velikost textu

Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech
Název v angličtině:
International Internet Law and Jurisdiction in Internet Related Disputes
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Barbora Nováková Krajcová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
83317
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internetové právo, internet, elektronický obchod, soudní příslušnost, nařízení Brusel I, dohoda o volbě soudu, internetové delikty, spotřebitelské smlouvy
Klíčová slova v angličtině:
Internet law, Internet, electrnic commerce, foreign element, jurisdiction, Brussels I Regulation, agreement on choice of court, internet torts, consumer agreements
Abstrakt:
© JUDr. Barbora Krajcová Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech ABSTRAKT Disertační práce analyzuje mezinárodní internetové právo v jeho užším pojetí tedy v pojetí elektronického obchodu, a to zejména z pohledu práva procesního. Autorka se zaměřuje na otázky soudní příslušnosti, jež považuje ve vztahu k elektronickému obchodu za specifické a do jisté míry i kontroverzní. Další procesněprávní problematiku jako je např. uznání a výkon rozhodnutí disertační práce neřeší, a to zejména z důvodu, že v této problematice autorka nespatřuje specifičnost ve vztahu k elektronickému obchodu. V teoretické části se první kapitola věnuje internetu jako médiu zprostředkovávajícímu elektronický obchod. Kapitola druhá vymezuje pro disertační práci klíčové pojmy mezi něž patří, mimo jiné, i elektronický obchod. Přestože se práce detailněji zabývá soudní příslušností, jsou v kapitole třetí rozebrány i hmotněprávní normy týkající se elektronického obchodu. Správným pochopením hmotněprávních norem (v kontextu této práce především unijního nástroje: směrnice o elektronickém obchodu a z pohledu mezinárodního: Úmluvy UNCITRAL o používání elektronických prostředků při uzavírání mezinárodních smluv), jejich principů a základních stavebních kamenů, lze snadněji a lépe zanalyzovat procesněprávní problematiku elektronického obchodování. Tudíž i těmto a dalším právním normám je v práci věnován prostor. Vzhledem ke skutečnosti, že pravidla výslovně řešící problematiku elektronického obchodu v procesněprávních normách doposud zakotvena nejsou, je třeba na daný právní vztah aplikovat normy obecné, hlavním jádrem praktické části je analýza nařízení Brusel I. Nařízení Brusel I považuje autorka vzhledem k přímé aplikovatelnosti jak z pohledu národního tak i z ohledu evropského resp. unijního za klíčovou procesněprávním normu řešící určení soudní příslušnosti. Práce se snaží především potvrdit či vyvrátit hypotézy týkající se nalezení odpovědí na otázky určení soudní příslušnosti v případě sporů vzniklých v souvislosti s elektronickým obchodováním. Jádrem práce je kapitola pátá, kde jsou detailní analýze podrobeny zejména články 2, 5 a 23 nařízení Brusel I. © JUDr. Barbora Krajcová Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech Tato kapitola analyzuje v praxi dvě zásadní možné situace v případech řešení soudních příslušnosti týkající se sporů vzniklých z elektronického obchodování. Prvým případem je situace, kdy mezi stranami dojde k volbě soudu dohodou a druhá situace nastane v případě absence takové dohody. Autorka dochází k závěru, že situace prvá v praxi může způsobit obtíže zejména v případech uzavírání takových smluv se spotřebiteli, ovšem mnohem větší obtíže nastanou v případě druhém. Druhá část kapitoly páté se snaží nalézt odpovědi, jak správně určit soudní příslušnost a vyhovět požadavkům nařízení Brusel I a zároveň zajistit, aby zvolené kritérium soudní příslušnost určující bylo v praxi použitelné. Práce se též v šesté kapitole věnuje stále více aktuální problematice postavení spotřebitelů v případech elektronického obchodu, opět především, avšak nikoli pouze, z pohledu určení soudní příslušnosti. Detailnější analýze jsou opět podrobena ustanovení nařízení Brusel I, především články 15, 16 a 17. Samozřejmě bez povšimnutí nezůstává ani zákon o mezinárodním právu soukromém či občanský zákoník a z mezinárodních instrumentů pak např. Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu. Lze shrnout, že snahou autorky a zároveň cílem práce je zejména potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, zkoumat problematiku určení soudní příslušnosti v odlišných případech elektronického obchodování a právní normy zanalyzovat z praktického pohledu, vyjádřit se k perspektivám a vyslovit názor ohledně dalšího možného vývoje procesněprávních norem a elektronického obchodu.
Abstract v angličtině:
© JUDr. Barbora Krajcová Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech ABSTRACT The aim of this dissertation thesis is to provide an analysis of International Internet Law from an electronic commerce and, in particular, procedural law perspective. The author focuses on questions relating to jurisdiction which are, according to the author’s opinion, specific and controversial to electronic commerce cases. Other questions of procedural law, such as, for example, recognition and enforcement of judgments, are not analyzed in this thesis, since the author does not see any specific issues with these questions in connection with electronic commerce. The Chapter No. 1 in the theoretical portion of this dissertation thesis refers to internet as medium operating electronic commerce. The Chapter No. 2 reflects key and basic terms, contains, inter alia, definition of electronic commerce. However, this thesis analyses questions of jurisdiction the Chapter No. 3 analyses also substantive law relating to electronic commerce and the basic terms used throughout this thesis. Due understanding of substantive law (from an EU law perspective; the e-commerce directive and from an international law perspective; the UNCITRAL Convention on Use of Electronic Communications in International Contracts) its principles and basic rules, would provide a clearer understanding of the issues of procedural law. Therefore, these documents are also analyzed in this thesis. Due to the fact that rules explicitly solving questions of electronic commerce are not reflected in procedural law and it is therefore necessary to apply general procedural rules, the core practical portion of this thesis is an analysis of the Brussels I Regulation. The Brussels I Regulation is the key legal provision stipulating the rules on jurisdiction. This thesis, in particular, attempts to find answers to questions on jurisdiction in cases of electronic commerce, in order to prove or disprove hypotheses. The core of this thesis is in Chapter No. 5, the detailed analysis provided deals in particular with Articles 2, 5 and 23 of the Brussels I Regulation. This Chapter analysis two situations which might occur in connection with solving questions relating to jurisdiction in electronic commerce related disputes. The © JUDr. Barbora Krajcová Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech first possible situation is conclusion on agreement on choice of court between parties and the second situation is a case where no such agreement was concluded. The author concludes that although the first situation might in practice caused problems and difficulties in a case where a consumer is a party of such contract, the second situation is much more complicated. The second part of this Chapter is therefore trying to find answers on how to determine the jurisdiction in order to fulfil requirements of Brussels I Regulation and concurrently to comply with practical requirements. This thesis also refers in its Chapter 6 to current issues relating to the position of consumers in electronic commerce; again, mainly from the perspective of determination of jurisdiction. Articles 15, 16 and 17 of the Brussels I Regulation are analyzed in more detail. National law (including the Act on International Private Law or the Civil Code) and international law (such as the Hague Convention on Choice of Court Agreements) are also reflected in this thesis. In conclusion, the author’s main aim of this thesis is, in particular, to analyze defined hypotheses and legal provisions, from a practical point of view, as well as to provide comments on possible future developments in the areas of procedural law and e-commerce.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Nováková Krajcová, Ph.D. 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Nováková Krajcová, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Nováková Krajcová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 1.53 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB