velikost textu

Molekulární a funkční charakterizace receptoru DR 6

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární a funkční charakterizace receptoru DR 6
Název v angličtině:
Molecular and functional characterization of the death receptor 6
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Klíma, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
RNDr. Marek Kovář, PhD.
Id práce:
83444
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Imunologie (P1517)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
DR6, TNFRsf21
Klíčová slova v angličtině:
DR6, TNFRsf21
Abstrakt:
Receptor DR6 ("receptor smrti-6", TNFRsf21/CD358) je členem rodiny TNFR, který se pravěpodobně účastní regulace proliferace a diferenciace T- a B-lymfocytů a neurálních buněk. Lidský DR6 je 655 aminokyselin dlouhý transmembránový protein typu I, který obsahuje čtyři domény CRD ve své extracelulární části a po jedné doméně DD a CARD v části cytoplazmatické. Nadprodukce DR6 v některých nádorových buňkách vede k apoptóze, a/nebo aktivaci transkripčního faktoru NF-κB a kináz rodiny JNK. V první naší práci jsme se věnovali charakterizaci molekulárních vlastností receptoru DR6 včetně analýzy jeho posttranslačních modifikací. Zjistili jsme, že DR6 je extenzivně modifikovaný protein a jeho posttranslační modifikace zahrnují S-palmitylaci a jak N-, tak i O-glykosylaci. Šest N- glykosylačních a jedno S-palmitylační místo jsme zamapovali do příslušných aminokyselinových zbytků. Spojovací část mezi doménami CRD v extracelulární části DR6 a jeho transmembránovou doménou, která obsahuje oblast bohatou na serin, threonin a prolin se seskupenými predikovanými O-glykosylačními místy, je nezbytná pro transport DR6 na plazmatickou membránu. N-glyko- sylace, ale překvapivě nikoli S-palmitylace, může hrát roli ve směřování DR6 do lipidových raftů. V další části této práce jsme shrnuli výsledky studie analyzující regulaci exprese DR6 v lidských hematopoietických buňkách. Zjistili jsme, že DR6 není exprimován neaktivovanými T- a B-lymfocyty z lidské periferní krve, ale jeho exprese je významně zvýšena v aktivovaných jak CD4+, tak i CD8+ T-lymfocytech po stimulaci TCR, a že tento nárůst exprese DR6 je závislý na transkripčních faktorech NF-κB a NF-AT. Narozdíl od primárních lymfocytů exprimují buňky lidské T-lymfoblastické leukemie Jurkat receptor DR6 již před stimulací, pravděpodobně díky konstitutivně aktivní signalizaci z kinázy PI3K, a po stimulaci je tato exprese DR6 významně potlačena zřejmě na úrovni transkripce. Dále jsme analyzovali vliv jednotlivých predikovaných vazebných míst transkripčních faktorů NF-κB a NF-AT v DR6 promotoru na expresi DR6. Naše zjištění by tedy měla přispět jak k molekulární charakterizaci DR6, tak i k objasnění jeho role v imunitním systému.
Abstract v angličtině:
Death receptor-6 (DR6/TNFRsf21/CD358) is a receptor from the TNFR superfamily that likely participates in the regulation of proliferation and differentiation of T- and B-lymphocytes and neural cells. The 655-amino acid human DR6 is a type I transmembrane protein containing four cysteine-rich domains in its extracelular part and a death domain followed by the CARD-like region in its cytoplasmic part. Overexpression of DR6 in some cell lines leads to apoptosis, and/or to activation of nuclear factor NF-κB and stress kinases of the JNK family. In the first part of our work we focused on molecular characterization of DR6, including the analysis of its posttranslational modifications. We found that DR6 is an extensively posttranslationally modified protein including S-palmitoylation and both N- and O-glycosylation. Six N-glycosylation and one S-palmitoylation sites were precisely mapped to appropriate asparagines and cysteine respectively. The juxtaposed linker region (between cystein-rich domains and the transmembrane part), which also contains Ser/Thr/Pro-rich region with clustered putative O-glycosylation sites, is required for the plasma membrane localization of DR6. N-glycosylation, but interestingly not S-palmitoylation, may play a role in targeting of DR6 into detergent-resistant glycosphingolipid-enriched microdomains. In the next part of this work we cover our studies analyzing the regulation of DR6 expression in human hematopoietic cells. We found that DR6 is not expressed in resting peripheral blood T and B cells, but is significantly upregulated in activated both CD4+ and CD8+ T lymphocytes upon TCR- mediated stimulation in a NF-κB- and NF-AT-dependent manner. Unlike primary lymphocytes, Jurkat lymphoblastic leukemia T cells already express DR6 likely via constitutive activation of PI3K pathway and strongly downregulate DR6 expression upon stimulation via suppression of its transcription. Furthermore, we have analysed the role of predicted NF-κB- and NF-AT-binding sites in the DR6 promoter in the expression of DR6. Studies and results presented in this thesis should contribute both to the molecular characterization of DR6 as well as to to the elucidation of the role of DR6 in the immune system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Klíma, Ph.D. 5.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Klíma, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Klíma, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Martin Klíma, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Kovář, PhD. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 694 kB