisciplinárních motiva ních úloh ve výuce, u itelé kontrolní skupiny dostali příslib poskytnutí t chto sbírek úloh po skon ení experimentu. Po roce a p l (konec 9. ro níku základní školy) odpovídali žáci znovu na tentýž dotazník. Krom toho v pr b hu a na konci experimentu řešili další dva testy, odpovídající svým zamř ením a náro ností aktuálnímu stavu výuky testovaných skupin žák . Obsah test byl vytvářen vždy v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem a předem konzultován s vyu ujícími, aby žáci nebyli zkoušeni z okruh , které nebyly ve výuce zařazeny. Výsledek výzkumu, podrobn popsaný a diskutovaný v diserta ní práci, p sobí zdánliv rozporupln : Vztah k chemii se výrazn zm nil k horšímu v obou skupinách, ovšem v experimentální skupin byl tento posun o poznání menší. Na druhou stranu na konci výzkumu experimentální skupina nezískala oproti kontrolní skupin lepší výsledky test . Vysledovaný rozpor je však pouze zdánlivý a je v diserta ní práci podrobn diskutován. Diskuse je založena áste n na studiu odborných publikací zamř ených na podobnou problematiku a áste n na základ diskuse s vyu ujícími chemie. Záv rem práce lze konstatovat, že dlouhodobé využití motiva ních úloh ve výuce své opodstatn ní má, a to zejména pro ú ely motivace, např. jako dopln k k velmi oblíbeným a široce využívaným chemickým experiment m. Významnou roli však sehrává u itel, který musí přesn a cílen vybírat, které úlohy ze sbírek a k jakému ú elu bude využívat a kolik asu jim bude v novat.
Abstract v angličtině:
Summary The dissertation deals with the effectiveness of the useof motivational elements like different types of crossword puzzles, riddles, rebuses and word plays etc. in teaching chemistry atlower secondary school. First, the database of motivational problems was created. The tasks (problems) are designed for practicing the curriculum of chemistry at lower secondary school in combination with one of the following subjects – mathematics, physics, biology or geography. Partia collection of problems that combine chemistry curriculum with geography or biology are available at http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/cidlova/index.html. The remaining two collections are attached to this dissertation. These problems were subsequently used in an one and half year research focused on the impact of their use in teaching on the relationship of pupils to chemistry and on the results of their education in chemistry at lower secondary school. The research was initiated with a total of 886 pupils of the 3rd grade of lower secondary school. At the beginnig of the second semester these pupils completed an initial questionnaire focused on their relationship to chemistry. At the same time, the same pupils were also exposed to a test focused on chemistry curriculum corresponding to their level of education. The one-semester delay of the start of the experiment after beginning of teaching chemistry was chosen for the pupils to get their own initial opinion on the subject chemistry, including the effect of their teacher. Based on the findings of the introductory questionnaire and test, approximately 200 pupils (always the entire classes from different schools were chosen for the research; the exact number of pupils and the composition of the sample during the research differed slightly depending on the actual presence of pupils in the classroom) were chosen for the 1.5 years lasting longitudinal experiment so that the initial properties of control group and experimental group were as similar as possible. The teachers of the experimental group used the collections of motivational interdisciplinary problems (tasks) while teaching, teachers of control group received a promise to receive these databases after finishing the experiment. After 1.5 years (the end of the 4th grade of the lower secondary school) pupils answered the same questionnaire again. Furthermore, during the experiment and at the end of the experiment they solved two additional tests. The test content has always been created in accordance with the Frame Educational Program The tested problems have always been consulted with teachers before testing so that pupils were not entered into the test subject matter that they not been exposed to yet. The results of the research, descibed and discussed in detail in this dissertation, seem to be inconsistent: The attitude to chemistry shifted dramatically to the worse with both groups, but in the experimental group this shift was significantly smaller. But, on the other hand, the experimental group did not acquire better test results than the control group in the end of the experiment. However, this inconsistency is only apparent and it is discussed in detail in the dissertation. The discussion is partly based on the study of research papers focused on similar issues, and partly it is based on discussion with lower secondary school teachers of chemistry. In conclusion of the dissertation it can be stated that long-term use of motivational problems in education is justified,especially for motivation, for instance as a supplement to very popular and widely used chemical experiments. An important role, however, has the teacher. He/she must accurately and deliberately choose which problems of the databases and for what purpose will be used and how much teaching time will be spent using them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Petrů, Ph.D. 4.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Petrů, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Petrů, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Petrů, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.11 MB