velikost textu

Kamerové systémy a obrazové záznamy v právní ochraně soukromí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kamerové systémy a obrazové záznamy v právní ochraně soukromí
Název v angličtině:
Camera systems and video records in legal protection of privacy
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Milan Chládek, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Martin Vychopeň
Id práce:
83302
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kamerové systémy, ochrana soukromí, obrazové záznamy
Klíčová slova v angličtině:
Camera systems, protection of the privacy, video records
Abstrakt:
ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE JUDr. Milan Chládek Kamerové systémy a obrazové záznamy v právní ochraně soukromí Tato disertační práce s názvem Kamerové systémy a obrazové záznamy v právní ochraně soukromí si klade za cíl základní rozbor a seznámení s danou, vysoce aktuální a v poslední době často diskutovanou problematikou. Oblast obrazového sledování je velmi zajímavým a z právního pohledu zatím ne příliš řešeným tématem. Právní věda a praxe řeší často případy dopadající do této problematiky tzv. za pochodu, často s aplikací norem obecnějšího charakteru a rozhodující (právo aplikující) orgány často právo dotváří, neboť zákonodárce s ohledem na vysokou aktuálnost a novost tématu ještě nebyl schopen postihnout veškeré možné situace. Práce se snaží pojmout téma poměrně široce, od obecného úvodu a tematického přehledu práva na soukromí nabízí nejprve konkrétní práci s obecnější tematikou práva na soukromí v kontextu obrazových záznamů, dále se zabývá detailněji kamerovými systémy a v poslední třetině práce se nabízí pohled na vysoce moderní technologie využití obrazového sledování a jiných metod využívajících obrazového záznamy a snímky v prostředí informačních technologií a dalších oblastí využití. Disertační práce je vedle nezbytného úvodu (kapitola 1), závěru (kapitola 7) a seznamu literatury (kapitola 8) členěna do pěti základních kapitol. Kapitola 2 pojednává o obecném tématu ochrany soukromí spíše bez specifického a konkrétního akcentu na obrazové záznamy a kamerové systémy – v této kapitole je podán základní přehled institutu soukromí, práva na soukromí a jeho ochrany, a to v mezinárodním, evropském i národním měřítku. Kapitola 3 již zpracovává téma obrazových záznamů a snímků, a to spíše z obecnějšího pohledu. Od historie uchovávání obrazu přechází k osobnostním právům podle v současné době platného a účinného občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a po popisu právní úpravy v již přijatém novém občanském zákoníku se dotýká okrajově i tematiky autorskoprávní ochrany obrazových záznamů. V druhé polovině této kapitoly je pak zmíněno využití obrazového sledování při práci bezpečnostních složek – Policie ČR, celních orgánů a zpravodajských služeb; v rámci exkurzu na konci kapitoly je krátce popsána situace vztahující se k ochraně soukromí a obrazovému sledování na Slovensku. Kapitola 3 také zpracovává možnosti použití obrazových záznamů (videí a fotografií) v rámci dokazování, a to jak v trestním, civilním, ale i správním řízení. V poslední době bylo toto téma samozřejmě jako téma vysoce aktuální mnohokrát řešeno, prozatím ne se zcela jasným a definitivním závěrem. Pokud jde o kapitolu 4, ta se snaží rozebrat tematiku kamerových systémů co nejpodrobnějším způsobem. Tato kapitola podává přehled všech základních známých oblastí využití kamerových systémů, nejprve zmiňuje využití kamerových systémů povolených zákonem a dále kamerových systémů využívaných ze strany veřejné moci – státní a obecní policií, posléze je probíráno téma obrazového sledování na pracovišti. Konečně jsou popsány i další možnosti využití – v dětských domovech, ve zdravotnictví atd. Tato kapitola je jednou ze stěžejních kapitol práce, kamery a kamerové systémy jsou v dnešní době používány nejrůznějšími veřejnoprávními i soukromými subjekty, a to v míře někdy až zarážející – práce se tak nutně na dané téma zaměřuje a zmiňuje i možná rizika a potenciální hrozby masivního užívání kamerových systémů. Kapitola 5, nazvaná Obrazové záznamy a informační technologie, popisuje širokou škálu možností využívání obrazových záznamů v prostředí informačních technologií, zejména v prostředí Internetu a v rámci sociálních sítí. Informační technologie přináší vedle svých nesporných pozitiv i rizika zneužití, která se disertační práce snaží pojmenovat. Běžní uživatelé informačních technologií zpravidla nevěnují příliš pozornosti ochraně svého soukromí a právě obrazové záznamy bývají často terčem zásahů a právo na soukromí jednotlivců je v tomto potenciálně velmi rizikovém prostředí moderních technologií, jako je Internet, moderní telefony a tablety, často ohroženo či porušeno. Existuje i řada nových způsobů nelegálního chování spojených s problematikou informačních technologií, které dříve nebyly známy, jako je kyberstalking, happy slapping, kyberšikana atd. Problematika těchto modelových směrů chování a užívání nových termínů je vysoce aktuální, právem a právní vědou zatím nepříliš uchopená. Kapitola 6 je zaměřena na obrazové sledování a snímkování zemského povrchu, zmiňuje kupříkladu diskutabilní zavedení a využití systému Google StreetView, satelitní mapy, bezpilotní sledování povrchu zejména ze strany policejního orgánů, letištní skannery a další témata. Každé téma se snaží disertační práce alespoň základně pojmenovat a specifikovat, uvést, pokud je to možné relevantní judikaturu nebo odborné a zpravodajské články k danému tématu a podat tak téma v širším pojetí. Poslední dvě kapitoly (kapitola 5 a kapitola 6) jsou tematicky zaměřeny na nejnovější oblasti využití obrazového sledování a použití obrazových záznamů, to vše v kontextu rozvoje moderních technologií. Ještě před několika málo desetiletími nebyla řada modelových situací a možností využití obrazového sledování a využívání obrazových informací vůbec technicky známa, natož aby byla podchycena i z právního hlediska. Právo samozřejmě nestačí pružně a aktuálně reagovat bez prodlevy na tyto rychlé změny způsobené technickým pokrokem, právní úprava a vůbec zakotvení nových technologických možností a jejich konsekvencí tak přichází až se zpožděním. Disertační práce se snaží poukázat na všechny souvislosti, i na rizika s využíváním nových technologií spojená. Disertační práce svým rozsahem zpracovávané tematiky spadá vedle základní oblasti občanského práva i do oblasti práva ústavního, trestního, práva pracovního a práva správního. Práce se snaží nabídnout alespoň rámcový přehled celé problematiky, úmyslně není řešena oblast pouze práva občanského.
Abstract v angličtině:
DISSERTATION ABSTRACT JUDr. Milan Chládek Camera systems and video records in legal protection of privacy The main goal of this dissertation named Camera systems and video records in legal protection of privacy is the basic analysis and familiarization with the highest actual and in the recent time wide-discussed problems. The field of the video surveillance is highly interesting and for the time being by the law science not solved topic. The legal science and practice solve problem belongs to this problematic area often as you go along, often by the aplication of the more generic rules and therefore the deciding authorities often make the law complete by theirselves because the legislator was not able to cover all the possible situations – just because of high actuality and novelty of this topic. This work tries to cover the topis by the relative wide way, from the generic introduction and tematic survey of the right to privacy offers first the concrete work with generic topic of right to privacy in relation to the video records, further focusing on camera systems and the last third of the work focuses on highly modern technologies of using video surveillance and on other methods using video records and snapshots in the area of informatic technologies and further areas of the use. The dissertation is divided among the Introduction (Chapter 1), Conclusion (Chapter 7) and list of the bibliography (Chapter 8) into five basic chapters. The Chapter 2 discusses the general topic of the protection of the privacy rather without specific and concrete accent on video records and camera systems – there is the basic survey of the legal institute of the privacy, right to the privacy and its protection in this chapter, namely in international, European and national scale. Chapter 3 deals with the topic of the video records and snapshots, from the general point of view – from the history of keeping of the image turns to the personal rights according to the valid Civil Code (Act Nr. 40/1964 Coll.) and after description of the legal conception ivolved in the new civil code deals also in peripheral way with the copyright protection of the video records. In the second half of this charter there is the description of the using the video surveillance during the work of the security bodies – by the Police, by customs authorities and intelligence bodies; there is the short description of the situation regarding the protection of the privacy and of the video surveillance within the Slovak republik at the end of the chapter. The Chapter 3 describe also the possibilities of use of the video records (videos and photograps) within the use of proofs of evidence – within the penal, civil and within the administrative proceedings as well. This theme has been often discussed, although not with the clear and definitive conclusion so far. As for the Chapter 4 – this charter tries to describe the topic of the camera systems by the very detailed way. This chapter offers the survey of the all basic and known fields of use of camera systems, first the use of the camera systems permitted by the law is described, then the camera systems used by the public authorities, later the topic of the video surveillance on the workplace is discussed. Finally, the further possibilities of the use of camera systems are described – use in children‘s homes, in healthcare etc. This chapter is one of the main chapters of the dissertation, cameras and camera systems are used in recent time by the various public and private subjects, in very startling and extended way – it is the reason why the dissertation focus on this topic and also the risk and potential threats of massive use of camera systems is mentioned. Chapter 5, named Video records and information technologies, describes the wide scale of the possibilites of the camera records‘ use within the field of informatic technologies, namely on Internet and within the social media networks. The information technologies bring among the positive effect also the risk of the misuse, to which this dissertation tries to point out. The common users of the information technologies usually does not pay big attention to the protection of their privacy and namely the video records are often subject of the threats and attacks and the right to privacy of the individuals is often threatened in this potentially dangerous environment of the modern technologies as Internet or modern smart cell phones and tablets are. There is also the high number of new models of illegal behaviour related to the problematics of the informatic technologies, which were not known in the past, such as cyberstalking, happy slapping, cyber bullying etc. These model ways of the behaviour and using of the new terms is highly actual, by the law and legal science not touched so far. Chapter 6 focuses on the video surveillance and monitoring of the earth surface, this chapter mentions for instance the problematic introduction and the use of the Google StreetView system, the satelite maps, unmanned aerial surveillance of the surface (namely by the police authorities), airport scanners and other topics. The dissertation tries to name and specify every single theme and problem, at least via basic way, the dissertation tries to point out on the relevant judicature or expert opinions and news articles on the relevant topic and refers to the topic in general and broad approach. Last two chapters (chapter 5 and chapter 6) are tematically focused on the newest fields of the use of the video surveillance and use of the video records, namely in relation to the development of the modern technologies. Numbers of model stuations and possibilities of the video surveillance has not been known at all, let alone describe by the legal science and by the law. The law can not of course flexibly react without delay on the quick changes caused by the technical development; so that the legal enactement comes logically with some delay. The dissertation tries to point out to all the consequences, also on the risks connected with the use of the modern technologies. The dissertation belongs by the extent of the themes among the basic field of the civil law also to the field of the constitutional law, penal law, labour law and administrative law. The work tries to offer at least the basic survey of the issues, the dissertation is focused intentionally not only on the field of the civil law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Chládek, Ph.D. 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Chládek, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Chládek, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Vychopeň 474 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 238 kB