velikost textu

Smlouva o běžném účtu a některé související otázky podle české a evropské právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smlouva o běžném účtu a některé související otázky podle české a evropské právní úpravy
Název v angličtině:
Contract on current account and certain related issues according to the Czech and European legislation
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Id práce:
83327
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Obchodní právo (OBCHODNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Smlouva o běžném účtu a některé související otázky podle české a evropské právní úpravy Hlavní těžiště disertační práce je zaměřeno na rozbor právní úpravy smlouvy o běžném účtu. Platné právní předpisy upravují smlouvu o běžném účtu v obchodním zákoníku. Vedle obchodního zákoníku se na smlouvu o běžném účtu vztahuje i úprava obsažená v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších právních předpisů. V tomto zákoně je upravena zejména smlouva o platebních službách, platební styk a práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb a uživatelů platebních služeb. Disertační práce obsahuje zkoumání podstaty institutu běžného účtu. V souvislosti s podstatou běžného účtu je zkoumán i vztah tohoto právního pojmu k vymezení pojmu bankovní vklad. Zároveň se pojednává i o otázkách vlastnictví peněžních prostředků na běžném účtu v současné právní úpravě obsažené zejména v obchodním zákoníku, zákonu o platebním styku a zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva o běžném účtu je naukou řazena mezi bankovní smlouvy (obchody) nebo smlouvy bankovních služeb. Jako bankovní smlouvy jsou označovány smluvní typy upravené v obchodním zákoníku, u nichž jedním z účastníků musí být obligatorně banka. V této souvislosti disertační práce blíže vymezuje postavení banky vyplývající ze zákona o bankách a obsahuje vymezení dalších možných účastníků smlouvy o běžném účtu. Smlouva o běžném účtu může být při splnění určitých podmínek i smlouvou spotřebitelskou. Disertační práce provádí utřídění ustanovení právní úpravy, které dopadají na spotřebitele jako účastníka smlouvy o běžném účtu. Jde zejména o úpravu obsaženou v zákoně o platebním styku, který chrání spotřebitele a některé podnikatele, a právní úpravu obchodního zákoníku odkazující mj. na úpravu spotřebitelských smluv v občanském zákoníku. Evropská i česká právní úprava chrání spotřebitele v závazkových vztazích. Právní úprava ochrany spotřebitele se vztahuje i na uzavírání smluv o běžných účtech. V rámci této problematiky disertační práce pojednává zejména o právní úpravě ochrany spotřebitele vyplývající z obchodního a občanského zákoníku a ze zákona o platebním styku, a to i v souvislostech příslušných evropských předpisů. Pro určení, která tuzemská právní úprava platí pro smlouvu o běžném účtu, je rozhodující, zda smlouva o běžném účtu je smlouvou o platebních službách. Část třetí díl XXIII Smlouva o běžném účtu je obsažena v ustanoveních § 708 až 715a ObchZ. Z § 708 odst. 3 ObchZ však vyplývá, že některá ustanovení tohoto dílu se nepoužijí pro smlouvu o běžném účtu, která je smlouvou o platebních službách podle zákona upravujícího platební styk. Důsledkem právní úpravy obsažené v § 708 odst. 3 ObchZ je rozštěpení regulace smlouvy o běžném účtu. Pro smlouvu o běžném účtu, která není smlouvou o platebních službách, § 708 odst. 3 ObchZ neplatí a tudíž se použije úprava obsažená v § 708 odst. 1 a 2 až § 715a ObchZ. Úprava obsažená v § 708 odst. 3 ObchZ připouští, že i při vymezení smlouvy o běžném účtu zakotveném v § 708 odst. 1 ObchZ mohou nastat případy, kdy smlouva o běžném účtu není smlouvou o platebních službách. Disertační práce provádí rozbor důsledků rozštěpení právní úpravy smlouvy o běžném účtu v obchodním zákoníku. Vzhledem k významu právní úpravy obsažené v zákoně o platebním styku disertační práce provádí analýzu zejména ustanovení týkajících se platební služby obecně a ustanovení týkajících se rámcové smlouvy o platebních službách s důrazem na vztah k právní úpravě smlouvy o běžném účtu. Disertační práce zároveň pojednává o povinnostech poskytovatele platebních služeb ještě před uzavřením smlouvy o běžném účtu a v průběhu trvání závazků ze smlouvy o běžném účtu. Evropské právo sleduje zejména vytvoření jednotného vnitřního trhu. Pro vytvoření jednotného vnitřního trhu je nezbytné, aby byly zrušeny všechny vnitřní hranice, aby tak byl umožněn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zásadní důležitosti proto nabývá řádné fungování jednotného trhu platebních služeb. Běžný účet a jeho právní úprava je chápána jako součást platebních služeb. V této souvislosti disertační práce obsahuje rozbor příslušných předpisů evropského práva regulujících problematiku platebních služeb. V této části disertační práce je provedeno utřídění evropských právních předpisů se vztahem ke smlouvě o běžném účtu a souvisejícím otázkám. Disertační práce zahrnuje analýzu relevantních ustanovení klíčových předpisů s ohledem na potřebu eurokonformní interpretace tuzemské právní úpravy. Až do vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, byly jednotlivé trhy platebních služeb organizovány odděleně podle právních předpisů členských států a právní rámec pro platební služby byl roztříštěn do 27 vnitrostátních právních systémů. Záměrem směrnice o platebních službách na vnitřním trhu je stanovit moderní a soudržný právní rámec pro platební služby na úrovni Evropské unie, který je neutrální, a tím zajistit rovné podmínky pro všechny platební systémy s cílem zachovat možnost volby spotřebitele. Možnost volby by měla znamenat významný krok vpřed z hlediska nákladů pro spotřebitele, bezpečnosti a efektivnosti ve srovnání s dosavadními vnitrostátními systémy. Zásadní dopad pro úpravu běžného účtu představují ve směrnici o platebních službách na vnitřním trhu především regulace těchto otázek: a) poskytování informací uživatelům platebních služeb, b) umožnění mobility uživatelů platebních služeb, c) odpovědnost za neautorizované platební transakce, d) stanovení doby pro provedení platební transakce a způsobu určení poplatků za provedení platební transakce, e) mimosoudní řešení sporů. Evropská i tuzemská právní úprava ochrany spotřebitelských práv vyžaduje i pro oblast řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o běžném účtu a ze zajišťování platebních služeb zavedení levného a rychlého způsobu rozhodování sporů, popř. řešení stížností. Česká republika k tomuto účelu zřídila finančního arbitra. V disertační práci je zahrnuta analýza právní úpravy postavení, působnosti a pravomoci finančního arbitra a právní úpravy řízení před finančním arbitrem podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších právních předpisů. Disertační práce obsahuje i stručný rozbor právní úpravy závazků ze smlouvy o účtu schválené právní úpravy nového občanského zákoníku. Disertační práce shromažďuje a třídí právní úpravu regulující smlouvu o běžném účtu a některé související otázky v českém a evropském právu, za pomoci dostupné odborné právní literatury a judikátů soudů provádí její kritickou analýzu a v závěru navrhuje možné způsoby odstranění nedostatků.
Abstract v angličtině:
Resume Contract on current account and certain related issues according to the Czech and European legislation The main attention of the Dissertation is focused on analysis of the legal regulation of the contract on current account. The rules of law in force regulate the contract on current account in the Commercial Code. Besides the Commercial Code the contract on current account is also regulated by the provisions of the Act No. 284/2009 Coll., on the Payment System, as subsequently amended. In this act there is regulated mainly a contract on payment services, system of payment and rights and obligations of the payment services providers and of the payment services users. The Dissertation comprehends research on substance of the current account principle. In connection with the current account principle it has been examined also relation of this legal term to a definition of a bank deposit. Aside from that it has been disserted on questions related to ownership title to funds on current account within the present regulation contained mainly in the Commercial Code, the Act on the Payment System and the Act No. 21/1992 Coll., on Banks, as subsequently amended. The contract on current account is by the theory subsumed under the banking contracts (transactions) or under the contracts on banking services. As banking contracts are identified contractual types regulated by the Commercial Code where one of the parties obligatory has to be a bank. With respect to this the Dissertation specifies status of the bank arising from the Act on Banks and contains determination of another potential parties to the contract on current account. The contract on current account may be under certain conditions considered as a consumer contract. The Dissertation compiles provisions of the laws affecting a consumer as the party to the contract on current account. It concerns mainly regulation covered by the Act on Payment System which protects consumers as well as certain enterprisers, and it also concerns legal regulation in the Commercial Code which refers to inter alia regulation of the consumer contracts in the Civil Code. The European as well as the Czech legislation protect consumers in contractual relationships. A legal regulation of the consumer protection also applies to conclusions of contracts on current accounts. Within this area of interest the Dissertation is mainly focused on legal regulation of the consumer protection arising from the Commercial Code and the Civil Code and from the Act on Payment System and all of that in a context of the respective European laws. In order to determine what domestic rules of law apply to the contract on current account it is crucial, whether the contract on the current account is a contract on payment services. Part Three Chapter XXIII Contract on current account is contained in provisions of the Sec. 708 to 715a of the Commercial Code. However, from Sec. 708 Par. 3 of the Commercial Code follows that certain provisions of this Chapter do not apply to contract on current account being a contract on payment services according to the law regulating payment system. As a consequence of the legal rules comprised in Sec. 708 Par. 3 of the Commercial Code there is a division of the current account regulation. The Sec. 708 Par. 3 of the Commercial Code is not applicable to the contract on current account which is not contract on payment services and therefore the regulation in Sec. 708 Par. 1 and 2 to Sec. 715a Commercial Code is to be applied. The regulation contained in Sec. 708 Par. 3 of the Commercial Code admits that regarding definition of the contract on current account stipulated in Sec. 708 Par. 1 of the Commercial Code it may occur situations when a contract on current account is not a contract on payment services. The Dissertation studies implications of division of the legal regulation of the contract on current account in the Commercial Code. Due to the importance of legal regulation contained in the Act on the Payment System the Dissertation carries out analysis mainly of provisions related to payment services in general and provisions related to framework contract on payment services with focus on relation to the legal regulation of the contract on current account. The Dissertation is also engaged in obligations of the provider of the payment services before the conclusion and during the existence of obligations from the contract on current account. The European law aims mainly to creation of the internal single market. It is essential for the establishment of the internal market that all internal frontiers in the Community be dismantled so as to enable the free movement of goods, persons, services and capital. The proper operation of the single market in payment services is therefore vital. A current account and its legal regulation is being considered part of the payment services. In this connection the Dissertation contains study of respective European law regulating the area of payment services. In this part of the Dissertation there are sorted out the European rules of law regarding the contract on current account and connected issues. The Dissertation includes analysis of the relevant provisions of the key regulation with regard to Euro-compliant interpretation of the domestic legislation. Until the adoption of the Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC the payment services markets of the Member States are organised separately, along national lines and the legal framework for payment services is fragmented into 27 national legal systems. The intention of the Directive on payment services in the internal market is to establish at Community level a modern and coherent legal framework for payment services, which is neutral so as to ensure a level playing field for all payment systems, in order to maintain consumer choice, which should mean a considerable step forward in terms of consumer cost, safety and efficiency, as compared with the present national systems. The fundamental effect for the current account regulation comes mainly from the regulation of the following issues in the Directive on payment services in the internal market: a) provision of information to payment services users, b) mobility facilitation of the payment services users, c) liability for unauthorised payment transactions, d) stipulation of the execution time for the payment transaction execution and the method how the charges for payment transaction execution are established, e) out-of-court conflicts resolution. The European as well as domestic legal regulation of the consumer rights protection requires also for the area of the resolutions of the conflicts flowing from the contract on current account and from the provision of the payment services establishment of inexpensive and fast method of how to resolve conflicts or how to handle complaints. The Czech Republic on this account established a financial arbiter. In the Dissertation there is also included an analysis of the legal regulation of the status, competency and powers of the financial arbiter and legal regulation of proceedings before the financial arbiter according to the Act No. 229/2002 Coll., on the Financial Arbiter, as subsequently amended. This Dissertation contains also a brief analysis of the legal regulation of obligations arising under the contract on account according to the adopted legal rules in the new Civil Code. The Dissertation gathers and orders rules of law regulating contract on current account and certain related issues of the Czech and European law, and with the help of accessible jurisprudential literature and court decisions carries out its critical analysis and at the end there have been proposed possible solutions of the imperfections.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivanka Štenglová 928 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 382 kB