velikost textu

Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností
Název v angličtině:
Legal, accounting and tax aspects of transformations of companies
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ing. Věra Prokůpková
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Id práce:
83346
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přeměna, fúze, rozdělení, účetnictví, rozhodný den, princip, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty
Klíčová slova v angličtině:
Transformation, merger, de-merger, accounting, decisive date, principles, income tax, value added tax
Abstrakt:
Anotace Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností. Předložená disertační práce se zabývá přeměnou společnosti. V práci je zobrazen účetní, daňový a právní pohled na přeměnu společností. Cílem je propojit tyto pohledy a poskytnout tak širší pohled na přeměnu společnosti. Na pohled účetní je mnohdy přímo navázán pohled daňový. V práci jsou komunikovány jednotlivé formy přeměn, včetně jejich modelového grafického zobrazení, jednotlivé základní stavební kameny přeměny společností a instituty týkající se přeměny společností. Jednotlivé základní kameny jsou vsazeny do historického kontextu. V jednotlivých pohledech na přeměnu jsou komunikovány základní principy ovládající přeměny společností a jejich dopady zejména do daňové oblasti. Jednotlivé základní kameny, instituty a principy jsou zkoumány nejprve v obecné rovině separátně a následně ve vzájemných vazbách a vzájemných ovlivňování se. V závěru je jako výsledek uveden krokový scénář jedné z forem přeměn, a to odštěpení.
Abstract v angličtině:
Abstract Legal, accounting and tax aspects of transformations of companies. The presented dissertation focuses on transformation of companies. The work provides the accounting, tax and legal perspective of company transformations with the goal of interconnecting these perspectives and providing the reader with a deeper insight into company transformations. The accounting perspective is often directly connected to the tax perspective. The individual forms of transformation are discussed in the work, including their graphic model-showcasing, followed by individual basic company transformation elements and institutions related to company transformations. The individual elements are also put into historical context. Basic principles affecting company transformations and their impact primarily on the tax area are discussed within the individual views of transformation. The individual elements, institutions and principles are further examined first separately in general and then with regard to their interrelations and ways they affect one another. To conclude, a step by step scenario of one of the forms of transformation, namely split, is provided.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Věra Prokůpková 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Věra Prokůpková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Věra Prokůpková 200 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 662 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB