velikost textu

Analysis of factors affecting human preferences and thus effort given to the conservation of animal species

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of factors affecting human preferences and thus effort given to the conservation of animal species
Název v češtině:
Analýza faktorů určujících lidské preference a tím i úsilí vkládané do ochrany živočišných druhů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Silvie Lišková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
Id práce:
83343
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
lidské estetické preference ochrana druhů
Klíčová slova v angličtině:
human easthetic preferences species conservation
Abstrakt:
Abstrakt  V posledních letech se ukazuje, že lidé na zvířata, která považují za atraktivní, pohlíží poněkud odlišně, než na zvířata “ošklivá”. Ta krásná se těší větší pozornosti a vyšším počtem ochranářsky zaměřených projektů. Cílem této studie proto bylo prozkoumat fenomén zvířecí krásy do detailů, a to na příkladu populárního zvířecího taxonu – ptáků. Ve třech po sobě jdoucích studiích jsme změřili lidské preference vůči různým skupinám ptáků: prvně to byli všichni zástupci papoušků, dále náhodně vybraní reprezentanti ze všech nepěvčích čeledí, a nakonec pity, pestrobarevná skupina pěvců čeledi Pittidae. První studie ukázala, že papoušci, které lidé považují za krásné, jsou v zoologických zahradách chováni ve vyšších počtech, nezávisle na statutu jejich ohrožení (status IUCN). V článku diskutujeme možné následky této skutečnosti a také výhody, kterých je možno dosáhnout, pokud budou ochranáři brát v potaz důležitost krásy jakožto faktoru zasahujícího do problematiky ochrany zvířat. Dále jsme zjistili, že lidé preferují zejména dlouhoocasé papoušky, kteří jsou modře či žlutě zbarvení. Zelená barva naopak papouškům na kráse ubírala, což vysvětlujeme tím, že většina papoušků je zelená a tudíž může respondentům připadat nezajímavá. V následujících dvou studiích se ukázalo, že lidské preference ptáků jsou ovlivněny hlavně tvarem, vzorem a celkovou světelností. Respondentům se líbí ptáci dlouhoocasí, s krátkým krkem a nohama a velikýma očima, kteří na sobě mají komplexní vzor v podobě vlnkovaného břicha. Efekt barev se ukázal být mnohem méně významný, ale přesto signifikantní a potvrdilo se, že se lidem líbí ptáci modří a žlutí, ale také zelení. Tyto výsledky jsou v souladu s hypotézou, že původ lidských estetických preferencí sahá daleko do evoluční historie nočních savců, pro které achromatické vlastnosti prostředí tvořily hlavní vizuální podněty. Červená barva, kterou primáti začali být schopni rozlišovat relativně nedávno, neměla na lidské preference téměř žádný vliv. Její funkce bude pravděpodobně hlavně v komunikaci a schopnosti přitáhnout pozornost.
Abstract v angličtině:
Abstract  Recently, it was reported that humans treat animals that they perceive as aesthetically attractive unequally to the “ugly” ones, turning more attention to them and setting more conservation programs for their protection. The aim of this thesis was to investigate the issue focusing around animal beauty in more detail by examining human preferences towards one of the most popular animal taxon, the birds. In three subsequent studies, we assessed human preferences towards selected bird species: all members of the order of parrots, randomly selected representatives of all non- passerine bird families, and all members of the vividly colored passerine family Pittidae. The first study revealed that the preferred parrots were kept in zoos in higher numbers, regardless of their conservation priority (IUCN status). We discussed possible consequences of this finding and the benefits that may arise in the light of animal conservation if this bias in species preferences was to be considered by conservation specialists. We also found that people preferred long-tailed parrots possessing blue and yellow colors over green ones, which were probably perceived as dull and uninteresting as the majority of the parrots are fully or partially green. In the next two studies, we found that shape, pattern, and overall lightness are the main determinants of the respondents’ choice. The respondents liked birds with long tails, short necks and legs, and large eyes, as well as birds with more complex patterns with wavelet- decorated bellies. The effect of colors was weaker, but still significant, and revealed that people liked blue, yellow, and green birds. The results suggest that the processes according to which human aesthetic preferences are formed originated far in the history of nocturnal mammals when achromatic properties of environment presented the only utilizable visual clues. We found no significant role of the color red, the perception of which was acquired relatively recently in evolution, in human preferences of birds. We propose that its role is rather in communication and attention grabbing than in the evaluation of bird beauty.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Silvie Lišková, Ph.D. 1.19 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Silvie Lišková, Ph.D. 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Silvie Lišková, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Silvie Lišková, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Silvie Lišková, Ph.D. 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 744 kB