velikost textu

Princip loajality v právu EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Princip loajality v právu EU
Název v angličtině:
The Principle of Loyalty in EU law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.
Id práce:
83320
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EVROPSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zásada loajální spolupráce, právo Evropské unie, teorie federalismu, evropská studia
Klíčová slova v angličtině:
principle of sincere cooperation, European Union law, theory of federalism, European studies
Abstrakt:
Anotace Disertace se zaměřuje na provedení vícevrstvého definování principu loajální spolupráce v současném stavu práva Evropské unie. Věnuje se čtyřem základním definičním okruhům. V prvním definičním okruhu provádí jazykový rozbor slovního spojení „zásada loajální spolupráce“ ve všech úředních jazycích Evropské unie a využívá lingvistické disciplíny (zejména etymologii) a poznatků dalších vědních oborů jako je historie, sociální psychologie a filozofie pro definování a porozumění principu loajální spolupráce v právu Evropské unie. Následně tento princip zkoumá ve třech samostatných definičních rovinách. V první rovině zkoumá význam postavení loajálně zavázaných subjektů. Ve druhé rovině se věnuje odlišnostem principu loajální spolupráce od pravidel plnění závazků dle mezinárodního práva veřejného a pravidel zajišťování loajality uvnitř států s federativním uspořádáním. Poslední definiční rovina analyzuje způsoby, jak se princip loajální spolupráce proměňuje v závislosti na kompetenčních oblastech jeho působení. Klíčová slova: zásada loajální spolupráce, právo Evropské unie, teorie federalismu, evropská studia
Abstract v angličtině:
Abstract This PhD thesis seeks to establish a multi-layered definition of the principle of loyal cooperation in EU law in its current form. It focuses on four fundamental ways of describing this principle. The first one is a linguistic analysis of the term "principle of loyal cooperation" itself. The thesis looks at its equivalents in all official languages of the EU and applies various linguistic (etymology) and non-linguistic research tools and findings from the study of history, social psychology and philosophy to understand and delimit the principle of loyal cooperation in EU law. In a second step, the principle is examined at three separate levels. At the first level the situation and significance of the actors bound by loyalty is explored. At the second level the paper focuses on the differences between the principle of loyal cooperation, the way commitments are met in international public law, and the mechanisms of ensuring loyalty in countries with a federal structure. Lastly, the third level of analysis looks into the ways the principle of loyal cooperation and its operation vary according to the area of competence. Keywords: principle of sincere cooperation, European Union law, theory of federalism, European studies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. 2.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. 395 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D. 318 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 548 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB