velikost textu

Energy Metabolism in Obesity: Metabolic Flexibility and Dietary Fat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Energy Metabolism in Obesity: Metabolic Flexibility and Dietary Fat
Název v češtině:
Změny energetického metabolizmu spojené s obezitou: metabolická flexibilita a úloha tuků v dietě
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kristina Bardová, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Id práce:
83574
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Fyziologie živočichů (P1521)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
  Abstrakt   Tuková tkáň hraje v těle důležitou homeostatickou funkci. Nejenom že vyrovnává hladiny  mastných  kyselin  v krvi,  ale  také  uvolňuje  důležité  autokrinní,  parakrinní  a  endokrinní  faktory,  ktere mají vliv na metabolizmus celého těla. Biologie tukové tkáně má úzký vztah k metabolickým  důsledkům obezity, zejména k diabetu II. typu. Obezita a diabetes II. typu způsobují a nebo naopak  mohou  být  zapříčiněny  metabolickou  inflexibilitou,  která  je  definovaná  jako  neschopnost  organismu  adaptovat  oxidaci  substrátů  jejich  dostupnosti.  Tato  dizertační  práce  je  postavena  na  průsečíku důležitých témat na poli živočišné fyziologie, jakými jsou biologie tukové tkáně, obezita  a její metabolické důsledky a teorie metabolické flexibility. V práci je zahrnuto pět publikací, které  se věnují výše zmíněným tématům.  Hlavním  cílem  práce  je  porovnání  několika  postupů  pro  určení  metabolické  flexibility;  zejména  těch,  které  se  věnují  energetické  homeostázi  celého  organizmu.  Specifické  cíle,  zdůrazněné  zahrnutými  publikacemi,  jsou  (i)  vyhodnocení  vlivu  n‐3  dlouhých  mastných  kyselin,  rosiglitazonu a jejich kombinace, na metabolickou flexibilitu jak na úrovni celého organizmu, tak i  na  buněčné  úrovni;  (ii)  vyhodnocení  důsledku  podávání  diety  s  vysokým  obsahem  tuků  na  metabolickou  flexibilitu  obou  pohlaví  laboratorních  myší;    (iii)  vyhodnocení  vlivu  chenodeoxycholové kyseliny na celotělovou homeostázu; (iv) analyzování několika typů testů pro  stanovení  metabolické  flexibility  a  (v)  vyhodnocení  vlivu  krátkodobé  chladové  expozice  na  metabolizmus tukové tkáně.  Metabolické  inflexibilita,  chápaná  jako  snížená  schopnost  organismu  měnit  preference  oxidace  jednotlivých  substrátů  podle  aktuální  dostupnosti,  může  být  stanovena  různými  metodami.  V  této  Ph.D.  práci  jsou  shrnuta  využití  jak  konvenční  zátěže  organismu  po  aplikaci  konkrétní  dávky  glukózy,  tak  pozorované  změny  při  přechodu  mezi  hladovým  a  sytým  stavem  a  dále  pak  testy  pro  měření  metabolické  flexibility  pomocí  nepřímé  kalorimetrie.  Stanovení  metabolické  flexibility  je  velmi  důležité  pro  vyhodnocení  vlivu  dietních  intervencí,  a  tedy  je  významnou součástí fyziologických experimentů na laboratorních zvířatech i klinického výzkumu. 
Abstract v angličtině:
  Abstract Adipose tissue is an important homeostatic tissue within the body. It not only buffers FA  availability in the organism, but also releases important autocrine, paracrine or endocrine factors  influencing  energy  metabolism.  The  biology  of  adipose  tissue  is  closely  related  and  underlies  whole‐body  metabolic  consequences  of  obesity,  such  as  type  II.  diabetes.  Obesity  and  type  II.  diabetes causes and maybe are caused by metabolic inflexibility, the inability of organism to adapt  fuel  oxidation  to  fuel  availability.  The  intersection  of  adipose  tissue  biology,  obesity  and  its  metabolic  consequences  and  theory  of  metabolic  flexibility  is  discussed  in  this  PhD.  thesis.  Five  articles dealing with above mentioned topics are included.   The general goal of this study was to compare several approaches for metabolic flexibility  assessment with respect to overall energy homeostasis. The specific goals, delineated by included  articles, were (i) to evaluate the influence of n‐3 long chain fatty acids (n‐3 LC‐PUFA), rosiglitazone,  and their combination, on metabolic flexibility at a whole‐body and cellular level; (ii) to evaluate  impact  of  high‐fat  feeding  on  metabolic  flexibility  of  male  and  female  mice;  (iii)  to  evaluate  the  impact of chenodeoxycholic acid (CDCA) on whole body homeostasis; (iv) to analyze several types  of  metabolic  flexibility  tests  and  (v)  to  evaluate  the  effect  of  short‐term  cold  exposure  on  metabolism of adipose tissue.  Metabolic  inflexibility  as  a  theory  of  diminished  ability  to  switch  between  metabolic  substrates  may  be  determined  by  several  methodological  approaches.  We  employed  either  conventional application of a glucose load; or the switch between fasted and refed state in several  assessments  or  an  indirect  calorimetry  ‐  derived  tests.  Assessment  of  metabolic  flexibility  is  important  for  evaluation  of  dietary  influences,  and  as  such,  deserves  attention  in  physiological  experiments as well as in clinical research.      
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Bardová, Ph.D. 8.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Bardová, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Bardová, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 434 kB