velikost textu

Rozvod v českém a francouzském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvod v českém a francouzském právu
Název v angličtině:
Divorce in Czech and French law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Miroslav Mrázek
Školitel:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponenti:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D.
Id práce:
83335
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozvod; Zánik manželství; Reforma rozvodu, Francouzské rozvodové právo; Francouzské právo
Klíčová slova v angličtině:
Divorce; Dissolution of marriage; Reform of divorce; French divorce law; French law
Abstrakt:
ANOTACE Tato disertační práce se zabývá jedním ze stěžejních institutů českého i francouzského rodinného práva, rozvodem manželství. Rozvod není pouhým pojmem z učebnice práva. Jsou s ním spojeny konkrétní osudy manželů, ba celých rodin. Komparativní studie českého a francouzského rozvodového práva je rozdělena do pěti hlavních kapitol a statistického exkurzu. Práce nejprve pojednává o historicko-právním vývoji rozvodu manželství v obou komparovaných zemích. Následně analyzuje aktuální hmotněprávní i procesněprávní úpravu rozvodu v České republice. Těžištěm práce je rozbor hmotněprávních a procesních reforem rozvodového práva ve Francii a jeho základních odlišností od českého rozvodu. Následně je pojednáno o následcích rozvodu, o možné české právní úpravě rozvodu a novinkách francouzské rozvodové úpravy. Práce je zakončena relevantními statistickými údaji. Teoretický rozbor institutu rozvodu je doplněn praktickými příklady, aktuální judikaturou, koncepčními řešeními specialistů z oboru, jakož i hodnoceními autora disertační práce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This doctoral thesis deals with one of the key institutions of Czech and French family law, divorce. Divorce is not merely a concept from some legal textbook. The specific fate of spouses, and even entire families, are tied up with it. This comparative study of Czech and French divorce law is divided into five main chapters and a statistical excursus. This thesis first discusses the historical and legal developments for ending a marriage, i.e. divorce, in both countries. This is followed by an analysis of the current substantive and procedural aspects of divorce in the Czech Republic. The focus of the work is an analysis of both procedural and substantive reform of divorce law in France and its fundamental differences from Czech divorce. Subsequently, it examines the consequences of divorce, possible future Czech legislation dealing with divorce and the innovations included in the French divorce law. The work ends with a presentation of relevant statistical data. The theoretical analysis of the institute of divorce is accompanied by practical examples of legal cases, current case law, conceptual solutions from specialists in the field of family law, as well as assessments from the author of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miroslav Mrázek 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miroslav Mrázek 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miroslav Mrázek 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB