velikost textu

Koncentrace v soudním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncentrace v soudním řízení
Název v angličtině:
Concentration in civil proceedings
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
JUDr. Pavel Slavíček
Id práce:
83322
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zásada koncentrace řízení, zákonná koncentrace řízení, soudcovská koncentrace řízení, institut kvalifikované výzvy, institut přípravného jednání
Klíčová slova v angličtině:
the principle of concentration, legal concentration, judicial concentration, the institute of qualified call, the institute of preparatory hearing
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce soustředila svou pozornost na zásadu koncentrace řízení a její uplatnění v občanském soudním řízení. Zásada koncentrace řízení a otázky s ní spojené patří po novele občanského soudního řádu č. 99/1963 provedené zákonem č. 30/2000 Sb. a završené novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. k vysoce aktuální a složité problematice v občanskoprávní praxi i teorii občanského práva procesního. Práce se pokouší objasnit klady a zápory uplatnění zásady koncentrace v platném občanském soudním řízení, hledat a nalézat její přiměřené místo v systému civilní procesněprávní úpravy jako celku s cílem zajistit ve vyvážené míře ohroženým nebo porušeným subjektivním soukromým právům jak účinnou (spravedlivou), tak zároveň rychlou soudní ochranu. Teoretický základ práce tvoří teoretické vymezení podstaty zásady koncentrace řízení, jejího předmětu i jejího účelu spolu s objasnění jejího postavení v systému zásad ovládající občanské soudní řízení. Na základě poznatků teorie občanského procesního práva i zkušeností soudní praxe (domácí i vybrané zahraniční) dochází práce k závěru, že má-li moderní občanské soudní řízení splňovat účel zabezpečit účinnou ochranu poskytovanou soudy ohroženým či porušeným subjektivním soukromým právům neobejde se bez využití zásady koncentrace. Jde však o to, aby v rámci celkových procesních pravidel byly jednotlivé druhy, prvky a jednotlivé fáze uplatnění zásady koncentrace řízení vhodně voleny. K tomu je podle práce třeba využívat ve vyvážené míře kombinaci zákonné koncentrace řízení spolu se soudcovskou koncentrací řízení, která by u nás zbytečně ukvapeně opuštěna. To ostatně odpovídá i mezinárodnímu trendu, prosazujícímu v této oblasti občanského soudního řízení větší aktivní úlohu soudu. 1 Disertační práce se skládá z jedenácti kapitol, z nichž některé se dále člení na jednotlivé subkapitoly. Úvodní kapitola vymezuje v nejobecnější podobě vztah zásady koncentrace řízení a občanského soudního řízení vůbec. Důraz je přitom kladen na to, aby i uplatnění zásady koncentrace přispívalo k naplnění účelu sledovaného občanským soudním řízením, tj. zabezpečit ohroženým a porušeným soukromým subjektivním právům účinnou (spravedlivou) a zároveň rychle poskytovanou soudní ochranu. Kapitola druhá je členěna do třech subkapitol, které objasňují teorii koncentrační zásady, tj. její podstatu, její předmět a účel, který plní v občanském soudním řízení. Kapitola třetí je rozdělena do pěti subkapitol. Z nich každá vymezuje vztah zásady koncentrace k některým hlavním zásadám, které ovládají občanské soudní řízení, konkrétně k zásadě dispoziční, k zásadě projednací, k zásadě volného hodnocení důkazů, k zásadě materiální a formální pravdě a nikoliv v poslední řadě k zásadě jednotnosti občanského soudního řízení (arbitrárního pořádku). Kapitola čtvrtá je členěna do šesti subkapitol. Obsahuje stručný historický přehled vývoje uplatnění zásady koncentrace na českém území v civilních procesněprávních úpravách, a to od středověku do současnosti. Kapitola pátá se zabývá podstatou různých v úvahu přicházejících druhů koncentrace řízení, ať již stanovené přímo zákonem (zákonná koncentrace řízení) a někdy ještě dále členěné na všeobecnou (univerzální) a zvláštní (speciální), či rozhodnutím soudu (soudcovská koncentrace řízení), anebo kombinaci obou těchto druhů. V kapitole šesté práce podrobně analyzuje jednotlivé prvky koncentrace řízení v současném platném občanském soudním řízení, a to nejprve ve fázi přípravy jednání a posléze ve fázi nalézacího řízení. Zvláštní pozornost je tu věnována institutu kvalifikované výzvy k písemnému vyjádření žalovaného (§ 114b OSŘ) a institutu přípravného jednání (§ 114c OSŘ) včetně zaměření na zkoumání dnes 2 platnou procesněprávní úpravou předvídaného nepříznivého procesněprávního následku ve formě vydání rozsudku pro uznání. Při uplatnění zásady koncentrace v nalézacím řízení, práce zkoumá mj. spornou otázku poučovací povinnosti soudu v tom smyslu, zůstává-li, stejně jako obecná poučovací povinnost soudu nadále pouze v rovině procesněprávní (§ 5 OSŘ) či zda již nevykračuje do roviny hmotněprávní. Kapitola sedmá věnuje pozornost uplatnění zásady koncentrace v platné právní úpravě odvolacího řízení s jejím promítnutí do systému neúplné apelace. Kapitola osmá se po osvětlení hybridní povahy řízení podle části páté občanského soudního řádu zabývá analyticky možným použitím jednotlivých prvků koncentrace řízení v něm. Kapitola devátá pojednává o zásadě koncentrace řízení v určitých speciálních případech, konkrétně u platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu a směnečného (šekového) platebního rozkazu. Zvláštní pozornost je v této části soustředěna na otázku možnosti připojení kvalifikované výzvy k platebnímu rozkazu, jakož i na vyjasnění formulace zákona a jejích důsledků „…vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem…“ V oblasti směnečného (šekového) řízení, uvažuje práce i o tom, zda je v současných společenských poměrech ještě třídenní lhůta adekvátní i pro přibývající případy, kdy jsou touto cestou řešeny spotřebitelské spory. Kapitola desátá se věnuje komparaci zásady koncentrace řízení a jejího uplatnění v českém procesním právu na straně jedné a dvou vybraných zahraničních právních úpravách (slovenské a španělské), na straně druhé. Zejména slovenská procesněprávní úprava, která vychází ze stejného legislativního základu jako česká a kde se v průběhu vývoje vytvořily některé zvláštní rysy, vybízí ke srovnání. Zároveň se však stává i jedním z inspiračních zdrojů při úvahách o zásadě koncentrace řízení de lege ferenda (viz např. možnost uplatnění rozsudku pro zmeškání). 3 Ve své závěrečné kapitole práce konstatuje, že v souvislosti se získanými zkušenostmi soudní praxe i poznatky teorie občanského procesního práva s dosavadním uplatněním zásady koncentrace v občanském soudním řízení, zejména však i s ohledem na přijetí nového občanského zákoníku s řadou zásadních novot, je nutno uvažovat o rekodifikaci civilního procesního práva a v jeho rámci i o novém uplatnění zásady koncentrace řízení. V tomto směru dochází práce k závěru, že úprava zásady koncentrace řízení v novém občanském procesním právu by měla obecně vycházet z vyváženějšího spojení některých osvědčených prvků zákonné koncentrace řízení (např. kvalifikované výzvy a přípravného jednání) s prvky soudcovské koncentrace řízení, o jejímž návratu by se mělo uvažovat. V poslední kapitole práce jsou uváděny již některé konkrétní náměty na toto spojení, které by vedly k celkovému zjednodušenému uplatňování zásady koncentrace v občanském soudním řízení, k odstranění zbytečných rigidních procesních fází a zároveň ke zvýšené aktivní úlohy soudu i v této oblasti procesního práva. 4
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation focused its attention on the principle of the concentration and its application in civil proceedings. The principle of the concentration and its issues represented after the amendment of Civil Procedure Code No. 99/1963 realized by Act No. 30/2000 Sb. and the by Act No. 7/2009 Sb. are highly actual topic in the civil practice and in the theory of civil procedure. The dissertation attempts to explain the positives and the negatives of the principle of the concentration in civil proceedings, seeks and finds its adequate place in the civil procedural law in order to achieve an effective and quick protection of endangered or infringed subjective private rights. The theoretical basis of the dissertation consists of definition of the essence of the principle of the concentration, its object and mainly its purpose along in the system of the principles regulating civil proceedings at all. The modern civil proceedings should be based on the principle of the concentration in order to ensure the effective protection of endangered or infringed subjective private rights provided by the courts. The individual elements and phases of applying the principle of the concentration in civil proceedings should be appropriately chosen in civil proceedings. The individual elements of the principle of the concentration should be represented in a combination of legal concentration together with the judicial concentration. This access is in the conformity with international experience which support the increasing of the active role of the courts. The dissertation is composed of eleven chapters; some of them are divided into individual subchapters. 1 First chapter generally defines the position of the principle of the concentration in the framework of civil proceedings at all. Chapter Two is divided into three subchapters, which explain the theory of the principles of the concentration, concretely its essence, its object and mainly the purpose which fulfil in civil proceedings. Chapter Three is divided into five subchapters. Each of them describes the relationship between the principle of the concentration and the selected main principles of civil proceedings: at all mainly to the principle of disposition, to the accusatorial principle of hearing, to the principle of discretion in weighing evidence, to the principle of formal and material truth and last but not least to the uniformity procedure principle. Chapter Four is divided into six subchapters. They contain a brief historical overview of the development of the principle of the concentration on the Czech territory from the Middle Ages to the present. Chapter Five deals with the essence of different types of concentration: the concentration set down by the law (so called legal concentration), further divided into general (universal) legal concentration and special legal concentration, or set down by the court (judicial concentration). The combination both of these concentrations is possible. The sixth chapter analyses in detail the individual elements of concentration in the valid Civil Procedure Code. In this connection is the special attention devoted to the institute of qualified call for a written statement of the defendant (§ 114b OSŘ) and the institute preparatory hearing (§ 114c OSŘ). The adequacy of the judgment of recognition is in the theory controversial investigated. The principle of the concentration in the first instance proceedings is investigated with close regard of the nature of the duty of the court to instruct properly the litigants (in the theory is controversial the nature of the court's duty to instruct properly the litigants, is it the instruction in the level only procedural or already of the substantive level). 2 Chapter Seven deals with the principle of the concentration in the valid appellate legislation and its projection in to the so – called incomplete appellation system. Chapter Eight, after clarification of the hybrid nature of proceedings under Part Fifth of the Civil Procedure Code, deals with the individual elements of the principle of the concentration applicable in this of Civil Procedure Code. Chapter Nine deals with the principle of the concentration in certain special cases: the payment order, an electronic payment order, a European payment order and order to pay a bill (check). In this connection the special attention is focused on the possibility to link the payment order with the above mentioned qualified call. With regard to the bill (check) proceedings, the dissertation thinks whether the valid three-day period for the objections is adequate in the consumer disputes. Chapter Ten compares the principle of the concentration in the Czech procedural law with two foreign legal regulations, concretely Slovak and Spanish regulation. Especially Slovak civil proceedings which had the same legislative basis as the Czech one and which get during the further development some special features offers the opportunity to compare. The Slovak regulation represents one of the sources of inspiration for the reflections on the Czech regulation concerning of the principle of concentration. In the final chapter the dissertation on the basis of the rich experience of the Czech courts with the principle of the concentration but also with the connection of the adoption quite new Czech Civil Code recommends to adopt a new Civil Procedural Code and at the same time the adoption of the new regulation of the principle of the concentration. The principle of the concentration in a new civil procedural law should be based on a balanced combination of some experienced elements of the valid legal concentration (e.g. the qualified call and preparatory hearing) appropriately supplemented by some new elements of the judicial concentration. This combination allows to courts mainly to get the complete facts of each case as the 3 reliable basis for decision of courts and at the same time does not defend to the quick hearing and quick decision. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 372 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavel Slavíček 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 343 kB