velikost textu

Brachiopoda a polychaeta v tafocenózách české křídové pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Brachiopoda a polychaeta v tafocenózách české křídové pánve
Název v angličtině:
Brachiopoda and polychaeta in Taphocenoses of the Bohemian Cretaceous Basis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Sklenář
Školitel:
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Oponenti:
prof. Dr. Jozef Michalík, DrSc.
prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Id práce:
83412
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřeními (XGEOLV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svrchní křída, česká křídová pánev, ramenonožci, mnohoštětinatci,
Klíčová slova v angličtině:
Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin, Brachiopoda, Polychaeta
Abstrakt:
Abstrakt Sesilní filtrátoři suspenze ze skupin Brachiopoda (ramenonožci) a Polychaeta (mnohoště- tinatci) jsou v tafocenózách české křídové pánve (ČKP) zastoupeni poměrně hojně a vy- značují se relativně vysokou diverzitou. V sedimentárním záznamu pánve jsou zastoupeny všechny tři podkmeny kmene Brachiopoda (Linguliformea, Craniiformea a Rhynchonelli- formea); z mnohoštětinatců byli dosud zaznamenáni jen zástupci podtřídy Canalipalpata, vyznačující se pevnými, obvykle karbonátovými rourkami. Nejbohatší asociace fosilních ramenonožců a mnohoštětinatců, jak ve smyslu diverzity, tak abundance, se v ČKP vysky- tují v příbřežních faciích cenomanu až spodního turonu a v hemipelagické facii svrchního turonu. Badatelské úsilí, jak vyplývá z autorem prezentované rešerše, se dosud soustředilo především na zástupce těchto skupin z příbřežních facií pánve. Cílem této práce je zaplnit některé z dosud opomíjených mezer v poznání výše uvedených skupin v rámci ČKP. Tento cíl je naplněn formou série studií (Sklenář et Simon 2009, Vodrážka et al. 2009, Sklenář et al., v tisku), detailně zpracovávajících následující témata: (A) taxonomie, distribuce, morfologie, variabilita, evoluční vztahy a stratigrafický význam cancelothyridních ramenonožců rodu Gyrosoria, hojných ve středním a zvláště svrchním turonu pánve; (B) tafocenóza s rameno- nožci a mnohoštětinatci na rozhraní hemipelagické a příbřežní facie s dominancí terigen- ních klastik zachovaná v kondenzovaném horizontu a její srovnání s vývojem tafocenóz v místech s nejvyšší mírou hemipelagické sedimentace oharecké oblasti; (C) diverzita, struktura a prostorová i stratigrafická distribuce společenstev mnohoštětinatců přizpůso- bených podmínkám nezpevněného substrátu hemipelagické facie, jejich paleoekologie a životní strategie. Práce také předkládá diskusi fylogenetických vztahů ramenonožců a mnohoštětinatců a jejich morfologických i ekologických vlastností, které mají vliv na jejich výskyt, neboť se odrážejí v podobnosti jejich nároků na prostředí. Prezentovány jsou dále metody, jež au- tor využíval a často modifikoval za účelem poznání vnitřní i vnější morfologie fosilií těchto bezobratlých, jako jsou preparační postupy, metoda sériových řezů a některé z postupů využívaných k dokumentaci.
Abstract v angličtině:
Abstract The sesile suspension feeders of Brachiopoda and Polychaeta phyla are relatively well represented in the Bohemian Cretaceous Basin (BCB), and show significant diversity. All three subphyla of Brachiopoda (Linguliformea, Craniiformea and Rhynchonelliformea) are present in the fossil record of the sedimentary basin infill; from Polychaeta, there has hith- erto been evidence of only the Canalipalpata subclass members that created solid, usually carbonatic tubes. In both abundancy and diversity, the most richest associations of fossil brachiopods and polychaets occure in near-shore facies of the Cenomanian to the Lower Turonian, and hemipelagic facies of the Late Turonian age. Prior research, as shows the literature survey given by the author, has been focused mainly on representatives of both groups of near-shore facies origin. The aim of this thesis is to fill in the existing gaps in our understanding of these groups within the BCB. This objective is accomplished in the form of a series of studies (Sklenář & Simon 2009, Vodrážka & al. 2009, Sklenář & al., in press) elaborating the following topics in detail: (A) taxonomy, distribution, morphology, variabil- ity, evolutionary relationships and stratigraphic significance of cancellothyrid brachiopod Gyrosoria abundant in the Middle and particularly in the Late Turonian deposits of BCB; (B) the taphocenosis containing brachiopods and polychaets situated at the boundary of hemipelagic / near-shore, terrigenous clastics-dominated facies preserved in condensed deposits and its comparison with the development of the taphocenoses present in the Ohře hemipelagic depocentre; (C) diversity, composition and spatial / stratigraphic distribu- tion of the polychaet communities adapted to the soft-ground conditions of the hemipe- lagic facies, their palaeoecology and life strategies. The thesis also presents a discussion of phylogenetic relation of both groups and the mor- phological and ecological characteristics affecting their occurence reflected in their similar environmental preferences. Methods, which were employed and modified in order to in- vestigate external as well as internal morphology of these invertebrates – serial sectioning, cleaning and some documetation techiques are also illustrated here.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Sklenář 35.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Sklenář 13.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Sklenář 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Sklenář 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Jozef Michalík, DrSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.01 MB