velikost textu

Vybrané otázky právní úpravy ochrany akcionářů v obchodním zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky právní úpravy ochrany akcionářů v obchodním zákoníku
Název v angličtině:
Selected matters covered by statutory provisions on shareholders protection as set out in the commercial code
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Veronika Pokorná, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Oponenti:
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
JUDr. Jiří Macek
Id práce:
83344
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Obchodní právo (OBCHODNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vnitřní obchodování, střet zájmů, nalecký posudek, souhlas valné hromady, souhlas dozorčí rady, podmínky obvyklé v obchodním styku, osoby blízké, spřízněné osoby, nabytí majetku, vlastní kapitál, finanční asistence, Druhá směrnice, základní kapitál, poskytovat půjčky, úvěry, zajištění, zálohy, zpráva představenstva, zpráva jednatele, bezprostřední úpadek, prošetření finanční způsobilosti, zvláštní rezervní fond
Klíčová slova v angličtině:
Intracompany transactions, conflict of interests, expert appraisal, consent of general meeting, consent of supervisory board, terms customary in business dealings (arms lenght basis), close persons, related parties, acquisition of assets, equity, financial assistance, Second Directive, registered capital, provide loans, credits, security, advances, report of the board of directors, report of the executive director, immediate insolvency, assessment of creditworthiness, special reserve fund
Abstrakt:
Tématem mé disertační práce jsou vybrané otázky právní úpravy ochrany akcionářů v obchodním zákoníku. Zaměřuji se především na materii obsaženou v § 196a obchodního zákoníku, § 193 odst. 2 obchodního zákoníku a problematiku finanční asistence. Nad to práce pojednává o právní úpravě ochrany akcionářů v zákoně o obchodních korporacích, jež nabude účinnosti 1. ledna 2014 a rovněž stručně informuje o právní úpravě této materie v některých zahraničních právních řádech. Pro srovnání se zmiňuji rovněž o unijní právní úpravě. Práce je tvořena třemi bloky složenými z několika částí. Části jsou dále děleny do kapitol. První blok rozebírá právní úpravu ochrany akcionářů v obchodním zákoníku. Tento blok je rozdělen do čtyř částí. Úvod tohoto bloku, tedy část první, pojednává o ochraně akcionářů v obchodním zákoníku v obecném smyslu. V dalších částech se již zaměřuji na výše uvedená vybraná ustanovení, přičemž se vždy snažím pojednat o jejich základním účelu, nastínit jejich vývoj s uvedením předmětných novel obchodního zákoníku a v této souvislosti též zmínit, co bylo inspirací pro právní úpravu českou. Část druhá tohoto bloku rozebírá pravidla vnitřního obchodování obsažená v § 196a obchodního zákoníku, a to od jeho začlenění do obchodního zákoníku, zákonem č. 142/1996 Sb., až po dobu současnou. Zmiňuje se rovněž o výkladových problémech s posuzovaným ustanovením spjatých. Inspiračními zdroji § 196a obchodního zákoníku byl jednak německý zákon o akciových společnostech, jednak úprava unijní – jmenovitě Druhá směrnice ve znění její novely. Pravidla obsažená v § 196a obchodního zákoníku jsou aplikovatelná nejen na akciové společnosti, nýbrž i na společnosti s ručením omezeným. V dalších kapitolách této části blíže rozebírám právní úpravu ve vztahu k jednotlivým odstavcům tohoto paragrafu, zejména se zaměřuji na podmínky zde uvedené, a to v případě odstavců 1 a 2 předchozí souhlas valné hromady pro uzavření smlouvy o úvěru či půjčce nebo k bezplatnému převodu majetku a zachování podmínek obvyklých v obchodním styku, v případě odstavce 3 nutnost stanovení hodnoty převáděného nebo nabývaného majetku posudkem znalcem ve vztahu k nabytí či úplatnému převodu majetku za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu společnosti ke dni nabytí či převodu a případný souhlas valné hromady, pokud k takové transakci dojde do tří let od vzniku společnosti. Souhlas valné hromady je rovněž nutný při poskytování zajištění závazků dle odstavce 5 tohoto paragrafu. V této souvislosti dále vymezuji okruh osob, na něž jsou pravidla obsažená v tomto paragrafu aplikovatelná, stanovím následky nesplnění podmínek zde uvedených, jakož i výjimky z nich. Co se týče následků nedodržení podmínek, poukazuji na to, že mezi právními odborníky v této oblasti často nepanuje shoda. S ohledem na fakt, že ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku bylo inspirováno unijní úpravou, a to Druhou směrnicí, ve znění novely Druhé směrnice, je v práci rovněž nastíněna evropská úprava. Co se týče nutnosti vyhotovení znaleckého posudku, popisuje práce v krátkosti rovněž postup znalce při stanovení hodnoty převáděného majetku. Taktéž se zaobírám problematikou dopadů jmenování rozdílného znalce každou ze stran či případy, kdy je majetek převeden za cenu odlišnou od hodnoty stanovené ve znaleckém posudku a následky takového převodu či nabytí majetku. Ve stručnosti práce pojednává také o úpravě kupní ceny v závislosti na čase. Pravidla obsažená v tomto odstavci § 196a obchodního zákoníku jsou aplikovatelná rovněž v souvislosti s poskytováním licence k nehmotným statkům. Jinak je tomu v případě poskytování služeb. Některé z výjimek z aplikace ustanovení o převodu či nabytí majetku mezi spřízněnými osobami jsou dále více rozebrány v kapitole týkající se odstavce 4 § 196a obchodního zákoníku, a to konkrétně transakce v rámci běžného obchodního styku, nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu či nabytí nebo zcizení na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému. Kapitola věnovaná ustanovení § 196a odst. 5 potom popisuje podmínky, za nichž může společnost poskytnout zajištění závazků osob se společností spřízněných. V nedávné době vložený odstavec 6 § 196a obchodního zákoníku odkazuje na přiměřené použití ustanovení o nabytí majetku v dobré víře. V mé práci toto ustanovení dále více rozebírám. V další části prvního bloku popisuji právní úpravu § 193 odst. 2 obchodního zákoníku představující limitaci transakcí, při nichž hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období přesahuje jednu třetinu vlastního kapitálu společnosti za podmínek v tomto ustanovení uvedených, souhlasem dozorčí rady, v některých případech rovněž souhlasem valné hromady společnosti. Opět je v této práci rozebrán účel tohoto ustanovení a popsán jeho vývoj. Jsou zde rovněž nastíněny nedostatky tohoto ustanovení. Pojednávám taktéž o následcích nesplnění pravidel zde stanovených a výjimkách z nich. Poslední část prvního bloku věnuji problematice finanční asistence, a to jak ve vztahu ke společnostem s ručením omezeným, tak pokud se jedná o akciové společnosti. Zmiňuji základní funkce a účel finanční asistence, resp. pravidel ji umožňující. Zabrousila jsem opět do původu a historie vývoje finanční asistence v České republice, a to jak pokud se jedná o některé zahraniční právní úpravy, tak o právo EU. Vyjmenovávám a podrobněji rozebírám jednotlivé podmínky pro poskytnutí finanční asistence, a to zvlášť u společností s ručením omezeným a u akciových společností, stanovím následky jejich nedodržení, jakož i výjimky z nich. Poukazuji rovněž na nedostatky těchto ustanovení. Ve stručnosti nastiňuji případy, kdy je finanční asistence poskytována společností její ovládané osobě a zmiňuji se rovněž o dalších případech uvedených v obchodním zákoníku, na něž jsou ustanovení o finanční asistenci aplikovatelná. Další blok této disertační práce rozebírá novou právní úpravu výše uvedené materie obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Problematika, jež je v současné době obsažena v § 196a obchodního zákoníku, je v zákoně o obchodních korporacích upravena na dvou místech. Jedná se o § 255 zákona o obchodních korporacích, v jehož souvislosti rozebírám jeho osobní, časové a věcné omezení zde stanovené. Dále je tato problematika obsažena v ustanoveních zákona o obchodních korporacích týkajících se střetu zájmů. Pojednávám opět o podmínkách, jež je nutno splnit, následcích jejich nesplnění a výjimkách z těchto pravidel. Dále srovnávám naši budoucí právní úpravu s úpravou obsaženou ve Druhé směrnici. Zákon o obchodních korporacích do svého znění již nezahrnul pravidla obsažená v § 193 odst. 2 obchodního zákoníku, a proto dále po této zmínce plynule navazuji na úpravu finanční asistence v zákoně o obchodních korporacích. Nutno poznamenat, že tato nedoznala ve srovnání se stávající úpravou zásadnějších změn. Opět považuji za přínosné srovnat novou úpravu finanční asistence s právní úpravou unijní. Poslední blok práce věnuji právním úpravám vybraných otázek v některých zahraničních právních řádech, a to jak v právních úpravách některých našich sousedů – Německa, Rakouska, či Slovenska, tak v právní úpravě britské. V souvislosti s § 193 odst. 2 obchodního zákoníku se rovněž stručně zmiňuji o úpravě polské, nizozemské, maďarské a lucemburské. Tato práce byla vyhotovena dle právního stavu ke dni 1. prosince 2013.
Abstract v angličtině:
This dissertation looks at selected matters covered by the statutory provisions on the shareholders protection as set out in the Commercial Code. It focuses mainly on the matters contained in Section 196a of the Commercial Code, Section 193 (2) of the Commercial Code, and on the issue of financial assistance. In addition, this dissertation deals with the legal protection of shareholders under the Business Corporations Act which is to take effect on 1 January 2014, and provides a brief outline of how these matters are regulated under certain foreign laws. As well, it provides a comparison with the legal regulations of the European Union. This dissertation is comprised of three sections, each having several parts. The parts are further divided into articles. Section 1 analyses the statutory provisions on the protection of shareholders as given in the Commercial Code, and is divided into four parts. The introduction, given in Part I, focuses on the protection of shareholders under the Commercial Code in the general sense. The remaining three parts concentrate on the above said selected statutory provisions. In each of those three parts, I attempt to discuss the key purpose of the provisions, describe how they developed including respective amendment (novelizations) of the Commercial Code and, in this context, also to provide information on where the Czech legal regulation found its source of inspiration. Part II of Section 1 provides an enquiry into the intracompany transaction rules laid down in Section 196a of the Commercial Code, from the time of their incorporation in the Commercial Code through Act No. 142/1996 Coll. until today. I mention also the interpretative problems associated with such provision. The sources of inspiration for the transaction rules given in Section 196a of the Commercial Code were found in the German law on joint stock companies and also in the EU law, namely in the Second Directive, as amended. The rules set out in Section 196a of the Commercial Code are applicable not only to joint stock companies, but also to limited liability companies. In the following articles of Sections 1, I analyse in further detail individual paragraphs of Section 196a, focusing in particular on the requirements thereof, i.e., the requirements under paragraphs 1 and 2 of prior consent of the General Meeting to a loan or credit agreement or a gratuitous assets transfer and observance of terms customary in business dealings (arms lenght basis); the requirements under paragraph 3 to have the value of the transferred or acquired assets determined by an expert appraisal in cases where assets are acquired or transferred for payment of an amount corresponding to at least one tenth of the subscribed registered capital as at the day of such acquisition or transfer and to have the consent of the General Meeting if such transaction happens within three years of the formation of the company. As well, prior consent of the General Meeting is required when providing security for liabilities under paragraph 5. In this regard, I provide a specification of the persons that are subject to the rules laid down in Section 196a of the Commercial Code, the consequences arising from failure to satisfy the requirements mentioned above, and the exemptions to such requirements. Nevertheless, legal experts often differ in their opinions on the consequences of failure to meet the requirements. Having regard to the fact that Section 196a (3) of the Commercial Code was inspired by the law of the European Union, namely by the Second Directive, as amended, an outline thereof is also given in this dissertation. As far as the requirement for an expert appraisal is concerned, this dissertation shortly describes how the expert proceeds in determining the value of the assets subject to transfer. Furthermore, I analyse the effects of different experts being appointed by each party and of situations where the assets are transferred for a price different than determined by the expert appraisal, as well as the consequences of such transfer or acquisition. Furthermore, the dissertation briefly deals with the purchase price adjustment in time. The rules given in Section 196a of the Commercial Code are applicable also in relation to the provision of license to intangible assets, while the rules concerning the provision of services are different. Certain exemptions from the application of the provision on transfer or acquisition of assets between related parties are discussed in more detail in the article relating to Section 196a (4) of the Commercial Code. Namely, these exemptions include transactions within the ordinary course of business; acquisition or transfer at the initiative or under the supervision or surveillance of a state authority; acquisition or transfer on a regulated European market or a foreign market similar to a regulated market or within a Czech or foreign multilateral trading system. Section devoted to the provisions of § 196a paragraph 5 describes conditions under which the company may provide security for liabilities of its related parties. Section 196a (6) of the Commercial Code, which has been incorporated in the Commercial Code recently, deals with reasonable application of the provision on acquisition of property in good faith. This dissertation provides a further analysis of this matter. The next part of Section 1 looks at Section 193 (2) of the Commercial Code which sets restrictions for transactions where the value of the assets being acquired or transferred during a single accounting year exceeds one third of the company’s equity under the conditions listed in the said provision. Such transfers are made subject to approval by the Supervisory Board, or in some cases, by the General Meeting of the company. Again, the dissertation analyses the purpose of the provision and its development. I also point out the deficiencies of such provision. As well, I examine the consequences of failure to observe the rules and the exemptions. The last Part of Section 1 looks at the issue of financial assistance, in relation to both limited liability companies and joint stock companies. It mentions the key functions and purpose of financial assistance, and of the rules allowing for financial assistance. Again, I have touched on the origin and history of financial assistance in the Czech Republic as regards certain foreign laws and the laws of the EU as well. I provide a listing of and analyse in more detail individual conditions for the provision of financial assistance, separately with regard to limited liability companies and joint stock companies, and specify the consequences of failure to satisfy such conditions, as well as the exemptions to such conditions. I also point out the deficiencies of such provisions. Furthermore, I provide a brief outline of situations where financial assistance is provided by a company to a controlled party, as well as other situations under the Commercial Code to which the provisions on financial assistance are applicable. The next Section deals with how the above said matters are newly regulated under the Business Corporations Act. The matters which are currently covered by Section 196a of the Commercial Code are more or less governed by two parts of the Business Corporations Act. Firstly, by Section 255 in relation to which I analyse the personal, time-related and factual restrictions given therein. Secondly, the said matters are covered by the provisions concerning conflict of interests. Again, I analyse the requirements to be met, the consequences of failure to do so and the exemptions to the said rules. In addition, I provide a comparison of the future Czech legal regulation with the provisions of the Second Directive. The Business Corporations Act does not contain the rules set out in Section 193 (2) of the Commercial Code. Therefore, mentioning this, I provide a follow up on the matter of financial assistance as it is regulated by the Business Corporations Act. It is necessary to say that compared to the current situation, the provisions on financial assistance as given in the Business Corporations Act are not fundamentally different. Once again, I consider useful to compare the new financial assistance regulations with the EU law. The last Section looks into how the selected matters are addressed in certain foreign laws, including the laws of selected neighbouring countries - Germany, Austria, Slovakia, and the British law. In addition, in relation to Section 193 (2) of the Commercial Code, I briefly analyse the laws of the Poland, Netherlands, Hungary and Luxembourg. This dissertation has been made based on the legal status as at 1 December 2013.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Pokorná, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Pokorná, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Pokorná, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ivanka Štenglová 424 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Macek 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB