velikost textu

Právo na vstup a pobyt na území členských států Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na vstup a pobyt na území členských států Evropské unie
Název v angličtině:
Right of entry and residence on the territory of member states of the European Union
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Vláčil, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Id práce:
83364
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EVROPSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Volný pohyb osob, právo vstupu a pobytu, Hraniční kodex, Vízový kodex, Schengen, rodinný příslušník, právní jistota, legitimita
Klíčová slova v angličtině:
Free movement of persons, right of entry and residence, Border Code, Visa Code, Schengen, family member, legal certainty, legitimacy
Abstrakt:
Anotace Tato práce se zabývá rozborem unijních pravidel pro vstup a pobyt na území členských států Evropské unie. Tato pravidla jsou rozebrána z hlediska různých skupin osob, občanů Unie, občanů států ESVO, rodinných příslušníků či občanů Turecka, a také z hlediska členských států zapojených do Schengenu a členských států stojících mimo Schengen. Jádro práce tvoří rozbor čtyř hlavních unijních předpisů v této oblasti, Hraničního kodexu (nařízení č. 562/2006), Vízového kodexu (nařízení č. 810/2009), nařízení č. 539/2001 a směrnice 2004/38, včetně související judikatury Soudního dvora, která výklad relevantních pravidel výrazně ovlivňuje. Jednotlivá pravidla jsou hodnocena také z hlediska naplňování zásad právní jistoty a legitimity.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with analysis of EU rules on entry and residence on the territory of Member States. These rules are described from the perspective of different groups of people, EU citizens, citizens of EFTA Member States, family members or citizens of Turkey, and also from the perspective of Member States participating in the Schengen Border Area and Member States outside this Area. The core of this thesis consist is the analysis of four key EU rules in this field, namely the Border Code (Regulation 562/2002), the Visa Code (Regulation 810/2009), the 539/2001 Regulation and the 2004/38 Directive, as well as relevant case law of the Court of Justice, that influences the interpretation of the rules in hand significantly. The rules are also assessed from the point of view of principles of legal certainty and legitimacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Vláčil, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Vláčil, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Vláčil, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB