velikost textu

Nové zpomalovače hoření v životním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové zpomalovače hoření v životním prostředí
Název v angličtině:
New flame retardants in the environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
RNDr. Martin Ezechiáš
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Id práce:
83402
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bromované zpomalovače hoření, biodegradace, endokrinní disruptory
Klíčová slova v angličtině:
brominated flame retardants, biodegradation, endocrine disrupters
Abstrakt:
V posledních letech se mnoho vědeckých článků věnuje problematice endokrinně aktivních látkek v životním prosředí. Některé z těchto látek jsou zařazovány do skupiny bromovaných zpomalovačů hoření. Nicméně jen málo článků se zabývá endokrinní aktivitou některých „nových“ bromovaných zpomalovačů hoření. Tyto látky jako například 1,2-bis(2,4,6- tribromfenoxy)ethane (BTBPE) nebo bis(2-ethylhexyl) tetrabromftalát (TBPH) jsou používány z důvodu zákazu některých nejvíce produkovaných směsí bromovaných zpomalovačů. V této práci byly použity dva rekombinantní kvasinkové testy na měření estrogenních, androgenních, antiestrogenních a antiandrogenních aktivit některých alternativních bromovaných zpomalovačů hoření. Byly také použity ligninolytické houby na zjištění biodegradace těchto látek. Naše výsledky naznačují, že látka 2,4,6-tribromfenol (TBP) může být nových endokrinním disruptorem v životním prostředí. Tato sloučenina měla v použitém testu antiestrogenní a antiandrogenní účinky. 1,2-bis(2,4,6-tribromfenoxy)ethane (BTBPE) také vykázal jistou antagonistickou aktivitu. Pouze tři látky v biodegradačním experimentu měly signifikantní úbytek během sledovaného období. Pro ostatní látky nebyla pozorována žádná biodegradace. V této práci bylo použito plynové chromatografie s hmotnostní detekcí na analýzu těchto „nových“ zpomalovačů hoření. Metody pro plynovou chromatografii a derivatizaci látky TBP jsou rovněž ukázány.
Abstract v angličtině:
In the recent years, many research articles focused on endocrine disrupting compounds in the environment. Some of these compounds are listed in a group named brominated flame retardants. However, only few articles investigated endocrine activity of several „new“ brominated flame retardants. These chemicals such as 1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane (BTBPE) or bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate (TBPH) are newly used due to ban of some previously most produced brominated flame retardant mixes. In this study, we used two recombinant yeast screens to measure estrogenic, androgenic, antiestrognic and antiandrogenic activities of some alternative brominated flame retardants. We also used ligninolytic fungi to investigate biodegradation of these compounds. Our results suggest, that 2,4,6-tribromophenol (TBP) may be a new environmental endocrine disruptor. This substance showed antiestrogenic and antiandrogenic activity in our tests. 1,2-bis(2,4,6- tribromophenoxy)ethane (BTBPE) had certain antagonistic activity too. In the biodegradation experiment, only three compounds showed significant degradation during the test period. No biodegradation have been observed for other compounds. In this study, we applied gas chromatography with mass spectrometry to analyze these „new“ flame retardants. Method for gas chromatography and derivatization of TBP have been developed and documented.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Ezechiáš 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Ezechiáš 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Ezechiáš 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB