velikost textu

Právnické vzdělávání a pokusy o reformu právnického studia v českých zemích od roku 1918 do současnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právnické vzdělávání a pokusy o reformu právnického studia v českých zemích od roku 1918 do současnosti
Název v angličtině:
Legal education and attempts to reform it in the Czech lands from 1918 until today
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Miloš Večeřa
Id práce:
83298
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Teorie, filozofie a sociologie práva (TEOR-FIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Didaktika práva, vysokoškolská výuka, právnické vzdělávání, reformy právnického studia
Klíčová slova v angličtině:
Legal didactics, University education, Legal education, Reforms of Legal studies
Abstrakt:
Anotace Dizertační práce s názvem „Právnické vzdělávání a pokusy o reformu právnického studia v českých zemích od roku 1918 do současnosti“ se věnuje obecně teoretickému a historickému pohledu na problematiku výuky práva na českých právnických fakultách v období posledního století. Ve světle historického vývoje se zobrazuje průběh reforem, které v kontextu různých vlivů na právnické studium zformovaly jeho současný stav. Tematika právnického vzdělávání je v práci pojednávána z hlediska moderního přístupu k teorii univerzitního studia práva; nejsou opomíjeny aktuální trendy a nové požadavky na výuku práva, které se rozvinuly po roce 1989. Potvrzená východiska práce předložená v jejím závěru zohledňují rovněž komparativní pohled na právnické vzdělávání a přinášejí komplexní analýzu sledované problematiky.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation called Legal education and attempts to reform it in the Czech lands from 1918 until today deals with theoretical and historical views of the legal education system at Czech Legal faculties during the last century. The course of the reforms that have shaped the current state of the Legal faculty is shown in the light of historical development. The subject matter of Legal education is treated from the point of view of the modern approach to the theories of Legal studies. The present trends and new requirements developed after 1989 are taken into account. The conclusion takes into consideration the comparative views of Legal education and brings a complex analysis of the given problem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miloš Večeřa 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB