velikost textu

Typologie azylové politiky EU ve vztahu k žadatelům o azyl

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Typologie azylové politiky EU ve vztahu k žadatelům o azyl
Název v angličtině:
Typology of the EU asylum policy in relation to asylum seekers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zbyněk Musil
Vedoucí:
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Gladišová
Id práce:
83556
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žadatelé o azyl, azylová politika, srovnávací analýza,
Klíčová slova v angličtině:
asylum seekers,
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je nástin vývoje evropské azylové politiky vůči žadatelům o azyl v rámci sedmi zemí EU po roce 1990. Stručný popis společných trendů v azylové politice v rámci zemí EU a členských zemí EFTA (Evropské zóny volného obchodu) a nástin azylové politiky vůči žadatelům o azyl, kdy životní podmínky jsou jeho součástí. Rovněž je analyzováno postavení žadatelů o azyl ve specifických oblastech jako je vzdělání, právo na práci, finanční a sociální jistoty, zdravotní služby a ubytování. Dalším cílem je srovnání přístupu v azylové politice v České republice s praxí vůči žadatelům o azyl v jiných šesti členských zemích EU – Dánsku, Francii, Německu, Irské republice, Nizozemí a Spojeném království. Také je prezentován úvod k vládním krokům, které se zabývají imigračním zákonem nebo azylovým zákonem a tudíž regulují životní podmínky žadatelů o azyl ve své zemi.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the thesis is an outline of the evolution of European asylum policy of asylum policies towards asylum seekers within seven EU member countries since 1990. The brief description of common trends in asylum policy in European Union and EFTA (European Free Trade Zone) member countries and outline of current policy towards asylum seekers, where current living conditions are part of it. Also the position of asylum seekers in specific spheres such as education, right to work, financial and social security, health service and accommodation is discussed. Another goal is to compare the practices in the asylum policy in the Czech Republic with the policies towards the asylum seekers of other six EU member countries – Denmark, France, Germany, Republic of Ireland, the Netherlands and the United Kingdom. There is also an introduction of governmental steps which deal with the immigration law or asylum law and therefore regulate the living conditions of asylum seekers in their country.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zbyněk Musil 10.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zbyněk Musil 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zbyněk Musil 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Janská, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Gladišová 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB