velikost textu

Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku
Název v angličtině:
Production Networks of Automobile Industry as a Factor of Regional Development in Czechia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Doležalová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.
Id práce:
83363
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
automobilový průmysl, globální výrobní sítě, regionální rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
automotive industry, global production networks, regional development
Abstrakt:
Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku Abstrakt Diplomová práce „Výrobní sítě automobilového průmyslu jako faktor regionálního rozvoje v Česku“ se zabývá propojením ekonomické globalizace, globálních výrobních sítí a regionálního rozvoje. Hlavním cílem je analýza vztahů regionálního rozvoje a distribuce firem automobilového průmyslu Česka v závislosti na jejich pozici v globálních výrobních sítích. Práce se zaměřuje na tyto tři okruhy: kvantitativní analýzu dodavatelského sektoru, prostorovou heterogenitu firem umístěných na rozdílných pozicích v globálních výrobních sítích a vytvoření typologie potenciálu regionálního rozvoje. Metodika vychází z meziregionálního srovnání, přičemž k hodnocení bylo vybráno 37 ukazatelů. Na základě srovnávacích analýz jsem určila typologii regionů podle potenciálu rozvoje. Klíčová slova: automobilový průmysl, globální výrobní sítě, regionální rozvoj
Abstract v angličtině:
Production Networks of Automobile Industry as a Factor of Regional Development in Czechia Abstract Thesis „Production Networks of automotive industry as a factor of regional development in Czechia“ deals with linking economic globalization, global production networks and regional development. The main purpose is to analyze the relationship between regional development and the Czech automotive industry, depending on the position of automotive firms in global production networks. The work focuses on three areas: quantitative analysis of the automobile supplier sector, the spatial heterogenity of firms located in different positions in global production networks and formulating typology of regional development potential. The methodology employs 37 indicators for inter-regional comparisons. Based on comparative analysis, I identified a typology of regions according to their regional develompent potential. Keywords: automotive industry, global production networks, regional development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Doležalová 4.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Doležalová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Doležalová 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 81 kB