velikost textu

Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989
Název v angličtině:
A History of Criminal Law in the Czech Lands in 1848-1989
Typ:
Disertační práce
Autor:
Tomáš Jablonický
Školitel:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Id práce:
83305
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny a římské právo (DEJ-RIM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, dějiny, politika, právní věda, trest, trest smrti, trestní právo, trestní zákon, vězeňství, zločinnost
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, history, politics, jurisprudence, penalty, death penalty, criminal law, criminal code, prisons, criminality
Abstrakt:
Abstrakt     Dějiny  trestního  práva  v  českých  zemích  v  letech  1848  až  1989     Tomáš  Jablonický       Disertační   práce   je   věnována   novějším   dějinám   českého   a  československého   trestního   práva   a   systematicky   se   zabývá   všemi   jeho   důležitými   etapami   a   mezníky.   V  chronologickém   sledu   jsou   v  práci   mapovány   nejen   nejdůležitější   přijaté   trestní   zákony   či   pokusy   o   zákonodárné   přijetí   vypracovaných   osnov   trestních   zákonů.   Na   pozadí   vývoje   trestního   zákonodárství   je   v  práci   zachycen   i   příběh   právní   vědy,   která   dokázala   svou   váhou   někdy   více,   někdy   méně   ovlivňovat   skutečnou   povahu   trestního   práva.   Spolu   s   vývojem  trestněprávní   vědy   jsou   v  práci   zachyceny   i   osudy   některých   klíčových  postav  českého  trestního  práva,  kriminologie  či  kriminalistiky.     Disertační  práce  nesleduje  jenom  dějiny  přijímání  trestních  zákonů,  ale  paralelně   se  v  možné  míře  snaží  zachytit  i  profily  některých  velkých  českých  právníků,  kteří  byli   v  pozdějším   období   sledovaného   vývoje   postaveni   před   úlohu   postavit   základy   české   a   československé   trestněprávní   vědy.   Práce   také   mapuje   zakládání   různých   výzkumných   ústavů   a   institucí,   které   s  trestním   právem   úzce   souvisely.   V  nemalé   míře   je   v  práci   věnován   prostor   i   vědeckým   konferencím,   seminářům   a   diskusím   k  trestněprávním   problémům.   Autor   práce   se   opřel   o   hlubší   a   důkladnější   výzkum   nejen   příslušných   trestních   zákonů,   ale   i   relevantní   právnickou   časopiseckou   a   dobovou   monografickou   literaturu,   čímž  se  pokusil  odhalit  síly  ovlivňující  podobu  trestního  práva  ve  sledovaných  časových   úsecích.  S  dějinami  trestního  práva  je  spojené  poznání,  že  trestní  právo  je  politicky  velmi   citlivé   právní   odvětví   a   tato   vzájemná   propojenost   trestního   práva   a   politiky   je   v  práci   dokumentována  řadou  příkladů.     Systematika  práce  je  rozčleněna  do  7  častí  podle  jistých  ohraničených  historických  etap   politicko-­‐společenského  vývoje.   V   prvním   období   rakousko-­‐uherské   monarchie   bylo   české   trestní   právo   ještě   úzce  spojeno  s  trestním  právem  rakouským,  avšak  v  průběhu  a  ke  konci  tohoto  období   1 už  česká  trestněprávní  věda  vystupuje  celkem  originálně  a  autonomně.       Druhé   sledované   období   trestního   práva   bylo   ovlivněno   událostmi   I.   světové   války  a  směrovalo  k  založení  samostatného  státu  Čechů  a  Slováků  v  roce  1918.     Období   první   Československé   republiky   bylo   z  hlediska   právní   vědy   nesporně   nejzajímavějším  a  nejhodnotnějším  obdobím  trestního  práva  na  našem  území.  Práce  to   dokumentuje   na   řadě   sledovaných   událostí   tohoto   období,   díky   kterým   je   československá  právní  věda  let  1918–1939  dodnes  zdrojem  nesmírné  inspirace.     Čtvrté   sledované   období   trestního   práva   je   poznačeno   nacistickou   okupací   českých   zemí,   kdy   v  Protektorátu   Čechy   a   Morava   existovala   dualita   mezi   domácím   československým  a  německým  oktrojovaným  trestním  právem.     V  následných   letech   1945–1948   se   trestní   právo   pak   v  první   řadě   muselo   vyrovnávat  s  dědictvím  II.  světové  války.     Šesté   sledované   období,   kdy   po   politickém   převratu   roku   1948   docházelo   v  Československu   pod   vlivem   monopolu   moci   komunistické   strany   k  politickým   soudním   procesům,   jejichž   výsledkem   bylo   množství   nezákonností   a   nespravedlivě   odsouzených,   představuje   otřesnou   kapitolu   dějin   československého   trestního   práva.   Práce   si   všímá,   prostřednictvím   jakých   trestněprávních   předpisů   a   mocenských   mechanizmů   k  daným   událostem   docházelo.   Následně   je   zaznamenám   demokratizační   proces  směřující  k  pražskému  jaru  1968,  který  přinesl  i  do  československého  trestního   práva  a  kriminologie  uvolnění,  zkulturnění  a  humánnost.     V  posledním   sledovaném   období,   tzv.   normalizaci,   se   československé   trestní   právo  opět  přiklonilo  k  sovětskému  vzoru  a  jeho  praxe  i  trestněprávní  věda  ustrnula  a   degenerovala.     Práce   Dějiny   trestního   práva   v  českých   zemích   v  letech   1848   až   1989   usiluje   o   systematický,   přehledný   a   objektivní   pohled   na   vývoj   českého   a   československého   trestního  práva  zkoumaného  období,  který  dosud  nebyl  komplexně  zpracován.           Klíčová   slova:   Československo,   dějiny,   politika,   právní   věda,   trest,   trest   smrti,   trestní   právo,  trestní  zákon,  vězeňství,  zločinnost.   2
Abstract v angličtině:
Abstract     A  History  of  Criminal  Law  in  the  Czech  Lands  in  1848–1989     by  Tomáš  Jablonický     The   dissertation   is   dedicated   to   more   recent   history   of   Czech   and   Czechoslovakian   criminal   law   and   deals   systematically   with   all   of   its   important   periods   and   milestones.   This  work  traces  back  not  only  the  most  significant  adopted  criminal  laws  and  legislative   attempts   to   adopt   draft   bills   of   criminal   laws   in   a   chronological   sequence,   but   also   presents   a   story   of   jurisprudence   on   the   background   of   the   development   of   criminal   legislation,   which   was,   sometimes   more,   sometimes   less,   influencing   the  real   character   of   criminal   law.   Along   with   the   development   of   criminal   jurisprudence,   this   work   records  the  fate  of  some  key  figures  of  Czech  criminal  law,  criminology  or  criminalistics.   The  dissertation  does  not  only  follow  the  history  of  adoption  of  criminal  laws,  but   also  aims  to  record  the  profiles  of  several  Czech  jurists,  who  were  given  the  task  to  build   the   fundaments   of   Czech   and   Czechoslovakian   criminal   jurisprudence   in   later   years   of   the   studied   period   of   time.   The   dissertation   also   maps   the   establishment   of   various   research   institutes   and   institutions   related   to   the   field   of   criminal   law.   The   work   dedicates   some   space   to   scientific   conferences,   seminars   and   discussions   on   criminal   law  issues.   The  author  of  the  work  relies  on  a  deeper  and  thorough  research  of  not  only  the   criminal  legislation,  but  also   on  relevant   law   periodicals   and   monographic   literature,   by   which  he  aims  to  unveil  the  forces  exerting  influence  on  the  shape  of  criminal  law  in  the   presented   periods   of   time.   The   history   of   criminal   law   elicits   knowledge   that   criminal   law   has   been   a   politically   sensitive   branch   of   law,   mutually   interconnected   with   the   realm  of  politics,  as  has  been  documented  by  numerous  examples.     The   dissertation   is   divided   into   seven   parts   according   to   delineated   historical   periods   of   socio-­‐political  developments.   In  the  first  period  of  the  Austro-­‐Hungarian  monarchy,  the  Czech  criminal  law  was   closely   connected   with   the   criminal   law   of   Austria.   Nevertheless,   at   the   end   of   this   period,   Czech   criminal   law   and   jurisprudence   develop   fairly   originally   and   autonomously.   1 The   second   period   of   criminal   law   was   influenced   by   the   events   of   the   First   World   War   and   headed   towards   the   foundation   of   an   independent   state   of   Czechs   and   Slovaks  in  1918.   The   time   of   the   first   Czechoslovak   Republic   was   the   most   interesting   and   valuable   period   in   our   history   in   respect   to   the   development   of   criminal   law   jurisprudence.  The  dissertation  documents  this  fact  on  a  number  of  events,  due  to  which   the   Czech   jurisprudence   of   1918–1939   has   since   been   a   continuing   source   of   great   inspiration.   The   fourth   period   of   criminal   law   is   marked   by   the   Nazi   occupation   of   Czech   lands.   In   the   Protectorate   of   Bohemia   and   Moravia   existed   a   duality   between   Czechoslovakian  and  forced  German  criminal  laws.   In  the  next  years  of  1945–1948,  criminal  law  had  to  cope  with  the  aftermath  of   the  Second  World  War.   The   sixth   period   represents   the   shocking   chapter   in   the   history   of   Czechoslovakian  criminal  law,  when  political  trials  were  conducted  following  the  1948   coup   d'état   in   Czechoslovakia,   under   the   monopoly   of   power   of   the   Communist   Party.   The  result  of  this  atrocious  period  in  the  history  of  Czechoslovakian  criminal  law  was  a   significant   number   of   unlawfully   and   unjustly   convicted   and   punished   people.   The   work   observes  the  criminal  law  statutes  and  power  mechanisms  that  facilitated  these  events.   Subsequently,   the   work   records   the   democratization   process   leading   towards   the   Prague   Spring   of   1968,   which   brought   release,   cultivation   and   humanity   into   Czechoslovakian  criminal  law  and  criminology.   In   the   last   researched   period,   the   time   of   so-­‐called   normalisation,   Czechoslovakian  criminal  law  inclined  yet  again  towards  the  example  and  practice  of  the   Soviet  Union.  Czechoslovakian  criminal  jurisprudence  also  stagnated  and  degenerated.     The   dissertation   A   History   Of   Criminal   Law   in   the   Czech   Lands   in   1848–1989   makes   efforts   for   a   systematic,   transparent,   and   objective   view   on   the   development   of   Czech   and   Czechoslovakian   criminal   law   in   the   selected   period   of   time,   which   has   not   yet   been   complexly  researched.     Key   words:   Czechoslovakia,   history,   politics,   jurisprudence,   penalty,   death   penalty,   criminal  law,  criminal  code,  prisons,  criminality.   2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Jablonický 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Jablonický 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Jablonický 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB