velikost textu

Sociální vztahy a synchronizace ve stádech přežvýkavců - vliv na pastevní chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální vztahy a synchronizace ve stádech přežvýkavců - vliv na pastevní chování
Název v angličtině:
Social interactions and synchronization in herds of ruminants - influence on pasture behaviour
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Radka Šárová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Oponenti:
Ing. Jaroslav Červený
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Id práce:
83585
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
skupinové chování, skot, synchronizace, dominance
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce se zabývá vztahem mezi skupinovým chováním stáda skotu (Bos taurus) na pastvině, sociální dominancí v tomto stádě a individuálními charakteristikami jeho členů jako jsou hmotnost a věk. Práce je založena na třech studiích realizovaných na stádu masných krav. V prvních dvou studiích byla zvířata sledována na pastvině pomocí GPS obojků. Třetí studie byla založena na datech o dominančních vztazích u krav. První studie se zaměřila na synchronizaci aktivit. Bylo zjišťováno, zda krávy, které měly malé rozdíly v hmotnosti či v reprodukčním stavu, byly více synchronizované a zda byl čas změn chování určován konkrétním vedoucím zvířetem. Zjistili jsme, že rozdíl hmotnosti mezi dvěma zvířaty měl negativní vliv na jejich vzájemnou synchronizaci. Ve stádě nebylo nalezeno žádné konkrétní vůdčí zvíře či zvířata, která by pravidelně iniciovala změny chování. Druhá studie se soustředila na zjištění vlivu dominantních zvířat na pohyb stáda. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi dominančním indexem a veličinami vztahujícími se k vedení pohybu stáda, jmenovitě pozicí v čele stáda, přímější a kratší trajektorií pohybu a vyšší směrovou synchronizací s nejbližšími sousedy i s celým stádem. Tyto výsledky ukazují, že pastevní chování stáda není řízeno žádným konkrétním vedoucím zvířetem, nýbrž stupňovitým typem vedení, ve kterém platí, že čím dominantnější kráva, tím silnější vliv má na pohyb stáda. Poslední studie se zaměřila na rozhodující faktory sociální dominance na úrovni páru a jedince u masného skotu. V 80-90% párů byly dominanční vztahy determinovány „služebním“ věkem neboli senioritou, kdy samice starší o jeden či více roků dominovala mladší, a to dokonce i potom, kdy obě dosáhly konečné tělesné velikosti. Věkově převrácené dominanční vztahy („služebně“ mladší zvíře dominuje staršímu) byly pravděpodobnější u párů s nižším rozdílem věku a nižší hmotnostní výhodou u starší krávy. Na úrovni jedince bylo 68% variability dominančního indexu vysvětleno věkem. Konkrétní rok narození a hmotnost vysvětlovaly další 4% a 6%. Dominanční status mezi mladšími (rostoucími) zvířaty (<= 4 let) byl více determinován rokem narození než u starších krav (14% vs 3% vysvětlené variability), zatímco hmotnost hrála větší roli u starších krav než u mladších krav (19% vs 5% vysvětlené variability). Dominanční status u masného skotu je tak především konvečně determinován věkem. Další faktory hrají podružnou úlohu a jsou rozdílné u mladších a starších krav. Závěrem lze říci, že masný skot není veden jedním nebo několika vůdci. Na rozhodování o aktivitě skupiny se podílejí všechna zvířata, přičemž dominantní zvířata a zvířata sobě podobnější mají kvantitativně více vlivu. Dominance je založena převážně na „zvykové“ struktuře, kde vztahy vytvořené v raném mládí většinou přetrvávají celý život.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis addresses the relationships between beef cattle (Bos taurus) group behaviour on pasture, social dominance and individual characteristics such as body weight and age. The thesis is based on three studies performed in a herd of female beef cattle. In the first two studies, GPS collars were used as the main data-collection method, while the third study relied on an extensive dataset of cow dominance relationships. The first study focused on activity synchronization. We assessed whether cows similar to each other in body weight or in reproductive status were more synchronized and whether the timing of activity switches was determined by specific leading animals. We found that the body weight difference in a dyad of animals had a negative influence on their mutual synchronization. There were no leading animal initiating switches in activity. The second study focused on the role of dominant animals in group movements of the herd. There were positive correlations between dominance status of an individual and several measures of leadership during movements, namely the position of the animal at the front of the herd, more direct and shorter trajectories and higher alignment with nearest neighbours and with the whole herd. These results show that herd movements on pasture behaviour were influenced by a graded type of leadership, i.e. the more dominant a cow, the stronger influence it has on the movements of the herd. The last study focused on determinants of beef cattle social dominance at the dyadic and individual level. The dominance relationships were determined by seniority (being a year or more older) in 80-90% of the pairs even when both individuals had reached full body size. The age-reversed relationships were more probable in dyads with lower age difference and lower weight advantage of the older cow. At the individual level, 68% of variability in dominance status was explained by age, with birth year and body weight explaining another 4% and 6%, respectively. Dominance status among younger, yet growing cows (<= 4 years) was determined more by birth year than in older cows (14% vs 3% variability explained, respectively), whereas body weight played a stronger role among older than among younger cows (19% vs 5% explained). Beef cow dominance status is thus largely determined by the “conventional” cue of age, with further factors playing secondary roles that are different in the younger and in the older cows. In conclusion, beef cattle do not follow a single or a few leaders but rather take shared decisions about group activity with dominant animals and animals more similar to each other having quantitatively more influence. Dominance is largely a conventional structure where dominance relationships established early in life remain mostly perpetuated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Radka Šárová, Ph.D. 5 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Radka Šárová, Ph.D. 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Radka Šárová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Radka Šárová, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Červený 1.52 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 650 kB