velikost textu

Diagnostika a terapie psychospirituální krize - mapující studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika a terapie psychospirituální krize - mapující studie
Název v angličtině:
Diagnostics and therapy of spiritual emergency - orienting study
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Janečková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Václav Břicháček
PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D.
Id práce:
83522
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertacní práce obsahuje nástin definice psychospirituální krize, diferenciálne diagnostická hlediska, popis ruzných podob psychospirituální krize. Zabývá se terapeutickými možnostmi práce s takovými stavy. Soucástí disertace je rozbor semistrukturovaných rozhovoru s takto diagnostikovanými klienty a terapeuty, kterí s tímto okruhem problematiky pracují. V analýze rozhovoru s terapeuty se zameruji na jejich vlastní zkušenosti s dynamikou psychospirituální krize, její klícové projevy, eventuální existenci spolecných rysu klientu s touto diagnózou. Duležitým bodem rozhovoru jsou i nejosvedcenejší a nejefektivnejší zpusoby práce s klienty s psychospirituální krizí. Zajímala jsem se i o jejich vlastní výklad vzniku psychospirituální krize a posouzení zmeny kvality života klienta po jejím odeznení. V analýze rozhovoru s klienty mapuji údaje týkající se období, ve kterém se psychospirituální krize objevila, její projevy, délku trvání a reakce okolí. Podstatná cást rozhovoru je zamerena na intervence, které klient zažil, jejich úcinnost a možné životní zmeny, které nastaly po odeznení sledovaných symptomu. Kazuistiky, které jsem vybrala, demonstrují typické rysy popisované u psychospirituální krize, jako je napríklad bourlivé prožívání následované úplným spontánním odeznením príznaku, ale i posun v oblasti hodnot sebeprožívání a pohledu na život jako takový.
Abstract v angličtině:
The doctoral dissertation contains of a definition of spiritual emergency, differential diagnosis, description of kinds of spiritual emergency. It looks on the therapeutical possibilities in working with these states. Part of the dissertation is analysis of semistructured interviews with clients and therapists who work with these kinds of problems. In the analysis of the interviews with therapists I center on their experience with the dynamics of spiritual emergence, its manifestation and possible existence of similar traits of clients with this diagnosis. Important parts of the interviews are the most effective ways of working with these clients. I was also interested in their own perception on how spiritual emergence occurs and on the possible change in the quality of life of the client after this episode. In the analysis of the interviews with the clients I question when spiritual emergence occurred, how it started, how long did it last and what were the reactions from outside. Important part is centered on the interventions which the client experienced and their efficiency. Case studies demonstrate typical traits described at spiritual emergency, as quite dramatic beginning, complete recovery and also an important change in value system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Janečková, Ph.D. 708 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Janečková, Ph.D. 378 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Janečková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Janečková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Barbora Janečková, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Břicháček 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D. 303 kB